Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Dział Zamówień Publicznych UJ, 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2, tel. (+12) 432-44-50

 

Og?oszenie nr 307937 - 2016 z dnia 2016-09-13 r.
Kraków: wy?onienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprz?tu komputerowego dla jednostek UJ.
OG?OSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie og?oszenia: obowi?zkowe
Og?oszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu wspó?finansowanego ze ?rodków Unii Europejskiej 
nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mog? ubiega? si? wy??cznie zak?ady pracy chronionej oraz wykonawcy, których dzia?alno??, lub dzia?alno?? ich wyodr?bnionych organizacyjnie jednostek, które b?d? realizowa?y zamówienie, obejmuje spo?eczn? i zawodow? integracj? osób b?d?cych cz?onkami grup spo?ecznie marginalizowanych 
nie
Nale?y poda? minimalny procentowy wska?nik zatrudnienia osób nale??cych do jednej lub wi?cej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni? 30%, osób zatrudnionych przez zak?ady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 
SEKCJA I: ZAMAWIAJ?CY
Post?powanie przeprowadza centralny zamawiaj?cy 
nie
Post?powanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiaj?cy powierzy?/powierzyli przeprowadzenie post?powania 
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiaj?cy powierzy?/powierzyli prowadzenie post?powania:
Post?powanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiaj?cych
nie

Je?eli tak, nale?y wymieni? zamawiaj?cych, którzy wspólnie przeprowadzaj? post?powanie oraz poda? adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Post?powanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiaj?cymi z innych pa?stw cz?onkowskich Unii Europejskiej 
nie
W przypadku przeprowadzania post?powania wspólnie z zamawiaj?cymi z innych pa?stw cz?onkowskich Unii Europejskiej - maj?ce zastosowanie krajowe prawo zamówie? publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Jagiello?ski, krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Go??bia 24, 31007 Kraków, woj. ma?opolskie, pa?stwo , tel. 124 324 450, e-mail bzp@adm.uj.edu.pl, faks 124 324 451. 
Adres strony internetowej (URL): www.uj.edu.pl
Adres profilu nabywcy: http://przetargi.adm.uj.edu.pl/oglosz.php
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ?CEGO: Inny: Uczelnia publiczna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (je?eli dotyczy):
Podzia? obowi?zków mi?dzy zamawiaj?cymi w przypadku wspólnego przeprowadzania post?powania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania post?powania z zamawiaj?cymi z innych pa?stw cz?onkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiaj?cych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie post?powania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie post?powania odpowiadaj? pozostali zamawiaj?cy, czy zamówienie b?dzie udzielane przez ka?dego z zamawiaj?cych indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozosta?ych zamawiaj?cych): 
I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pe?ny i bezpo?redni dost?p do dokumentów z post?powania mo?na uzyska? pod adresem (URL)
nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona b?dzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak 
http://przetargi.adm.uj.edu.pl/ogloszenia.php
Dost?p do dokumentów z post?powania jest ograniczony - wi?cej informacji mo?na uzyska? pod adresem
nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu nale?y przesy?a?:
Elektronicznie
nie 
adres
Dopuszczone jest przes?anie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu w inny sposób:
nie 
Wymagane jest przes?anie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu w inny sposób:
tak 
Inny sposób: 
Ofert? w formie papierowej nale?y z?o?y? w Dziale Zamówie? Publicznych Uniwersytetu Jagiello?skiego w Krakowie
Adres: 
Dzia? Zamówie? Publicznych UJ, ul. Go??bia 6/2, 31-007 Kraków
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz?dzi i urz?dze? lub formatów plików, które nie s? ogólnie dost?pne
nie 
Nieograniczony, pe?ny, bezpo?redni i bezp?atny dost?p do tych narz?dzi mo?na uzyska? pod adresem: (URL) 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj?cego: wy?onienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprz?tu komputerowego dla jednostek UJ.
Numer referencyjny: CRZP/UJ/365, 305, 321,363, 365, 371, 372, 373, 375 i 381/2016
Przed wszcz?ciem post?powania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 
nie
II.2) Rodzaj zamówienia: dostawy 
II.3) Informacja o mo?liwo?ci sk?adania ofert cz??ciowych
Zamówienie podzielone jest na cz??ci: 
Tak 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu mo?na sk?ada? w odniesieniu do:
wszystkich cz??ci
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielko??, zakres, rodzaj i ilo?? dostaw, us?ug lub robót budowlanych lub okre?lenie zapotrzebowania i wymaga? ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre?lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us?ug? lub roboty budowlane: Przedmiotem post?powania i zamówienia jest wy?onienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprz?tu komputerowego dla jednostek UJ.
II.5) G?ówny kod CPV: 30236000-2
Dodatkowe kody CPV:30232110-8, 30213100-6, 30237460-1, 30213300-8, 30213000-5, 48624000-8, 30237410-6, 48900000-7
II.6) Ca?kowita warto?? zamówienia (je?eli zamawiaj?cy podaje informacje o warto?ci zamówienia): 
Warto?? bez VAT: 
Waluta:

( przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa ca?kowita maksymalna warto?? w ca?ym okresie obowi?zywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje si? udzielenie zamówie?, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie 
II.8) Okres, w którym realizowane b?dzie zamówienie lub okres, na który zosta?a zawarta umowa ramowa lub okres, na który zosta? ustanowiony dynamiczny system zakupów:
Okres w dniach: 7
II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIA?U W POST?POWANIU 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepisów
Okre?lenie warunków: Zamawiaj?cy nie wyznacza warunku
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Okre?lenie warunków: Zamawiaj?cy nie wyznacza warunku
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolno?? techniczna lub zawodowa 
Okre?lenie warunków: Zamawiaj?cy nie wyznacza warunku
Zamawiaj?cy wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu imion i nazwisk osób wykonuj?cych czynno?ci przy realizacji zamówienia wraz z informacj? o kwalifikacjach zawodowych lub do?wiadczeniu tych osób: nie 
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
III.2.1) Podstawy wykluczenia okre?lone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiaj?cy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp nie 
(podstawa wykluczenia okre?lona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 
(podstawa wykluczenia okre?lona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp) 
(podstawa wykluczenia okre?lona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) 
(podstawa wykluczenia okre?lona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp) 
III.3) WYKAZ O?WIADCZE? SK?ADANYCH PRZEZ WYKONAWC? W CELU WST?PNEGO POTWIERDZENIA, ?E NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPE?NIA WARUNKI UDZIA?U W POST?POWANIU ORAZ SPE?NIA KRYTERIA SELEKCJI
O?wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe?nianiu warunków udzia?u w post?powaniu 
tak 
O?wiadczenie o spe?nianiu kryteriów selekcji 
nie
III.4) WYKAZ O?WIADCZE? LUB DOKUMENTÓW , SK?ADANYCH PRZEZ WYKONAWC? W POST?POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO?CI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 
III.5) WYKAZ O?WIADCZE? LUB DOKUMENTÓW SK?ADANYCH PRZEZ WYKONAWC? W POST?POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO?CI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 
III.5.1) W ZAKRESIE SPE?NIANIA WARUNKÓW UDZIA?U W POST?POWANIU:
nie dotyczy
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ O?WIADCZE? LUB DOKUMENTÓW SK?ADANYCH PRZEZ WYKONAWC? W POST?POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO?CI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca, który zamierza powierzy? wykonanie cz??ci zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, jest zobowi?zany do z?o?enia o?wiadczenia w zakresie dotycz?cym podwykonawców.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiaj?cy ??da wniesienia wadium:
nie
IV.1.3) Przewiduje si? udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie
IV.1.4) Wymaga si? z?o?enia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub do??czenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie 
Dopuszcza si? z?o?enie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub do??czenia do ofert katalogów elektronicznych: 
nie 
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga si? z?o?enia oferty wariantowej:
nie 
Dopuszcza si? z?o?enie oferty wariantowej 
nie 
Z?o?enie oferty wariantowej dopuszcza si? tylko z jednoczesnym z?o?eniem oferty zasadniczej: 
nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostan? zaproszeni do udzia?u w post?powaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z og?oszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców 
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców 
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa b?dzie zawarta:
Czy przewiduje si? ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 
nie 
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 
nie 
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza si? z?o?enie ofert w formie katalogów elektronicznych: 
nie 
Przewiduje si? pobranie ze z?o?onych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporz?dzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 
nie
IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og?oszeniem) nie 
Nale?y wskaza? elementy, których warto?ci b?d? przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje si? ograniczenia co do przedstawionych warto?ci, wynikaj?ce z opisu przedmiotu zamówienia:
nie 
Nale?y poda?, które informacje zostan? udost?pnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki b?dzie termin ich udost?pnienia: 
Informacje dotycz?ce przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób post?powania w toku aukcji elektronicznej i jakie b?d? warunki, na jakich wykonawcy b?d? mogli licytowa? (minimalne wysoko?ci post?pie?): 
Informacje dotycz?ce wykorzystywanego sprz?tu elektronicznego, rozwi?za? i specyfikacji technicznych w zakresie po??cze?: 
Wymagania dotycz?ce rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
Czy wykonawcy, którzy nie z?o?yli nowych post?pie?, zostan? zakwalifikowani do nast?pnego etapu: nie 
Warunki zamkni?cia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena brutto za ca?o?? zamówienia 100
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
tak 
IV.3) Negocjacje z og?oszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z og?oszeniem
Minimalne wymagania, które musz? spe?nia? wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrze?enie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wst?pnych bez przeprowadzenia negocjacji nie 
Przewidziany jest podzia? negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie 
Nale?y poda? informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczb? etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymaga? zamawiaj?cego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysoko?ci nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwi?zania stanowi?ce podstaw? do sk?adania ofert, je?eli zamawiaj?cy przewiduje nagrody:

Wst?pny harmonogram post?powania:

Podzia? dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi?za?: nie 
Nale?y poda? informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiuj?ce minimalne wymagania, którym musz? odpowiada? wszystkie oferty:
Podzia? negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj?cych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
nie 
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której b?dzie prowadzona licytacja elektroniczna: 
Adres strony internetowej, na której jest dost?pny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 
Wymagania dotycz?ce rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urz?dze? informatycznych: 
Sposób post?powania w toku licytacji elektronicznej, w tym okre?lenie minimalnych wysoko?ci post?pie?: 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
Wykonawcy, którzy nie z?o?yli nowych post?pie?, zostan? zakwalifikowani do nast?pnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 
Termin i warunki zamkni?cia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostan? wprowadzone do tre?ci zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotycz?ce zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe: 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje si? istotne zmiany postanowie? zawartej umowy w stosunku do tre?ci oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 
Nale?y wskaza? zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? zmiany umowy na zasadach okre?lonych w Za??czniku nr 3 do SIWZ
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udost?pniania informacji o charakterze poufnym (je?eli dotyczy):

?rodki s?u??ce ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin sk?adania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu: 
Data: 22/09/2016, godzina: 10:00, 
Skrócenie terminu sk?adania wniosków, ze wzgl?du na piln? potrzeb? udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og?oszeniem): 
nie 
Wskaza? powody:
J?zyk lub j?zyki, w jakich mog? by? sporz?dzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu 
IV.6.3) Termin zwi?zania ofert?: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk?adania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje si? uniewa?nienie post?powania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania ?rodków pochodz?cych z bud?etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj?cych zwrotowi ?rodków z pomocy udzielonej przez pa?stwa cz?onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które mia?y by? przeznaczone na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamówienia: nie 
IV.6.5) Przewiduje si? uniewa?nienie post?powania o udzielenie zamówienia, je?eli ?rodki s?u??ce sfinansowaniu zamówie? na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiaj?cy zamierza? przeznaczy? na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamówienia, nie zosta?y mu przyznane nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZA??CZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ?CE OFERT CZ??CIOWYCH
Cz??? nr: 1 Nazwa: 
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielko??, zakres, rodzaj i ilo?? dostaw, us?ug lub robót budowlanych lub okre?lenie zapotrzebowania i wymaga?) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre?lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us?ug? lub roboty budowlane:Dostawa sprz?tu komputerowego do Instytutu Judaistyki UJ, ul. Józefa 19,31-056 Kraków. Komputer przeno?ny typu laptop (1 szt.) 
2) Wspólny S?ownik Zamówie? (CPV): 30213100-6, 48900000-7
3) Warto?? cz??ci zamówienia (je?eli zamawiaj?cy podaje informacje o warto?ci zamówienia):
Warto?? bez VAT: 
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 7
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena brutto za ca?o?? zamówienia 100
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Cz??? nr: 2 Nazwa: 
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielko??, zakres, rodzaj i ilo?? dostaw, us?ug lub robót budowlanych lub okre?lenie zapotrzebowania i wymaga?) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre?lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us?ug? lub roboty budowlane:Dostawa sprz?tu komputerowego do Instytutu Filozoficzny UJ, ul. Grodzka 52,31-044 Kraków. A. Zestaw komputerowy wraz z monitorem - (1 szt.) B. Urz?dzenie wielofunkcyjne - (1 szt.) 
2) Wspólny S?ownik Zamówie? (CPV): 30236000-2, 30213000-5, 30237410-6, 30237460-1, 48624000-8, 30232110-8, 30213300-8
3) Warto?? cz??ci zamówienia (je?eli zamawiaj?cy podaje informacje o warto?ci zamówienia):
Warto?? bez VAT: 
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 7
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena brutto za ca?o?? zamówienia 100
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Cz??? nr: 3 Nazwa: 
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielko??, zakres, rodzaj i ilo?? dostaw, us?ug lub robót budowlanych lub okre?lenie zapotrzebowania i wymaga?) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre?lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us?ug? lub roboty budowlane:Dostawa sprz?tu komputerowego do Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ, ul. Go??bia 9, 31-007 Kraków. Komputer stacjonarny typu AIO - (1 szt.) 
2) Wspólny S?ownik Zamówie? (CPV): 30213300-8, 30237410-6, 30237460-1, 48624000-8, 48900000-7
3) Warto?? cz??ci zamówienia (je?eli zamawiaj?cy podaje informacje o warto?ci zamówienia):
Warto?? bez VAT: 
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 7
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena brutto za ca?o?? zamówienia 100
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Cz??? nr: 4 Nazwa: 
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielko??, zakres, rodzaj i ilo?? dostaw, us?ug lub robót budowlanych lub okre?lenie zapotrzebowania i wymaga?) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre?lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us?ug? lub roboty budowlane:Dostawa sprz?tu komputerowego do Instytutu Matematyki UJ, ul. ?ojasiewicza 6,30-348 Kraków. A. Komputer notebook 13,3" - 1 szt., B. Tablet 9,7" z etui - 1 szt. 
2) Wspólny S?ownik Zamówie? (CPV): 30236000-2, 30213100-6, 48900000-7
3) Warto?? cz??ci zamówienia (je?eli zamawiaj?cy podaje informacje o warto?ci zamówienia):
Warto?? bez VAT: 
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 7
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena brutto za ca?o?? zamówienia 100
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Cz??? nr: 5 Nazwa: 
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielko??, zakres, rodzaj i ilo?? dostaw, us?ug lub robót budowlanych lub okre?lenie zapotrzebowania i wymaga?) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre?lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us?ug? lub roboty budowlane:Dostawa sprz?tu komputerowego do Instytutu Psychologii Stosowanej UJ, w Krakowie (30-348), przy ul. ?ojasiewicza 4, Monochromatyczna drukarka laserowa z duplexem - (1 szt.)
2) Wspólny S?ownik Zamówie? (CPV): 30232110-8
3) Warto?? cz??ci zamówienia (je?eli zamawiaj?cy podaje informacje o warto?ci zamówienia):
Warto?? bez VAT: 
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 7
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena brutto za ca?o?? zamówienia 100
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Cz??? nr: 6 Nazwa: 
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielko??, zakres, rodzaj i ilo?? dostaw, us?ug lub robót budowlanych lub okre?lenie zapotrzebowania i wymaga?) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre?lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us?ug? lub roboty budowlane:Dostawa sprz?tu komputerowego do Wydzia?u Chemii UJ w Krakowie, ul. Ingardena 3,31-007 Kraków, w ramach projektu: „Teoretyczne badanie dwu-fotonowych fluorescencyjnych sond membranowych" - komputer stacjonarny (desktop) - 1 szt.
2) Wspólny S?ownik Zamówie? (CPV): 30213300-8, 30237460-1, 30237410-6
3) Warto?? cz??ci zamówienia (je?eli zamawiaj?cy podaje informacje o warto?ci zamówienia):
Warto?? bez VAT: 
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 7
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena brutto za ca?o?? zamówienia 100
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Cz??? nr: 7 Nazwa: 
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielko??, zakres, rodzaj i ilo?? dostaw, us?ug lub robót budowlanych lub okre?lenie zapotrzebowania i wymaga?) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre?lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us?ug? lub roboty budowlane:Dostawa sprz?tu komputerowego do Wydzia?u Fizyki i Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ w Krakowie, w ramach projektu: „Nowe fazy kwantowe z uporz?dkowaniem z?o?onym lub nieporz?dkiem oraz przej?cia fazowe w uk?adach silnie skorelowanych elektronów" (Maestro 2) finansowanego na podstawie grantu NCN, nr umowy o dofinansowanie: numer umowy UMO-2012/04/A/ST3/0033. Drukarka laserowa - 1 szt. 
2) Wspólny S?ownik Zamówie? (CPV): 30232110-8
3) Warto?? cz??ci zamówienia (je?eli zamawiaj?cy podaje informacje o warto?ci zamówienia):
Warto?? bez VAT: 
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 7
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena brutto za ca?o?? zamówienia 100
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Cz??? nr: 8 Nazwa: 
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielko??, zakres, rodzaj i ilo?? dostaw, us?ug lub robót budowlanych lub okre?lenie zapotrzebowania i wymaga?) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre?lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us?ug? lub roboty budowlane:Dostawa sprz?tu komputerowego do Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków. Komputer przeno?ny - laptop - 1 szt. 
2) Wspólny S?ownik Zamówie? (CPV): 30213100-6, 30237410-6, 48900000-7
3) Warto?? cz??ci zamówienia (je?eli zamawiaj?cy podaje informacje o warto?ci zamówienia):
Warto?? bez VAT: 
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 7
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena brutto za ca?o?? zamówienia 100
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Cz??? nr: 9 Nazwa: 
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielko??, zakres, rodzaj i ilo?? dostaw, us?ug lub robót budowlanych lub okre?lenie zapotrzebowania i wymaga?) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre?lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us?ug? lub roboty budowlane:Dostawa sprz?tu komputerowego do Wydzia?u Chemii UJ w Krakowie, ul. Ingardena 3, 31-007 Kraków. Komputer stacjonarny biurkowy wraz z monitorem LCD - 1 szt. 
2) Wspólny S?ownik Zamówie? (CPV): 30213300-8, 30237460-1, 30237410-6, 48900000-7, 48624000-8
3) Warto?? cz??ci zamówienia (je?eli zamawiaj?cy podaje informacje o warto?ci zamówienia):
Warto?? bez VAT: 
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 7
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena brutto za ca?o?? zamówienia 100
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Cz??? nr: 10 Nazwa: 
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielko??, zakres, rodzaj i ilo?? dostaw, us?ug lub robót budowlanych lub okre?lenie zapotrzebowania i wymaga?) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre?lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us?ug? lub roboty budowlane:Dostawa sprz?tu komputerowego do Bursy Jagiello?skiej, ul. ?liska 1, 30-516 Kraków. Komputer All in One - 1 szt. 
2) Wspólny S?ownik Zamówie? (CPV): 30213300-8, 30237410-6, 30237460-1, 48900000-7, 48624000-8
3) Warto?? cz??ci zamówienia (je?eli zamawiaj?cy podaje informacje o warto?ci zamówienia):
Warto?? bez VAT: 
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 7
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena brutto za ca?o?? zamówienia 100
6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ