Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Dział Zamówień Publicznych UJ, 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2, tel. (+12) 432-44-50

 

Kraków: Wy?onienie wykonawcy w zakresie konserwacji central telefonicznych Uniwersytetu Jagiello?skiego
Numer og?oszenia: 383007 - 2008; data zamieszczenia: 30.12.2008
OG?OSZENIE O ZAMÓWIENIU - us?ugi

Zamieszczanie og?oszenia: obowi?zkowe.

Og?oszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ?CY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Jagiello?ski , ul. Go??bia 24, 31-007 Kraków, woj. ma?opolskie, tel. 012 4324450, faks 012 4324451.

 • Adres strony internetowej zamawiaj?cego: www.uj.edu.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ?CEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKRE?LENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj?cego: Wy?onienie wykonawcy w zakresie konserwacji central telefonicznych Uniwersytetu Jagiello?skiego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: us?ugi.

II.1.3) Okre?lenie przedmiotu oraz wielko?ci lub zakresu zamówienia: Konserwacja central telefonicznych, instalacji telefonicznych i telefonicznych urz?dze? ko?cowych.

II.1.4) Wspólny S?ownik Zamówie? (CPV): 50.33.41.40-8, 50.33.10.00-4, 50.33.20.00-1.

II.1.5) Czy dopuszcza si? z?o?enie oferty cz??ciowej: tak, liczba cz??ci: 12.

II.1.6) Czy dopuszcza si? z?o?enie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje si? udzielenie zamówie? uzupe?niaj?cych: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zako?czenie: 19.01.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZ?CE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIA?U

 • Opis warunków udzia?u w post?powaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spe?niania tych warunków: 1. Wykonawca musi spe?nia? warunki udzia?u w post?powaniu okre?lone w niniejszej SIWZ oraz w art. 22 ustawy PZP, jak te? nie mo?e podlega? wykluczeniu na pod¬stawie art. 24 ustawy PZP. 2. Wykonawca musi zaoferowa? przedmiot zamówienia zgodny z wymogami zamawiaj?cego, okre?lonymi w SIWZ oraz zapewni? realizacj? zamówienia we wskazanym w pkt 4) SIWZ terminie. 3. Ca?o?? sprz?tu obj?tego niniejszym zamówieniem musi spe?nia? wymogi normy CE. 4. Wykonawca musi przedstawi? cen? oferty w oparciu o za??cznik A do SIWZ dla ca?o?ci lub cz??ci przedmiotu zamówienia, przy uwzgl?dnieniu wymaga? i zapisów niniejszej SIWZ i do?wiadczenia zawodowego wykonawcy. 5. Wykonawca powinien podpisa? oraz wype?ni? formularz oferty wraz z za??cznikami lub z?o?y? ofert? odpowiadaj?c? ich tre?ci, jak i podpisa? wzór umowy, stanowi?ce integraln? cz??? SIWZ. 6. Wykonawca musi do??czy? do oferty wszystkie o?wiadczenia oraz za??czniki wymagane SIWZ. 7. Wykonawca musi prowadzi? dzia?alno?? gospodarcz? odpowiadaj?c? zakresowi przedmiotu zamówienia od co najmniej 3 lat. 8. Wykonawca musi z?o?y? o?wiadczenie, ?e - dysponuje lokalem w Krakowie z niezb?dnym wyposa?eniem, gdzie móg?by dokonywa? drobnych napraw sprz?tu, - posiada aparat telefoniczny analogowy, oraz telefaks w celu wymiany u u?ytkownika na czas naprawy. - zatrudnia lub mo?e czasowo zatrudni? dodatkowego pracownika w celu wykonywania niektórych prac. 9. Wykonawca sk?adaj?cy ofert?: - w cz??ci 1 do 7 musi przedstawi? o?wiadczenie, ?e jego firma zatrudnia na sta?e pracownika posiadaj?cego przeszkolenie w zakresie podstawowej obs?ugi central zainstalowanych w obiektach b?d?cych przedmiotem zamówienia, lub przedstawi? listy referencyjne, ?e prowadzi? konserwacj? takich central przez ostatnie trzy lata, - sk?adaj?cy ofert? w cz??ci 8 i 9 musi przedstawi? za?wiadczenie, ?e jego firma jest autoryzowanym partnerem firmy SIEMENS. - sk?adaj?cy ofert? w cz??ci 10,11 i 12 musi przedstawi? listy referencyjne, ?wiadcz?ce, ?e ma do?wiadczenie w obs?udze central b?d?cych przedmiotem zamówienia tzn. prowadzi? konserwacj? takich central przez co najmniej 3 lata..
 • Informacja o o?wiadczeniach i dokumentach, jakie maj? dostarczy? wykonawcy w celu potwierdzenia spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu: 1. O?wiadczenie Wykonawcy o spe?nieniu warunków okre?lonych w art. 22 ustawy PZP i nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy PZP, wedle wzoru stanowi?cego za??cznik nr 1 do formularza oferty; w przypadku, gdy ofert? sk?ada kilka podmiotów dotyczy to ka?dego z nich; 2. Aktualny odpis z w?a?ciwego rejestru albo aktualne za?wiadczenie o wpisie do ewidencji dzia?alno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub zg?oszenia do ewidencji dzia?alno?ci gospodarczej - wystawione nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert; w przypadku, gdy ofert? sk?ada kilka podmiotów dzia?aj?cych wspólnie, dotyczy to ka?dego z nich; 3. Pe?nomocnictwo (pe?nomocnictwa) do??czone w formie orygina?u lub notarialnie po?wiadczonej kopii, albo kopii po?wiadczonej za zgodno?? z orygina?em przez osoby udzielaj?ce pe?nomocnictwa, je?li oferta b?dzie podpisana przez pe?nomocnika, przy czym dotyczy to równie? przypadków sk?adania ofert przez podmioty wyst?puj?ce wspólnie, tj.: 3.1. wykonawców dzia?aj?cych w formie Spó?ki Cywilnej, je?eli z dokumentów do??czonych do oferty np. umowy spó?ki (czy jej kopii po?wiadczonej odpowiednio za zgodno?? z orygina?em) nie wynika odpowiedni dla podpisania oferty, b?d? wynika inny sposób reprezentacji; 3.2. wykonawców wyst?puj?cych wspólnie, czyli uczestników konsorcjum. 4. Cen? oferty wyliczon? dla ca?o?ci lub cz??ci przedmiotu zamówienia w oparciu o indywidualn? kalkulacj? wykonawcy, tj. wype?niony za??cznik A do SIWZ, przy uwzgl?dnieniu wymaga? i zapisów SIWZ oraz jej za??czników, w tym tak?e do?wiadczenia zawodowego wykonawcy. 5. Wype?niony i podpisany formularz oferty wraz z za??cznikami, zawiera¬j?cymi o?wiadczenia potwierdzaj?ce spe?nienie warunków udzia?u w post?¬po¬waniu opisanych w pkt 5) SIWZ, (wype?nionymi i uzupe?nionymi lub sporz?dzonymi zgodnie z ich tre?ci?). 6. W przypadku, gdy wykonawca w miejsce którego? z dokumentów, o których mowa w pkt 6) (oprócz pkt 6) 1.) SIWZ dostarczy jego kopi?, kopia ta musi by? po?wiadczona za zgodno?? z orygina?em przez wykonawc?. Ka?da strona dokumentu z?o?onego w formie kserokopii musi by? potwierdzona za zgodno?? z orygina?em. Zamawiaj?cy mo?e za??da? przedstawienia orygina?ów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów (np. je?li przedstawione kserokopie b?d? nieczytelne lub b?d? wzbudza? w?tpliwo?ci co do ich prawdziwo?ci). 7. O?wiadczenia i dokumenty wymagana zapisami pkt 5)7, 5)8 i 5)9 SIWZ..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najni?sza cena.

IV.2.2) Wykorzystana b?dzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dost?pna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.uj.edu.pl.
Specyfikacj? istotnych warunków zamówienia mo?na uzyska? pod adresem: Biuro Zamówie? Publicznych Uniwersytetu Jagiello?skiego, ul. Straszewskiego 25/9, 31-113 Kraków.

IV.3.4) Termin sk?adania wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu lub ofert: 09.01.2009 godzina 10:00, miejsce: Biuro Zamówie? Publicznych Uniwersytetu Jagiello?skiego, ul. Straszewskiego 25/9, 31-113 Kraków.

IV.3.5) Termin zwi?zania ofert?: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk?adania ofert).

ZA??CZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ?CE OFERT CZ??CIOWYCH

CZ??? Nr: 1 NAZWA: Centrala 1.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielko?ci lub zakresu zamówienia: Konserwacjia central telefonicznych, instalacji telefonicznych i telefonicznych urz?dze? ko?cowych.
 • 2) Wspólny S?ownik Zamówie? (CPV): 50.33.41.40-8, 50.33.10.00-4, 50.33.20.00-1.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zako?czenie: 19.01.2010.
 • 4) Kryteria oceny ofert:najni?sza cena.

   


CZ??? Nr: 2 NAZWA: Centrala 2.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielko?ci lub zakresu zamówienia: Konserwacja central telefonicznych, instalacji telefonicznych i telefonicznych urz?dze? ko?cowych.
 • 2) Wspólny S?ownik Zamówie? (CPV): 50.33.41.40-8, 50.33.10.00-4, 50.33.20.00-1.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zako?czenie: 19.01.2010.
 • 4) Kryteria oceny ofert:najni?sza cena.

   


CZ??? Nr: 3 NAZWA: Centrala 3.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielko?ci lub zakresu zamówienia: Konserwacja central telefonicznych, instalacji telefonicznych i telefonicznych urz?dze? ko?cowych.
 • 2) Wspólny S?ownik Zamówie? (CPV): 50.33.41.40-8, 50.33.10.00-4, 50.33.20.00-1.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zako?czenie: 19.01.2010.
 • 4) Kryteria oceny ofert:najni?sza cena.

   


CZ??? Nr: 4 NAZWA: Centrala 4.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielko?ci lub zakresu zamówienia: Konserwacja central telefonicznych, instalacji telefonicznych i telefonicznych urz?dze? ko?cowych.
 • 2) Wspólny S?ownik Zamówie? (CPV): 50.33.41.40-8, 50.33.10.00-4, 50.33.20.00-1.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zako?czenie: 19.01.2010.
 • 4) Kryteria oceny ofert:najni?sza cena.

   


CZ??? Nr: 5 NAZWA: Centrala 5.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielko?ci lub zakresu zamówienia: Konserwacja central telefonicznych, instalacji telefonicznych i telefonicznych urz?dze? ko?cowych.
 • 2) Wspólny S?ownik Zamówie? (CPV): 50.33.41.40-8, 50.33.10.00-4, 50.33.20.00-1.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zako?czenie: 19.01.2010.
 • 4) Kryteria oceny ofert:najni?sza cena.

   


CZ??? Nr: 6 NAZWA: Centrala 6.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielko?ci lub zakresu zamówienia: Konserwacja central telefonicznych, instalacji telefonicznych i telefonicznych urz?dze? ko?cowych.
 • 2) Wspólny S?ownik Zamówie? (CPV): 50.33.41.40-8, 50.33.10.00-4, 50.33.20.00-1.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zako?czenie: 19.01.2010.
 • 4) Kryteria oceny ofert:najni?sza cena.

   


CZ??? Nr: 7 NAZWA: Centrala 7.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielko?ci lub zakresu zamówienia: Konserwacja central telefonicznych, instalacji telefonicznych i telefonicznych urz?dze? ko?cowych.
 • 2) Wspólny S?ownik Zamówie? (CPV): 50.33.41.40-8, 50.33.10.00-4, 50.33.20.00-1.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zako?czenie: 19.10.2010.
 • 4) Kryteria oceny ofert:najni?sza cena.

   


CZ??? Nr: 8 NAZWA: Centrala 8.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielko?ci lub zakresu zamówienia: Konserwacja central telefonicznych, instalacji telefonicznych i telefonicznych urz?dze? ko?cowych.
 • 2) Wspólny S?ownik Zamówie? (CPV): 50.33.41.40-8, 50.33.10.00-4, 50.33.20.00-1.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zako?czenie: 19.01.2010.
 • 4) Kryteria oceny ofert:najni?sza cena.

   


CZ??? Nr: 9 NAZWA: Centarla 9.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielko?ci lub zakresu zamówienia: Konserwacja central telefonicznych, instalacji telefonicznych i telefonicznych urz?dze? ko?cowych.
 • 2) Wspólny S?ownik Zamówie? (CPV): 50.33.41.40-8, 50.33.10.00-4, 55.30.20.00-1.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zako?czenie: 19.01.2010.
 • 4) Kryteria oceny ofert:najni?sza cena.

   


CZ??? Nr: 10 NAZWA: Centarla 10.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielko?ci lub zakresu zamówienia: Konserwacja central telefonicznych, instalacji telefonicznych i telefonicznych urz?dze? ko?cowych.
 • 2) Wspólny S?ownik Zamówie? (CPV): 50.33.41.40-8, 50.33.10.00-4, 50.33.20.00-1.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zako?czenie: 19.01.2010.
 • 4) Kryteria oceny ofert:najni?sza cena.

   


CZ??? Nr: 11 NAZWA: Centrala 11.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielko?ci lub zakresu zamówienia: Konserwacja central telefonicznych, instalacji telefonicznych i telefonicznych urz?dze? ko?cowych.
 • 2) Wspólny S?ownik Zamówie? (CPV): 50.33.41.40-8, 50.33.10.00-4, 50.33.20.00-1.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zako?czenie: 19.01.2010.
 • 4) Kryteria oceny ofert:najni?sza cena.

   


CZ??? Nr: 12 NAZWA: Centrala 12.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielko?ci lub zakresu zamówienia: Konserwacja central telefonicznych, instalacji telefonicznych i telefonicznych urz?dze? ko?cowych.
 • 2) Wspólny S?ownik Zamówie? (CPV): 50.33.41.40-8, 50.33.10.00-4, 50.33.20.00-1.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zako?czenie: 19.01.2010.
 • 4) Kryteria oceny ofert:najni?sza cena.

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ