Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Dział Zamówień Publicznych UJ, 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2, tel. (+12) 432-44-50

 

22/04/2017 S79 - - Dostawy - Og?oszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

I.II.III.IV.VI.

Polska-Kraków: Skanery

2017/S 079-152099

Og?oszenie o zamówieniu

Dostawy
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiaj?ca
I.1)Nazwa i adresy
Uniwersytet Jagiello?ski
ul. Go??bia 24
Kraków
31-007
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Janczura
Tel.: +48 126633905
E-mail: anna.janczura@uj.edu.pl
Faks: +48 124324451
Kod NUTS: PL213

Adresy internetowe:

G?ówny adres: www.uj.edu.pl

Adres profilu nabywcy: http://przetargi.adm.uj.edu.pl/ogloszenia.php
I.2)Wspólne zamówienie
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pe?ny i bezpo?redni dost?p do dokumentów zamówienia mo?na uzyska? bezp?atnie pod adresem: http://przetargi.adm.uj.edu.pl/ogloszenia.php
Wi?cej informacji mo?na uzyska? pod adresem podanym powy?ej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu nale?y przesy?a? na nast?puj?cy adres:
Dzia? Zamówie? Publicznych UJ
PL
ul. Straszewskiego 25/2
Kraków
31-113
Polska
Osoba do kontaktów: Dzia? Zamówie? Publicznych
Tel.: +48 126633903
E-mail: bzp@uj.edu.pl
Faks: +48 126633914
Kod NUTS: PL213

Adresy internetowe:

G?ówny adres: http://przetargi.adm.uj.edu.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiaj?cej
Inny rodzaj: uczelnia publiczna
I.5)G?ówny przedmiot dzia?alno?ci
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielko?? lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wy?onienie Wykonawcy w zakresie dostawy i instalacji zestawów digitalizacyjnych i sprz?tu do dostosowania serwerowni dla potrzeb Biblioteki Jagiello?skiej w odniesieniu od jednej do dziewi?ciu cz??ci.

Numer referencyjny: 80.272.81.2017
II.1.2)G?ówny kod CPV
38520000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem post?powania i zamówienia jest wy?onienie Wykonawcy w zakresie dostawy i instalacji zestawów digitalizacyjnych i sprz?tu do dostosowania serwerowni dla potrzeb Biblioteki Jagiello?skiej zlokalizowanej przy Al. Mickiewicza 22 w Krakowie odpowiednio w odniesieniu od jednej do dziewi?ciu cz??ci zamówienia.

Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem minimalnych parametrów i wymaga? technicznych oraz funkcjonalnych zawiera SIWZ wraz z za??cznikami.

II.1.5)Szacunkowa ca?kowita warto??
II.1.6)Informacje o cz??ciach
To zamówienie podzielone jest na cz??ci: tak
Oferty mo?na sk?ada? w odniesieniu do wszystkich cz??ci
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa zestawu do digitalizacji

Cz??? nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213300
38520000
33195100
30237200
30237460
48823000
32420000
31154000
II.2.3)Miejsce ?wiadczenia us?ug
Kod NUTS: PL213
G?ówne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Biblioteka Jagiello?ska zlokalizowana przy Al. Mickiewicza 22 w Krakowie.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem post?powania i zamówienia jest wy?onienie Wykonawcy w zakresie dostawy i instalacji zestawów digitalizacyjnych dla potrzeb Biblioteki Jagiello?skiej zlokalizowanej przy Al. Mickiewicza 22 w Krakowie. Szczegó?owy opis wymaga? zawiera SIWZ wraz z za??cznikami.

W zakresie zamówienia wymaga si? dostarczenia nast?puj?cych sprz?tów:

skaner planetarny dla formatu A1 - 1szt.

zestaw komputerowy (komputer, monitor) - 1 zestaw

dysk NAS - 1 szt.

zasilacz awaryjny (UPS) - 6 szt.

prze??cznik wie?owy - 1 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria s? wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa warto??
II.2.7)Okres obowi?zywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 56
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza si? sk?adanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze ?rodków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POPC.02.03.02-00-0017/16-00.
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Termin wykonania zamówienia:

Zamówienie musi zosta? wykonane w maksymalnym terminie do 8 tygodni liczonym od daty zawarcia umowy. Zamawiaj?cy dopuszcza wcze?niejsz? realizacj? zamówienia.

2. Informacja na temat wadium:

Szczegó?owe wymagania dotycz?ce wadium zawiera SIWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa zestawu do digitalizacji

Cz??? nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38520000
30213300
33195100
30237200
30237460
48823000
32420000
31154000
II.2.3)Miejsce ?wiadczenia us?ug
Kod NUTS: PL213
G?ówne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Biblioteka Jagiello?ska zlokalizowana przy Al. Mickiewicza 22 w Krakowie.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem post?powania i zamówienia jest wy?onienie Wykonawcy w zakresie dostawy i instalacji zestawów digitalizacyjnych dla potrzeb Biblioteki Jagiello?skiej zlokalizowanej przy Al. Mickiewicza 22 w Krakowie.

Szczegó?owy opis wymaga? zawiera SIWZ wraz z za??cznikami.

W zakresie zamówienia wymaga si? dostarczenia nast?puj?cych sprz?tów:

skaner planetarny dla formatu A1 - 1 szt.

zestaw komputerowy (komputer, monitor) - 1 zestaw

dysk NAS - 1szt.

zasilacz awaryjny (UPS) - 6 szt.

prze??cznik wie?owy - 1 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria s? wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa warto??
II.2.7)Okres obowi?zywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 56
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza si? sk?adanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze ?rodków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POPC.02.03.02-00-0017/16-00.
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Termin wykonania zamówienia:

Zamówienie musi zosta? wykonane w maksymalnym terminie do 8 tygodni liczonym od daty zawarcia umowy. Zamawiaj?cy dopuszcza wcze?niejsz? realizacj? zamówienia.

2. Informacja na temat wadium:

Szczegó?owe wymagania dotycz?ce wadium zawiera SIWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa zestawu do digitalizacji

Cz??? nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38520000
30213300
33195100
30237200
30237460
48823000
32420000
31154000
II.2.3)Miejsce ?wiadczenia us?ug
Kod NUTS: PL213
G?ówne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Biblioteka Jagiello?ska zlokalizowana przy Al. Mickiewicza 22 w Krakowie.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem post?powania i zamówienia jest wy?onienie Wykonawcy w zakresie dostawy i instalacji zestawów digitalizacyjnych dla potrzeb Biblioteki Jagiello?skiej zlokalizowanej przy Al. Mickiewicza 22 w Krakowie.

Szczegó?owy opis wymaga? zawiera SIWZ wraz z za??cznikami.

W zakresie zamówienia wymaga si? dostarczenia nast?puj?cych sprz?tów:

skaner planetarny dla formatu A1 - 1 szt.

zestaw komputerowy (komputer, monitor) - 1 zestaw

dysk NAS - 1szt.

zasilacz awaryjny (UPS) - 6 szt.

prze??cznik wie?owy - 1 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria s? wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa warto??
II.2.7)Okres obowi?zywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 56
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza si? sk?adanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze ?rodków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POPC.02.03.02-00-0017/16-00.
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Termin wykonania zamówienia:

Zamówienie musi zosta? wykonane w maksymalnym terminie do 8 tygodni liczonym od daty zawarcia umowy. Zamawiaj?cy dopuszcza wcze?niejsz? realizacj? zamówienia.

2. Informacja na temat wadium:

Szczegó?owe wymagania dotycz?ce wadium zawiera SIWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa zestawu do digitalizacji

Cz??? nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38520000
30213300
33195100
30237200
30237460
48823000
32420000
31154000
II.2.3)Miejsce ?wiadczenia us?ug
Kod NUTS: PL213
G?ówne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Biblioteka Jagiello?ska zlokalizowana przy Al. Mickiewicza 22 w Krakowie.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem post?powania i zamówienia jest wy?onienie Wykonawcy w zakresie dostawy i instalacji zestawów digitalizacyjnych dla potrzeb Biblioteki Jagiello?skiej zlokalizowanej przy Al. Mickiewicza 22 w Krakowie.

Szczegó?owy opis wymaga? zawiera SIWZ wraz z za??cznikami.

W zakresie zamówienia wymaga si? dostarczenia nast?puj?cych sprz?tów:

skaner planetarny dla formatu A1 - 1 szt.

zestaw komputerowy (komputer, monitor) - 1 zestaw

dysk NAS - 1szt.

zasilacz awaryjny (UPS) - 6 szt.

prze??cznik wie?owy - 1 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria s? wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa warto??
II.2.7)Okres obowi?zywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 56
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza si? sk?adanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze ?rodków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POPC.02.03.02-00-0017/16-00.
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Termin wykonania zamówienia:

Zamówienie musi zosta? wykonane w maksymalnym terminie do 8 tygodni liczonym od daty zawarcia umowy. Zamawiaj?cy dopuszcza wcze?niejsz? realizacj? zamówienia.

2. Informacja na temat wadium:

Szczegó?owe wymagania dotycz?ce wadium zawiera SIWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa zestawu do digitalizacji

Cz??? nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38520000
30213300
33195100
30237200
30237460
48823000
32420000
31154000
II.2.3)Miejsce ?wiadczenia us?ug
Kod NUTS: PL213
G?ówne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Biblioteka Jagiello?ska zlokalizowana przy Al. Mickiewicza 22 w Krakowie.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem post?powania i zamówienia jest wy?onienie Wykonawcy w zakresie dostawy i instalacji zestawów digitalizacyjnych dla potrzeb Biblioteki Jagiello?skiej zlokalizowanej przy Al. Mickiewicza 22 w Krakowie.

Szczegó?owy opis wymaga? zawiera SIWZ wraz z za??cznikami.

W zakresie zamówienia wymaga si? dostarczenia nast?puj?cych sprz?tów:

skaner planetarny dla formatu A1 - 1 szt.

zestaw komputerowy (komputer, monitor) - 1 zestaw

dysk NAS - 1szt.

zasilacz awaryjny (UPS) - 6 szt.

prze??cznik wie?owy - 1 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria s? wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa warto??
II.2.7)Okres obowi?zywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 56
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza si? sk?adanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze ?rodków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POPC.02.03.02-00-0017/16-00.
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Termin wykonania zamówienia:

Zamówienie musi zosta? wykonane w maksymalnym terminie do 8 tygodni liczonym od daty zawarcia umowy. Zamawiaj?cy dopuszcza wcze?niejsz? realizacj? zamówienia.

2. Informacja na temat wadium:

Szczegó?owe wymagania dotycz?ce wadium zawiera SIWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa zestawu do digitalizacji

Cz??? nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38520000
30213300
33195100
30237200
30237460
48823000
32420000
31154000
II.2.3)Miejsce ?wiadczenia us?ug
Kod NUTS: PL213
G?ówne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Biblioteka Jagiello?ska zlokalizowana przy Al. Mickiewicza 22 w Krakowie.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem post?powania i zamówienia jest wy?onienie Wykonawcy w zakresie dostawy i instalacji zestawów digitalizacyjnych dla potrzeb Biblioteki Jagiello?skiej zlokalizowanej przy Al. Mickiewicza 22 w Krakowie.

Szczegó?owy opis wymaga? zawiera SIWZ wraz z za??cznikami.

W zakresie zamówienia wymaga si? dostarczenia nast?puj?cych sprz?tów:

skaner planetarny dla formatu A2 - 1 szt.

zestaw komputerowy (komputer, monitor) - 1 zestaw

dysk NAS - 1szt.

zasilacz awaryjny (UPS) - 6 szt.

prze??cznik wie?owy - 1 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria s? wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa warto??
II.2.7)Okres obowi?zywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 56
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza si? sk?adanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze ?rodków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POPC.02.03.02-00-0017/16-00.
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Termin wykonania zamówienia:

Zamówienie musi zosta? wykonane w maksymalnym terminie do 8 tygodni liczonym od daty zawarcia umowy. Zamawiaj?cy dopuszcza wcze?niejsz? realizacj? zamówienia.

2. Informacja na temat wadium:

Szczegó?owe wymagania dotycz?ce wadium zawiera SIWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa zestawu do digitalizacji

Cz??? nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38520000
30213300
33195100
30237200
30237460
II.2.3)Miejsce ?wiadczenia us?ug
Kod NUTS: PL213
G?ówne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Biblioteka Jagiello?ska zlokalizowana przy Al. Mickiewicza 22 w Krakowie.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem post?powania i zamówienia jest wy?onienie Wykonawcy w zakresie dostawy i instalacji zestawów digitalizacyjnych dla potrzeb Biblioteki Jagiello?skiej zlokalizowanej przy Al. Mickiewicza 22 w Krakowie.

Szczegó?owy opis wymaga? zawiera SIWZ wraz z za??cznikami.

W zakresie zamówienia wymaga si? dostarczenia nast?puj?cych sprz?tów:

skaner planetarny dla formatu A2 - 1 szt.

zestaw komputerowy (komputer, monitor) - 1 zestaw.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria s? wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa warto??
II.2.7)Okres obowi?zywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 56
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza si? sk?adanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze ?rodków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POPC.02.03.02-00-0017/16-00.
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Termin wykonania zamówienia:

Zamówienie musi zosta? wykonane w maksymalnym terminie do 8 tygodni liczonym od daty zawarcia umowy. Zamawiaj?cy dopuszcza wcze?niejsz? realizacj? zamówienia.

2. Informacja na temat wadium:

Szczegó?owe wymagania dotycz?ce wadium zawiera SIWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa zestawu do digitalizacji

Cz??? nr: 8
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38520000
30213300
33195100
30237200
30237460
II.2.3)Miejsce ?wiadczenia us?ug
Kod NUTS: PL213
G?ówne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Biblioteka Jagiello?ska zlokalizowana przy Al. Mickiewicza 22 w Krakowie.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem post?powania i zamówienia jest wy?onienie Wykonawcy w zakresie dostawy i instalacji zestawów digitalizacyjnych dla potrzeb Biblioteki Jagiello?skiej zlokalizowanej przy Al. Mickiewicza 22 w Krakowie.

Szczegó?owy opis wymaga? zawiera SIWZ wraz z za??cznikami.

W zakresie zamówienia wymaga si? dostarczenia nast?puj?cych sprz?tów:

skaner z ko?ysk? V dla formatu A1 - 1 szt.

zestaw komputerowy (komputer, monitor) - 1 zestaw.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria s? wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa warto??
II.2.7)Okres obowi?zywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 56
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza si? sk?adanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze ?rodków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POPC.02.03.02-00-0017/16-00.
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Termin wykonania zamówienia:

Zamówienie musi zosta? wykonane w maksymalnym terminie do 8 tygodni liczonym od daty zawarcia umowy. Zamawiaj?cy dopuszcza wcze?niejsz? realizacj? zamówienia.

2. Informacja na temat wadium:

Szczegó?owe wymagania dotycz?ce wadium zawiera SIWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa sprz?tu do dostosowania serwerowni.

Cz??? nr: 9
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48823000
30233132
30233160
II.2.3)Miejsce ?wiadczenia us?ug
Kod NUTS: PL213
G?ówne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Biblioteka Jagiello?ska zlokalizowana przy Al. Mickiewicza 22 w Krakowie.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem post?powania i zamówienia jest wy?onienie Wykonawcy w zakresie dostawy i instalacji sprz?tu do dostosowania serwerowni dla potrzeb Biblioteki Jagiello?skiej zlokalizowanej przy Al. Mickiewicza 22 w Krakowie.

Szczegó?owy opis wymaga? zawiera SIWZ wraz z za??cznikami.

w zakresie przedmiotu zamówienia nale?y dostarczy? nast?puj?ce sprz?ty:

serwer - 1 szt.

macierz dyskowa - 1 szt.

biblioteka ta?mowa - 1 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria s? wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa warto??
II.2.7)Okres obowi?zywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 45
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza si? sk?adanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze ?rodków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POPC.02.03.02-00-0017/16-00.
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Termin wykonania zamówienia:

Zamówienie musi zosta? wykonane w maksymalnym terminie do 45 dni liczonych od daty zawarcia umowy. Zamawiaj?cy dopuszcza wcze?niejsz? realizacj? zamówienia.

2. Informacja na temat wadium:

Szczegó?owe wymagania dotycz?ce wadium zawiera SIWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki udzia?u
III.1.1)Zdolno?? do prowadzenia dzia?alno?ci zawodowej, w tym wymogi zwi?zane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiaj?cy nie wyznacza warunku w tym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolno?? techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrze?onych
III.2)Warunki dotycz?ce zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy zawieraj? zapisy SIWZ wraz za??cznikami.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwi?za? lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówie? rz?dowych (GPA)
Zamówienie jest obj?te Porozumieniem w sprawie zamówie? rz?dowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycz?ca przedmiotowego post?powania
IV.2.2)Termin sk?adania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u
Data: 26/05/2017
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wys?ania zaprosze? do sk?adania ofert lub do udzia?u wybranym kandydatom
IV.2.4)J?zyki, w których mo?na sporz?dza? oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent b?dzie zwi?zany ofert?
Okres w miesi?cach: 2 (od ustalonej daty sk?adania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 26/05/2017
Czas lokalny: 11:05
Miejsce:

Dzia? Zamówie? Publicznych UJ, ul. Straszewskiego 25/2, 31-113 Kraków.

Sekcja VI: Informacje uzupe?niaj?ce
VI.1)Informacje o powtarzaj?cym si? charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzaj?cym si?: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwo?awcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwo?awcze
Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587701
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Sk?adanie odwo?a?
VI.4.4)?ród?o, gdzie mo?na uzyska? informacje na temat sk?adania odwo?a?
Urz?d Zamówie? Publicznych Departament Odwo?a?
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wys?ania niniejszego og?oszenia:
20/04/2017

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ