Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Dział Zamówień Publicznych UJ, 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2, tel. (+12) 432-44-50

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona b?dzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (je?eli dotyczy):
http://
Og?oszenie nr 63940 - 2017 z dnia 2017-04-11 r.

Kraków: Wy?onienie wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy gazów spr??onych technicznych i specjalnych wraz z dzier?aw? butli dla jednostek UJ (oprócz Collegium Medicum) w odniesieniu od jednej do dwóch cz??ci.

OG?OSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy


Zamieszczanie og?oszenia: obowi?zkowe
Og?oszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu wspó?finansowanego ze ?rodków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mog? ubiega? si? wy??cznie zak?ady pracy chronionej oraz wykonawcy, których dzia?alno??, lub dzia?alno?? ich wyodr?bnionych organizacyjnie jednostek, które b?d? realizowa?y zamówienie, obejmuje spo?eczn? i zawodow? integracj? osób b?d?cych cz?onkami grup spo?ecznie marginalizowanych
nie

Nale?y poda? minimalny procentowy wska?nik zatrudnienia osób nale??cych do jednej lub wi?cej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni? 30%, osób zatrudnionych przez zak?ady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJ?CY
Post?powanie przeprowadza centralny zamawiaj?cy
nie
Post?powanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiaj?cy powierzy?/powierzyli przeprowadzenie post?powania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiaj?cy powierzy?/powierzyli prowadzenie post?powania:
Post?powanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiaj?cych
nie

Je?eli tak, nale?y wymieni? zamawiaj?cych, którzy wspólnie przeprowadzaj? post?powanie oraz poda? adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Post?powanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiaj?cymi z innych pa?stw cz?onkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania post?powania wspólnie z zamawiaj?cymi z innych pa?stw cz?onkowskich Unii Europejskiej - maj?ce zastosowanie krajowe prawo zamówie? publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Jagiello?ski, krajowy numer identyfikacyjny ---, ul. ul. Go??bia 24, 31-007 Kraków, woj. ma?opolskie, pa?stwo Polska, tel. 124 324 450, e-mail bzp@adm.uj.edu.pl, faks 124 324 451.
Adres strony internetowej (URL): www.uj.edu.pl
Adres profilu nabywcy: http://przetargi.adm.uj.edu.pl/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ?CEGO: Inny: uczelnia publiczna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (je?eli dotyczy):
Podzia? obowi?zków mi?dzy zamawiaj?cymi w przypadku wspólnego przeprowadzania post?powania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania post?powania z zamawiaj?cymi z innych pa?stw cz?onkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiaj?cych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie post?powania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie post?powania odpowiadaj? pozostali zamawiaj?cy, czy zamówienie b?dzie udzielane przez ka?dego z zamawiaj?cych indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozosta?ych zamawiaj?cych):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pe?ny i bezpo?redni dost?p do dokumentów z post?powania mo?na uzyska? pod adresem (URL)
nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona b?dzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
nie

Dost?p do dokumentów z post?powania jest ograniczony - wi?cej informacji mo?na uzyska? pod adresem
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu nale?y przesy?a?:
Elektronicznie
nie
adres

Dopuszczone jest przes?anie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przes?anie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
ofert? nale?y z?o?y? w formie papierowej w Dziale Zamówie? Publicznych UJ
Adres:
ul. Straszewskiego 25/2, 31-113 Kraków

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz?dzi i urz?dze? lub formatów plików, które nie s? ogólnie dost?pne
nie
Nieograniczony, pe?ny, bezpo?redni i bezp?atny dost?p do tych narz?dzi mo?na uzyska? pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj?cego: Wy?onienie wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy gazów spr??onych technicznych i specjalnych wraz z dzier?aw? butli dla jednostek UJ (oprócz Collegium Medicum) w odniesieniu od jednej do dwóch cz??ci.
Numer referencyjny: 80.272.70.2017
Przed wszcz?ciem post?powania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: dostawy
II.3) Informacja o mo?liwo?ci sk?adania ofert cz??ciowych
Zamówienie podzielone jest na cz??ci:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu mo?na sk?ada? w odniesieniu do:
wszystkich cz??ci


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielko??, zakres, rodzaj i ilo?? dostaw, us?ug lub robót budowlanych lub okre?lenie zapotrzebowania i wymaga? ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre?lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us?ug? lub roboty budowlane: 1.Przedmiotem post?powania i zamówienia jest wy?onienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy gazów spr??onych technicznych i specjalnych wraz z dzier?aw? zbiorników (butli) dla jednostek UJ (oprócz Collegium Medicum). Zamówienie obejmuje równie? us?ug? transportu ok. 200 szt. butli z Wydzia?u Chemii (ul. Ingardena 3) na Kampus UJ (ul. Gronostajowa 2), która zostanie wykonana w okresie realizacji niniejszego zamówienia. Zamawiaj?cy powiadomi Wykonawc? o konieczno?ci realizacji transportu ww. butli co najmniej na 1 tydzie? przed planowan? dat?. Zestawienie obiektów UJ oraz szacunkowe zu?ycie gazu okre?la za??cznik nr 2 do formularza oferty, b?d?cy jej integraln? cz??ci?, tj. jeden plik w formacie Excel. 2.Przedmiotowe zamówienie jest podzielone na dwie cz??ci. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ wraz z za??cznikami.

II.5) G?ówny kod CPV: 24111000-5
Dodatkowe kody CPV:24111900-4, 24111300-8, 24111700-2, 24111100-6, 24141115-3, 24113000-9, 24113200-1, 24112000-2, 24112300-5, 24100000-5
II.6) Ca?kowita warto?? zamówienia (je?eli zamawiaj?cy podaje informacje o warto?ci zamówienia):
Warto?? bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa ca?kowita maksymalna warto?? w ca?ym okresie obowi?zywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje si? udzielenie zamówie?, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane b?dzie zamówienie lub okres, na który zosta?a zawarta umowa ramowa lub okres, na który zosta? ustanowiony dynamiczny system zakupów:
Okres w miesi?cach: 24

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia. 1. Zamówienie b?dzie realizowane przez okres 24 miesi?cy. 2. W przypadku wyczerpania si? kwoty umowy przed up?ywem 24 miesi?cy, licz?c od dnia rozpocz?cia realizacji przedmiotu zamówienia, umowa wygasa. 3. W sytuacji, gdy po up?ywie 24 miesi?cy, kwota umowy nie zostanie wyczerpana, umowa mo?e ulec przed?u?eniu na podstawie zawartego pisemnego aneksu do umowy do maksymalnie 36 miesi?cy, licz?c od dnia rozpocz?cia realizacji przedmiotu zamówienia. W sytuacji wyczerpania si? kwoty umowy, przed up?ywem 36 miesi?cy, umowa wygasa. 4. Wykonawca zapewnia gotowo?? do realizacji zamówienia w dniu zawarcia umowy.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIA?U W POST?POWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepisów
Okre?lenie warunków: Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepisów - w zakresie cz??ci nr 1 i cz??ci nr 2: Zamawiaj?cy nie wyznacza warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Okre?lenie warunków: Sytuacja ekonomiczna lub finansowa - w zakresie cz??ci nr 1 i cz??ci nr 2: Zamawiaj?cy nie wyznacza warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolno?? techniczna lub zawodowa
Okre?lenie warunków: Zdolno?? techniczna lub zawodowa, o udzielenie zamówienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, którzy wyka??, ?e: 1. w zakresie cz??ci nr 1: posiadaj? niezb?dn? wiedz? i do?wiadczenie, tzn.: w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie: wykona?, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?g?ych równie? wykonuje us?ugi, tj. dwa (2) zamówienia (tj. odr?bne kontrakty) na us?ugi dostawy gazów spr??onych wraz z dzier?aw? butli o warto?ci ??cznej nie mniejszej ni? 50 000,00 z? brutto (s?ownie: pi??dziesi?t tysi?cy z?otych 00/100). 2. w zakresie cz??ci nr 2: posiadaj? niezb?dn? wiedz? i do?wiadczenie, tzn.: w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie: wykona?, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?g?ych równie? wykonuje us?ugi, tj. dwa (2) zamówienia (tj. odr?bne kontrakty) na us?ugi dostawy gazów spr??onych wraz z dzier?aw? butli o warto?ci ??cznej nie mniejszej ni? 80 000,00 z? brutto (s?ownie: osiemdziesi?t tysi?cy z?otych 00/100). Przez „odr?bny kontrakt" Zamawiaj?cy rozumie jedn?, pisemn? umow? odp?atn? - a nie sum? pojedynczych ustnych b?d? pisemnych zlece? realizowanych na rzecz tego samego podmiotu.
Zamawiaj?cy wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu imion i nazwisk osób wykonuj?cych czynno?ci przy realizacji zamówienia wraz z informacj? o kwalifikacjach zawodowych lub do?wiadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia okre?lone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiaj?cy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiaj?cy przewiduje nast?puj?ce fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia okre?lona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia okre?lona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia okre?lona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia okre?lona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ O?WIADCZE? SK?ADANYCH PRZEZ WYKONAWC? W CELU WST?PNEGO POTWIERDZENIA, ?E NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPE?NIA WARUNKI UDZIA?U W POST?POWANIU ORAZ SPE?NIA KRYTERIA SELEKCJI
O?wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe?nianiu warunków udzia?u w post?powaniu
tak
O?wiadczenie o spe?nianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ O?WIADCZE? LUB DOKUMENTÓW , SK?ADANYCH PRZEZ WYKONAWC? W POST?POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO?CI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ O?WIADCZE? LUB DOKUMENTÓW SK?ADANYCH PRZEZ WYKONAWC? W POST?POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO?CI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPE?NIANIA WARUNKÓW UDZIA?U W POST?POWANIU:
Stosownie do zapisów art. 24aa ustawy PZP, Zamawiaj?cy najpierw dokona oceny ofert, a tylko w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta zosta?a oceniona jako najkorzystniejsza, dokona badania braku podstaw do wykluczenia. Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamówienia, odpowiednio w zakresie cz??ci nr 1, cz??ci nr 2, wezwie wykonawc?, którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym, nie krótszym ni? 5 dni, terminie: dowodów okre?laj?cych czy dostawy zamieszczone w „Wykazie dostaw" zosta?y wykonane nale?ycie. Dowodami s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy by?y wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentów - o?wiadczenie wykonawcy. W przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?g?ych nadal wykonywanych referencje b?d? inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by? wydane nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ O?WIADCZE? LUB DOKUMENTÓW SK?ADANYCH PRZEZ WYKONAWC? W POST?POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO?CI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Oferta wraz ze stanowi?cymi jej integraln? cz??? za??cznikami powinna by? sporz?dzona przez Wykonawc? wed?ug tre?ci postanowie? SIWZ oraz wed?ug tre?ci formularza oferty stanowi?cego za??cznik nr 1 do SIWZ i jego za??czników, w szczególno?ci oferta winna zawiera?: 2. wype?niony i podpisany formularz oferty wraz z za??cznikami (wype?nionymi i uzupe?nionymi lub sporz?dzonymi zgodnie z ich tre?ci?). 3. dokumenty potwierdzaj?ce wymagan? jako?? gazów tj. poziom zanieczyszcze?/czysto??, okre?lon? w za??czniku nr 2 do formularza oferty. 4. orygina? pe?nomocnictwa (pe?nomocnictw), notarialnie po?wiadczon? kopi? lub kopi? po?wiadczon? za zgodno?? z orygina?em przez osoby umocowane, o ile oferta b?dzie podpisana przez pe?nomocnika. 5. dowód wniesienia wadium.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiaj?cy ??da wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca, najpó?niej w dniu sk?adania ofert a przed up?ywem terminu sk?adania ofert, winien wnie?? wadium w wysoko?ci wynosz?cej kwot?: - w zakresie cz??ci nr 1: 3 000,00 z?. (s?ownie: trzy tysi?ce z?otych). - w zakresie cz??ci nr 2: 6 000,00 z?. (s?ownie: sze?? tysi?cy z?otych). 2. Wadium mo?e by? wnoszone w jednej lub kilku nast?puj?cych formach: 2.1 pieni?dzu; 2.2 por?czeniach bankowych lub por?czeniach spó?dzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej, z tym, ?e por?czenie kasy jest zawsze por?czeniem pieni??nym; 2.3 gwarancjach bankowych; 2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych; 2.5 por?czeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 359 ze zm.). 3. Wadium wniesione w pieni?dzu nale?y z?o?y? przelewem bankowym na konto Zamawiaj?cego IBAN: PL nr 98 1240 2294 1111 0010 3561 9764, SWIFT: PKO PP LPW. Za termin wniesienia wadium w formie pieni??nej uznaje si? dat? uznania ?rodków na koncie zamawiaj?cego (dzie?, godzina).

IV.1.3) Przewiduje si? udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga si? z?o?enia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub do??czenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza si? z?o?enie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub do??czenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga si? z?o?enia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza si? z?o?enie oferty wariantowej
nie
Z?o?enie oferty wariantowej dopuszcza si? tylko z jednoczesnym z?o?eniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostan? zaproszeni do udzia?u w post?powaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z og?oszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa b?dzie zawarta:

Czy przewiduje si? ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza si? z?o?enie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje si? pobranie ze z?o?onych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporz?dzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og?oszeniem) nie
Nale?y wskaza? elementy, których warto?ci b?d? przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje si? ograniczenia co do przedstawionych warto?ci, wynikaj?ce z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Nale?y poda?, które informacje zostan? udost?pnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki b?dzie termin ich udost?pnienia:
Informacje dotycz?ce przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób post?powania w toku aukcji elektronicznej i jakie b?d? warunki, na jakich wykonawcy b?d? mogli licytowa? (minimalne wysoko?ci post?pie?):
Informacje dotycz?ce wykorzystywanego sprz?tu elektronicznego, rozwi?za? i specyfikacji technicznych w zakresie po??cze?:
Wymagania dotycz?ce rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie z?o?yli nowych post?pie?, zostan? zakwalifikowani do nast?pnego etapu: nie
Warunki zamkni?cia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena rycza?towa brutto za ca?o?? zamówienia 90
Czas dostawy gazów spr??onych technicznych i specjalnych do jednostki organizacyjnej UJ od daty z?o?enia zamówienia 10

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z og?oszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z og?oszeniem
Minimalne wymagania, które musz? spe?nia? wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrze?enie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wst?pnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podzia? negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Nale?y poda? informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczb? etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymaga? zamawiaj?cego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysoko?ci nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwi?zania stanowi?ce podstaw? do sk?adania ofert, je?eli zamawiaj?cy przewiduje nagrody:

Wst?pny harmonogram post?powania:

Podzia? dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi?za?: nie
Nale?y poda? informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiuj?ce minimalne wymagania, którym musz? odpowiada? wszystkie oferty:

Podzia? negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj?cych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której b?dzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dost?pny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotycz?ce rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urz?dze? informatycznych:
Sposób post?powania w toku licytacji elektronicznej, w tym okre?lenie minimalnych wysoko?ci post?pie?:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie z?o?yli nowych post?pie?, zostan? zakwalifikowani do nast?pnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamkni?cia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostan? wprowadzone do tre?ci zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotycz?ce zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje si? istotne zmiany postanowie? zawartej umowy w stosunku do tre?ci oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Nale?y wskaza? zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? zmiany umowy na zasadach okre?lonych we wzorze umowy stanowi?cym za??cznik do SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udost?pniania informacji o charakterze poufnym (je?eli dotyczy):

?rodki s?u??ce ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin sk?adania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu:
Data: 19/04/2017, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu sk?adania wniosków, ze wzgl?du na piln? potrzeb? udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og?oszeniem):
nie
Wskaza? powody:

J?zyk lub j?zyki, w jakich mog? by? sporz?dzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu
> polski
IV.6.3) Termin zwi?zania ofert?: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk?adania ofert)
IV.6.4) Przewiduje si? uniewa?nienie post?powania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania ?rodków pochodz?cych z bud?etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj?cych zwrotowi ?rodków z pomocy udzielonej przez pa?stwa cz?onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które mia?y by? przeznaczone na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje si? uniewa?nienie post?powania o udzielenie zamówienia, je?eli ?rodki s?u??ce sfinansowaniu zamówie? na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiaj?cy zamierza? przeznaczy? na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamówienia, nie zosta?y mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZA??CZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ?CE OFERT CZ??CIOWYCH
Cz??? nr: 1 Nazwa:
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielko??, zakres, rodzaj i ilo?? dostaw, us?ug lub robót budowlanych lub okre?lenie zapotrzebowania i wymaga?) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre?lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us?ug? lub roboty budowlane:1.Przedmiotem post?powania i zamówienia jest wy?onienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy gazów spr??onych technicznych i specjalnych wraz z dzier?aw? zbiorników (butli) dla jednostek UJ (oprócz Collegium Medicum). 2. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ wraz z za??cznikami.
2) Wspólny S?ownik Zamówie? (CPV): 24111000-5, 24111900-4, 24111300-8, 24111700-2, 24111100-6
3) Warto?? cz??ci zamówienia (je?eli zamawiaj?cy podaje informacje o warto?ci zamówienia):
Warto?? bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesi?cach: 24
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena rycza?towa brutto za ca?o?? zamówienia 90
Czas dostawy gazów spr??onych technicznych i specjalnych do jednostki organizacyjnej UJ od daty z?o?enia zamówienia 10
6) INFORMACJE DODATKOWE: Termin wykonania zamówienia. 1. Zamówienie b?dzie realizowane przez okres 24 miesi?cy. 2. W przypadku wyczerpania si? kwoty umowy przed up?ywem 24 miesi?cy, licz?c od dnia rozpocz?cia realizacji przedmiotu zamówienia, umowa wygasa. 3. W sytuacji, gdy po up?ywie 24 miesi?cy, kwota umowy nie zostanie wyczerpana, umowa mo?e ulec przed?u?eniu na podstawie zawartego pisemnego aneksu do umowy do maksymalnie 36 miesi?cy, licz?c od dnia rozpocz?cia realizacji przedmiotu zamówienia. W sytuacji wyczerpania si? kwoty umowy, przed up?ywem 36 miesi?cy, umowa wygasa. 4. Wykonawca zapewnia gotowo?? do realizacji zamówienia w dniu zawarcia umowy.

Cz??? nr: 2 Nazwa:
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielko??, zakres, rodzaj i ilo?? dostaw, us?ug lub robót budowlanych lub okre?lenie zapotrzebowania i wymaga?) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre?lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us?ug? lub roboty budowlane:1.Przedmiotem post?powania i zamówienia jest wy?onienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy gazów spr??onych technicznych i specjalnych wraz z dzier?aw? zbiorników (butli) dla jednostek UJ (oprócz Collegium Medicum). 2. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ wraz z za??cznikami.
2) Wspólny S?ownik Zamówie? (CPV): 24111000-5, 24111900-4, 24141115-3, 24111300-8, 24111700-2, 24111100-6, 24113000-9, 24113200-1, 24111600-1, 24113000-9, 24112000-2, 24112300-5, 24100000-5
3) Warto?? cz??ci zamówienia (je?eli zamawiaj?cy podaje informacje o warto?ci zamówienia):
Warto?? bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesi?cach: 24
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena rycza?towa brutto za ca?o?? zamówienia 90
Czas dostawy gazów spr??onych technicznych i specjalnych do jednostki organizacyjnej UJ od daty z?o?enia zamówienia 10
6) INFORMACJE DODATKOWE: Termin wykonania zamówienia. 1. Zamówienie b?dzie realizowane przez okres 24 miesi?cy. 2. W przypadku wyczerpania si? kwoty umowy przed up?ywem 24 miesi?cy, licz?c od dnia rozpocz?cia realizacji przedmiotu zamówienia, umowa wygasa. 3. W sytuacji, gdy po up?ywie 24 miesi?cy, kwota umowy nie zostanie wyczerpana, umowa mo?e ulec przed?u?eniu na podstawie zawartego pisemnego aneksu do umowy do maksymalnie 36 miesi?cy, licz?c od dnia rozpocz?cia realizacji przedmiotu zamówienia. W sytuacji wyczerpania si? kwoty umowy, przed up?ywem 36 miesi?cy, umowa wygasa. 4. Wykonawca zapewnia gotowo?? do realizacji zamówienia w dniu zawarcia umowy.

 

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ