Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Dział Zamówień Publicznych UJ, 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2, tel. (+12) 432-44-50

 

23/12/2014 S247 Pa?stwa cz?onkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Udzielenie zamówienia - Negocjacyjna bez uprzedniego og?oszenia

I.
II.
IV.
V.
VI.

Polska-Kraków: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

2014/S 247-436155

Og?oszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawy
Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiaj?ca
I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Uniwersytet Jagiello?ski
ul. Go??bia 24
Punkt kontaktowy: Dzia? Zamówie? Publicznych Uniwersytetu Jagiello?skiego, ul. Go??bia 6/2, 31-007 Kraków
Osoba do kontaktów: Wojciech Kochan
31-007 Kraków
POLSKA
Tel.: +48 124324450
E-mail: bzp@uj.edu.pl
Faks: +48 124324451

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiaj?cej: www.uj.edu.pl
I.2)Rodzaj instytucji zamawiaj?cej
Podmiot prawa publicznego
I.3)G?ówny przedmiot lub przedmioty dzia?alno?ci
Edukacja
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiaj?cych
Instytucja zamawiaj?ca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiaj?cych: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Wy?onienie Wykonawcy dostawy dwóch wzmacniaczy wysokiej cz?stotliwo?ci du?ej mocy wraz z niezb?dnym oprzyrz?dowaniem dla potrzeb zasilania g?ównych wn?k rezonansowych umieszczonych w ringu akumulacyjnym synchrotronu SOLARIS, w ramach projektu Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, wspó?finansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/470/2014.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub ?wiadczenia us?ug
Dostawy
Kupno
G?ówne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub ?wiadczenia us?ug: Polska, Ma?opolska, Kraków.

Kod NUTS PL213
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Przedmiotem post?powania i zamówienia jest wy?onienie Wykonawcy dla wykonania oraz dostawy dwóch wzmacniaczy wysokiej cz?stotliwo?ci du?ej mocy wraz z niezb?dnym oprzyrz?dowaniem dla potrzeb zasilania g?ównych wn?k rezonansowych umieszczonych w ringu akumulacyjnym synchrotronu SOLARIS, dla Centrum Promieniowania Synchrotronowego Uniwersytetu Jagiello?skiego w Krakowie.
1.1. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia zawiera Za??cznik nr 1 do S i do wzoru umowy „Specyfikacja techniczna" (1 plik w formacie PDF zawieraj?cy 14 stron).
1.2. Przedmiot zamówienia obejmuje równie? opcje:
1.2.1 na przeprowadzenie testów przedmiotu umowy u Wykonawcy (tzw. Factory Acceptance Tests);
1.2.2 szkolenie personelu SOLARIS w zakresie obs?ugi i serwisu przedmiotu umowy;
1.2.3 instalacj? przedmiotu umowy w synchrotronie SOLARIS;
1.2.4 przeprowadzenie testów przedmiotu umowy u Zamawiaj?cego (Site Acceptance Tests);
Wykonawca zobowi?zany jest w swojej ofercie wyceni? odr?bnie ka?d? z wymienionych opcji w pe?nym ich zakresie, przy czym Zamawiaj?cy mo?e skorzysta? z ca?o?ci lub tylko wybranych opcji, w zale?no?ci od potrzeb oraz mo?liwo?ci przeznaczenia dodatkowych ?rodków finansowych na ich realizacj?.
1.3. czynno?ci zwi?zane z realizacj? zamówienia w imieniu Uniwersytetu Jagiello?skiego (Zamawiaj?cy) prowadzone b?d? przez Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS (zwane dalej SOLARIS);
1.4. Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego (NCPS) SOLARIS jest laboratorium promieniowania synchrotronowego powstaj?cym jako jednostka Uniwersytetu Jagiello?skiego. Zadaniem laboratorium b?dzie udost?pnianie wi?zek promieniowania z zakresu od podczerwieni do promieniowania rentgenowskiego do celów badawczych. G?ównym urz?dzeniem laboratorium b?dzie synchrotron elektronowy wybudowany na podstawie dokumentacji przygotowanej i udost?pnionej przez Max IV Laboratory dzia?aj?ce przy Uniwersytecie w Lund w Szwecji. SOLARIS b?dzie tym samym replik? budowanego w Lund synchrotronu Max IV 1,5 GeV;
1.5. zamówienie jest wspó?finansowane przez Uni? Europejsk? ze ?rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i z bud?etu pa?stwa w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Projekt nr POIG.02.01.00-12-213/09 pn. /Narodowe Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych - Etap I/ Priorytet 2. Infrastruktura sfery B+R, Dzia?anie 2.1., Rozwój o?rodków o wysokim potencjale badawczym.
II.1.5)Wspólny S?ownik Zamówie? (CPV)

38540000, 32233000
II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówie? rz?dowych (GPA)
Zamówienie jest obj?te Porozumieniem w sprawie zamówie? rz?dowych (GPA): tak
II.2)Ca?kowita ko?cowa warto?? zamówienia (zamówie?)
II.2.1)Ca?kowita ko?cowa warto?? zamówienia (zamówie?)
Warto??: 455 510 EUR
Bez VAT

Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Negocjacyjna bez uprzedniego og?oszenia
Uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji og?oszenia o zamówieniu w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej (Dz.U.. UE):
Dyrektywa 2004/18/WE

1) Uzasadnienie wyboru procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji og?oszenia o zamówieniu w Dz.U.. UE zgodnie z art. 31 dyrektywy 2004/18/WE
Produkty b?d?ce przedmiotem zamówienia s? wytwarzane wy??cznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, zgodnie z warunkami okre?lonymi w dyrektywie.
Zamawiaj?cy realizuje projekt budowy ?ród?a promieniowania synchrotronowego o energii 1.5 GeV. Ze wzgl?du na brak w Polsce analogicznego i tak wysoce zaawansowanego technologicznie urz?dzenia naukowego uznano za niezb?dne skorzystanie z wiedzy jednostek posiadaj?cych do?wiadczenie w zakresie konstruowania i wykorzystywania synchrotronu. W tym celu UJ zawar? umow? o wspó?pracy z centrum synchrotronowym MAX-lab, której celem jest budowa 2 identycznych synchrotronów w Polsce i Szwecji. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie oraz dostawa 2 wzmacniaczy wysokiej cz?stotliwo?ci du?ej mocy wraz z niezb?dnym oprzyrz?dowaniem, dla zasilania g?ównych wn?k rezonansowych ringu akumulacyjnego synchrotronu SOLARIS. Zamawiane wzmacniacze, które musz? spe?ni? warunki kompatybilno?ci z innymi podzespo?ami ringu akumulacyjnego pod wzgl?dem stabilno?ci parametrów wysokiej cz?stotliwo?ci, zasilania elektrycznego, uk?adów sterowania, systemu zabezpiecze?, uk?adu ch?odzenia oraz budowy mechanicznej i wymiarów. Powy?szy warunek kompatybilno?ci jest szczególnie istotny, gdy? budowany synchrotron musi zachowa? daleko posuni?t? zgodno?? z budowanym synchrotronem Max IV w Lund. Zamawiane wzmacniacze u?yte b?d? do wzmacniania sygna?u o cz?stotliwo?ci ok. 100 MHz z bardzo ma?ej mocy (1 mW) do mocy wysokiej (60 kW). Konieczno?? wzmocnienia sygna?u do tak du?ych warto?ci sprawia, ?e wzmacniacz ten musi spe?nia? bardzo wysokie, za?o?one kryteria techniczne, powinien by? wykonany na najwy?szym poziomie jako?ci, przez producenta, który jest uznany na rynku i ma du?e do?wiadczenie w dostawie takich urz?dze? do ró?nych instalacji, w tym naukowo-badawczych. Wybrany przez Max-lab producent - Rohde Schwarz Sverige AB, zapewnia spe?nienie za?o?onych wymaga?. Opisane wzmacniacze stanowi? integraln? cz??? uk?adu zasilania wysokiej cz?stotliwo?ci co wymaga konsolidacji ca?ego systemu ju? na etapie projektowym. Zgodnie z realizowanymi projektami wszystkie systemy nadzoru i sterowania, uk?ady ch?odzenia oraz zabezpiecze?, zarówno w Max IV jak i w SOLARIS, s? przystosowane do urz?dze? tego samego producenta. Jakiekolwiek zmiany w poszczególnych komponentach spowodowa?y by konieczno?? przeprojektowania ca?ego systemu, co wi?za?oby si? z du?ymi kosztami, czasoch?onno?ci? i nieprzewidzenia efektem. W aktualnym stadium projektu SOLARIS (czas do ko?ca projektu) i przy posiadanych zasobach ludzkich, takie przeprojektowanie nie jest mo?liwe i wi??e si? z niezwykle wysokim ryzykiem nieuko?czenia projektu w zak?adanym terminie. Ponadto, jak ju? na wst?pie zaznaczono, synchrotron SOLARIS w du?ej mierze utraci?by kompatybilno?? z synchrotronem Max IV w Lund, co by?oby sprzeczne z zasadniczymi za?o?eniami realizowanego projektu. Maj?c na uwadze powy?sze fakty nale?y stwierdzi?, ?e zakup wzmacniaczy tego samego producenta co dla Max IV jest jedynym mo?liwym rozwi?zaniem z technicznego punktu widzenia. Realizacja zamówienia przez innego Wykonawc? ni? wybrany dla synchrotronu 1.5 GeV w MAX-lab uniemo?liwi?oby wprowadzenie identyczno?ci dla dwóch synchrotronów na etapie projektu produkcyjnego i w nast?pstwie realizacji produktu ko?cowego. Uwzgl?dniaj?c przedstawione argumenty i okoliczno?ci faktyczne oraz prawne uzna? nale?y, i? zosta?y spe?nione przes?anki z art. 67 ust. 1 pkt 1a ustawy Prawo zamówie? publicznych, gdy? bezwzgl?dnie przedmiotem zamówienia s? rzeczy wytwarzane wy??cznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie s?u?? prowadzeniu przez zamawiaj?cego produkcji seryjnej, maj?cej na celu osi?gni?cie rentowno?ci rynkowej lub pokryciu kosztów bada? lub rozwoju, oraz które mog? by? wytwarzane tylko przez jednego wykonawc?. Dlatego te?, nale?y udzieli? przedmiotowego zamówienia, po przeprowadzeniu negocjacji w trybie z wolnej r?ki, jedynemu mo?liwemu w tym przypadku Wykonawcy, czyli firmie Rohde Schwarz Sverige AB.
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najni?sza cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcj? elektroniczn?: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucj? zamawiaj?c?
Nr sprawy: CRZP/UJ/470/2014
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotycz?ce tego samego zamówienia

Og?oszenie o dobrowolnej przejrzysto?ci ex ante

Numer og?oszenia w Dz.U.: 2014/S 194-342731 z dnia 9.10.2014

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
15.12.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego zosta?a wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Rohde Schwarz Sverige AB
P.O. Box 2006
SE-128 21 Skarpnäck
SZWECJA
Tel.: +46 86051900
Faks: +46 86051980
V.4)Informacje na temat warto?ci zamówienia
Pocz?tkowa szacunkowa ca?kowita warto?? zamówienia:
Warto??: 468 997,73 EUR
Bez VAT
Ca?kowita ko?cowa warto?? zamówienia:
Warto??: 455 510 EUR
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupe?niaj?ce
VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze ?rodków Unii Europejskiej: tak
Poda? odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Zamówienie jako Projekt jest wspó?finansowane przez Uni? Europejsk? ze ?rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i z bud?etu pa?stwa w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Projekt nr POIG.02.01.00-12-213/09 pn. /Narodowe Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych/ Priorytet 2. Infrastruktura sfery B+R Dzia?anie 2.1. Rozwój o?rodków o wysokim potencjale badawczym.
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwo?awcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwo?awcze

Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej
ul. Post?pu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
VI.3.2)Sk?adanie odwo?a?
Dok?adne informacje na temat terminów sk?adania odwo?a?: Pouczenie o ?rodkach ochrony prawnej przys?uguj?cych Wykonawcy w toku post?powania o udzielenie zamówienia.
1. ?rodki ochrony prawnej przys?uguj? wykonawcom, a tak?e innym podmiotom, je?eli maj? lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponie?li lub mog? ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisów ustawy.
2. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przys?uguj? równie? organizacjom wpisanym na list? prowadzon? przez Prezesa Urz?du Zamówie? Publicznych.
3. Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynno?ci, do której zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy.
4. Odwo?anie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci zamawiaj?cego, której zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy, zawiera? zwi?z?e przedstawienie zarzutów, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania.
5. Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej (ul. Post?pu 17a, 02-676 Warszawa) w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc? wa?nego kwalifikowanego certyfikatu.
6. Od odwo?ania uiszcza si? wpis najpó?niej do dnia up?ywu terminu do wniesienia odwo?ania, a dowód jego uiszczenia do??cza si? do odwo?ania. Odwo?uj?cy przesy?a kopi? odwo?ania zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i? zamawiaj?cy móg? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia za pomoc? jednego ze sposobów okre?lonych w art. 27 ust. 2 ustawy, tj. faksem lub e-mailem.
7. Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w terminach okre?lonych postanowieniami art. 182 ustawy PZP:
7.1 w terminie 5 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia - je?eli zosta?y przes?ane w sposób okre?lony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni - je?eli zosta?y przes?ane w inny sposób - w przypadku gdy warto?? zamówienia jest mniejsza ni? kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
7.2 Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamówieniu, a je?eli post?powanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, tak?e wobec postanowie? Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi si? w terminie: 5 dni od dnia zamieszczenia og?oszenia w Biuletynie Zamówie? Publicznych lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej - je?eli warto?? zamówienia jest mniejsza ni? kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
7.3 Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w pkt. 7.1 i 7.2 wnosi si?: w przypadku zamówie?, których warto?? jest mniejsza ni? kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 5 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
8. Zamawiaj?cy przesy?a niezw?ocznie, nie pó?niej ni? w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopi? odwo?ania innym wykonawcom uczestnicz?cym w post?powaniu o udzielenie zamówienia, a je?eli odwo?anie dotyczy tre?ci og?oszenia o zamówieniu lub postanowie? specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza j? równie? na stronie internetowej, na której jest zamieszczone og?oszenie o zamówieniu lub jest udost?pniana specyfikacja, wzywaj?c wykonawców do przyst?pienia do post?powania odwo?awczego.
9. Wykonawca mo?e zg?osi? przyst?pienie do post?powania odwo?awczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwo?ania, wskazuj?c stron?, do której przyst?puje, i interes w uzyskaniu rozstrzygni?cia na korzy?? strony, do której przyst?puje. Zg?oszenie przyst?pienia dor?cza si? Prezesowi Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc? wa?nego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopi? przesy?a si? zamawiaj?cemu oraz wykonawcy wnosz?cemu odwo?anie. Wykonawcy, którzy przyst?pili do post?powania odwo?awczego, staj? si? uczestnikami post?powania odwo?awczego, je?eli maj? interes w tym, aby odwo?anie zosta?o rozstrzygni?te na korzy?? jednej ze stron.
10. Odwo?uj?cy oraz wykonawca wezwany zgodnie z pkt 17)8 niniejszej SIWZ nie mog? nast?pnie korzysta? ze ?rodków ochrony prawnej wobec czynno?ci zamawiaj?cego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub s?du albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 ustawy.
11. Do post?powania odwo?awczego stosuje si? odpowiednio przepisy ustawy z 17.11.1964 - Kodeks post?powania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z pó?n. zm.) o s?dzie polubownym, je?eli ustawa Pzp nie stanowi inaczej.
12. Na orzeczenie Izby stronom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. W post?powaniu tocz?cym si? wskutek wniesienia skargi stosuje si? odpowiednio przepisy ustawy z 17.11.1964 - Kodeks post?powania cywilnego o apelacji, je?eli przepisy niniejszego rozdzia?u nie stanowi? inaczej.
13. Skarg? wnosi si? do s?du okr?gowego w?a?ciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiaj?cego za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. Od skargi uiszcza si? op?at?.
14. Skarga powinna czyni? zado?? wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawiera? oznaczenie zaskar?onego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwi?z?e ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a tak?e wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmian? orzeczenia w ca?o?ci lub w cz??ci. W post?powaniu tocz?cym si? na skutek wniesienia skargi nie mo?na rozszerzy? ??dania odwo?ania ani wyst?powa? z nowymi ??daniami.
15. Zawiadomienie: Wykonawca lub uczestnik konkursu mo?e w terminie przewidzianym do wniesienia odwo?ania poinformowa? zamawiaj?cego o niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci podj?tej przez niego lub zaniechaniu czynno?ci, do której jest on zobowi?zany na podstawie ustawy, na które nie przys?uguje odwo?anie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.
16. W przypadku uznania zasadno?ci przekazanej informacji zamawiaj?cy powtarza czynno?? albo dokonuje czynno?ci zaniechanej, informuj?c o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynno?ci.
17. Na czynno?? wskazan? w pkt powy?ej nie przys?uguje odwo?anie z zastrze?eniem art. 180 ust 2 ustawy Pzp.
18. Opozycja: Zamawiaj?cy lub odwo?uj?cy mo?e zg?osi? opozycj? przeciw przyst?pieniu innego wykonawcy nie pó?niej ni? do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzgl?dnia opozycj?, je?eli zg?aszaj?cy opozycj? uprawdopodobni, ?e wykonawca nie ma interesu prawnego w uzyskaniu rozstrzygni?cia na korzy?? strony, do której przyst?pi?; w przeciwnym razie Izba oddala opozycj?. Postanowienie o uwzgl?dnieniu albo oddaleniu opozycji Izba mo?e wyda? na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie to skarga nie przys?uguje.
19. Zamawiaj?cy informuje, i? szczegó?owe uregulowanie ?rodków ochrony prawnej zawarte jest w dziale VI ustawy, tj. art. 179-198g Pzp.
VI.3.3)?ród?o, gdzie mo?na uzyska? informacje na temat sk?adania odwo?a?

Urz?d Zamówie? Publicznych Departament Odwo?a?
ul. Post?pu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
VI.4)Data wys?ania niniejszego og?oszenia:
18.12.2014

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ