Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Dział Zamówień Publicznych UJ, 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2, tel. (+12) 432-44-50

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj?cy udost?pnia Specyfikacj? Istotnych Warunków Zamówienia:
www.uj.edu.pl, przetargi.adm.uj.edu.pl/

Kraków: Wy?onienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy ciek?ego azotu dla jednostek organizacyjnych UJ w Krakowie
Numer og?oszenia: 96950 - 2016; data zamieszczenia: 19.04.2016
OG?OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie og?oszenia: obowi?zkowe.

Og?oszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJ?CY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Jagiello?ski , ul. Go??bia 24, 31-007 Kraków, woj. ma?opolskie, tel. 012 4324450, faks 012 4324451.

Adres strony internetowej zamawiaj?cego: www.uj.edu.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ?CEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKRE?LENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj?cego: Wy?onienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy ciek?ego azotu dla jednostek organizacyjnych UJ w Krakowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Okre?lenie przedmiotu oraz wielko?ci lub zakresu zamówienia: wy?onienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy ciek?ego azotu dla jednostek organizacyjnych UJ w Krakowie.

II.1.5)
przewiduje si? udzielenie zamówie? uzupe?niaj?cych

Okre?lenie przedmiotu oraz wielko?ci lub zakresu zamówie? uzupe?niaj?cych

II.1.6) Wspólny S?ownik Zamówie? (CPV): 24.10.00.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza si? z?o?enie oferty cz??ciowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza si? z?o?enie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesi?cach: 36.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIA?U W POST?POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPE?NIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre?lonej dzia?alno?ci lub czynno?ci, je?eli przepisy prawa nak?adaj? obowi?zek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spe?niania tego warunku

Ocena spe?nienia warunku b?dzie dokonywana metod? 0 - 1, tj. spe?nia/nie spe?nia, w oparciu o o?wiadczenie do??czone do oferty, którego wzór stanowi za??cznik nr 1 do formularza oferty b?d?cego integraln? cz??ci? SIWZ

III.3.2) Wiedza i do?wiadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spe?niania tego warunku

Ocena spe?nienia warunku b?dzie dokonywana metod? 0 - 1, tj. spe?nia/nie spe?nia, w oparciu o o?wiadczenie do??czone do oferty, którego wzór stanowi za??cznik nr 1 do formularza oferty b?d?cego integraln? cz??ci? SIWZ

III.3.3) Potencja? techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spe?niania tego warunku

Ocena spe?nienia warunku b?dzie dokonywana metod? 0 - 1, tj. spe?nia/nie spe?nia, w oparciu o o?wiadczenie do??czone do oferty, którego wzór stanowi za??cznik nr 1 do formularza oferty b?d?cego integraln? cz??ci? SIWZ

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spe?niania tego warunku

Ocena spe?nienia warunku b?dzie dokonywana metod? 0 - 1, tj. spe?nia/nie spe?nia, w oparciu o o?wiadczenie do??czone do oferty, którego wzór stanowi za??cznik nr 1 do formularza oferty b?d?cego integraln? cz??ci? SIWZ

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spe?niania tego warunku

Ocena spe?nienia warunku b?dzie dokonywana metod? 0 - 1, tj. spe?nia/nie spe?nia, w oparciu o o?wiadczenie do??czone do oferty, którego wzór stanowi za??cznik nr 1 do formularza oferty b?d?cego integraln? cz??ci? SIWZ

III.4) INFORMACJA O O?WIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ? DOSTARCZY? WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPE?NIANIA WARUNKÓW UDZIA?U W POST?POWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spe?niania przez wykonawc? warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz o?wiadczenia o spe?nianiu warunków udzia?u w post?powaniu nale?y przed?o?y?:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale?y przed?o?y?:

o?wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z w?a?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia?alno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu o udzielenie zamówienia albo sk?adania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotycz?ce przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej

lista podmiotów nale??cych do tej samej grupy kapita?owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, ?e nie nale?y do grupy kapita?owej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykonawca musi do??czy? do oferty wype?niony i podpisany formularz oferty wraz z za??cznikami, zawieraj?cymi o?wiadczenia potwierdzaj?ce spe?nienie warunków udzia?u w post?powaniu opisanych w pkt 5) SIWZ, a nie wyszczególnionych w pkt 6) SIWZ, (wype?nionymi i uzupe?nionymi lub sporz?dzonymi zgodnie z ich tre?ci?, przy czym mo?e podpisa? oraz do??czy? do oferty wzór umowy)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwi?zane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 90
2 - Termin p?atno?ci - 10

IV.2.2)
przeprowadzona b?dzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której b?dzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje si? istotne zmiany postanowie? zawartej umowy w stosunku do tre?ci oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowie? umowy oraz okre?lenie warunków zmian

Strony dopuszczaj? mo?liwo?? zmiany umowy po uprzednim sporz?dzeniu protoko?u konieczno?ci, przy zachowaniu niezmienno?ci kwoty maksymalnego wynagrodzenia za przedmiot umowy oraz cen jednostkowych ustalonych w § 6 ust. 2, oprócz przypadków wskazanych poni?ej, a dotycz?cych mo?liwo?ci zmiany wynagrodzenia, poprzez podpisanie aneksu do umowy, w nast?puj?cych przypadkach: a) zmiany terminu realizacji zamówienia poprzez jego przed?u?enie ze wzgl?du na przyczyny le??ce po stronie Zamawiaj?cego dotycz?ce np. braku przygotowania/przekazania miejsca realizacji/dostawy oraz inne niezawinione przez Strony przyczyny spowodowane przez tzw. si?? wy?sz? w rozumieniu § 11 umowy; b) konieczno?ci wprowadzenia modyfikacji, w przypadku zmiany powszechnie obowi?zuj?cych przepisów prawa, na mocy których na Zamawiaj?cego na?o?ony zostanie obowi?zek zrealizowania przedmiotu zamówienia w sposób ró?ni?cy si? od zaoferowanego w ofercie; c) ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i us?ug VAT do poszczególnych wykonanych us?ug stanowi?cych przedmiot umowy, które zosta?y zrealizowane po dniu wej?cia w ?ycie przepisów dokonuj?cych zmiany stawki podatku VAT; d) ustawowej zmiany wysoko?ci minimalnego wynagrodzenia za prac? ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 - 5 ustawy z dnia 10 pa?dziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac? (Dz. U. 2002 Nr 200 poz. 1679 ze zm.) wp?ywaj?cej na wysoko?? miesi?cznego wynagrodzenia Wykonawcy, którego wyp?ata nast?pi?a po dniu wej?cia w ?ycie przepisów dokonuj?cych zmiany wysoko?ci minimalnego wynagrodzeniu za prac?; e) ustawowej zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spo?ecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko?ci stawki sk?adki na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 pa?dziernika 1998 r. o systemie ubezpiecze? spo?ecznych (t. j. Dz. U. 2015 poz. 121 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o ?wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze ?rodków publicznych (t. j. Dz. U. 2015 poz. 581 ze zm.) wp?ywaj?cej na wysoko?? miesi?cznego wynagrodzenia Wykonawcy, którego wyp?ata nast?pi?a po dniu wej?cia w ?ycie przepisów dokonuj?cych zmian ww. zasad lub wysoko?ci stawek sk?adek; f) zmiany podwykonawcy ze wzgl?dów losowych, o ile zostali przewidziani lub innych korzystnych dla Zamawiaj?cego, w przypadku zadeklarowania przez Wykonawc?. 2. W przypadkach okre?lonych w ust. 1 pkt. c) - e) Wykonawca, w terminie nie d?u?szym ni? 15 dni od dnia wej?cia w ?ycie nowych przepisów, mo?e zwróci? si? do Zamawiaj?cego z wnioskiem o zmian? wynagrodzenia, je?eli zmiany te b?d? mia?y wp?yw na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawc?. a) Wraz z wnioskiem, Wykonawca b?dzie zobowi?zany pisemnie przedstawi? Zamawiaj?cemu szczegó?ow? kalkulacj? uzasadniaj?c? wzrost/obni?enie kosztów, wynikaj?cy ze zmiany w/w przepisów. Z uprawnienia tego mo?e skorzysta? równie? Zamawiaj?cy. Je?eli po up?ywie 15 - dniowego terminu, Wykonawca nie zwróci si? do Zamawiaj?cego o zmian? wynagrodzenia, Zamawiaj?cy uzna, i? zmiany przepisów nie maj? wp?ywu na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawc?. b) Zamawiaj?cy dokona analizy przed?o?onej kalkulacji w terminie nie d?u?szym ni? 15 dni od dnia jej otrzymania. Je?eli uzna, ?e przedstawiona kalkulacja potwierdza wzrost kosztów ponoszonych przez Wykonawc?, dokona zmiany umowy w tym zakresie. Je?eli uzna, ?e przedstawiona kalkulacja nie potwierdza wzrostu kosztów wykonania zamówienia, w wysoko?ci zaproponowanej przez Wykonawc?, nie wrazi zgody na wprowadzenie zmiany, o czym poinformuje Wykonawc?, przedstawiaj?c stosowne uzasadnienie. W takiej sytuacji, w terminie 15 dni od dnia otrzymania odmowy od Zamawiaj?cego, Wykonawca mo?e ponownie przedstawi? kalkulacj? uzasadniaj?c? wzrost kosztów, z uwzgl?dnieniem uwag Zamawiaj?cego. Zamawiaj?cy ponownie dokona jej analizy, w terminie nie d?u?szym ni? 15 dni od dnia jej otrzymania, a nast?pnie post?pi odpowiednio w sposób opisany powy?ej. c) Zmiana wynagrodzenia nast?pi od daty wprowadzenia zmiany w umowie i mo?e dotyczy? wy??cznie niezrealizowanej cz??ci umowy. 3. Zmiany nie dotycz?ce postanowie? umownych np. gdy z przyczyn organizacyjnych konieczna b?dzie zmiana danych teleadresowych okre?lonych w umowie, gdy zmianie ulegnie numer konta bankowego jednej ze Stron nast?pi? poprzez przekazanie pisemnego o?wiadczenie Strony, której te zmiany dotycz?, drugiej Stronie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost?pna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.uj.edu.pl, http://przetargi.adm.uj.edu.pl/
Specyfikacj? istotnych warunków zamówienia mo?na uzyska? pod adresem: Dzia? Zamówie? Publicznych Uniwersytetu Jagiello?skiego, ul. Go??bia 6/2, 31-007 Kraków.

IV.4.4) Termin sk?adania wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu lub ofert: 27.04.2016 godzina 10:00, miejsce: Dzia? Zamówie? Publicznych Uniwersytetu Jagiello?skiego, ul. Go??bia 6/2, 31-007 Kraków.

IV.4.5) Termin zwi?zania ofert?: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk?adania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si? uniewa?nienie post?powania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania ?rodków pochodz?cych z bud?etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj?cych zwrotowi ?rodków z pomocy udzielonej przez pa?stwa cz?onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które mia?y by? przeznaczone na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamówienia: nie

 

 

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ