Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Dział Zamówień Publicznych UJ, 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2, tel. (+12) 432-44-50

 


Og?oszenie nr 530934-N-2017 z dnia 2017-06-12 r.

Uniwersytet Jagiello?ski: Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy ?rodków czysto?ci dla jednostek organizacyjnych UJ (z wy??czeniem Collegium Medicum) w odniesieniu od jednej do sze?ciu cz??ci zamówienia.
OG?OSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie og?oszenia: Zamieszczanie obowi?zkowe
Og?oszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu wspó?finansowanego ze ?rodków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mog? ubiega? si? wy??cznie zak?ady pracy chronionej oraz wykonawcy, których dzia?alno??, lub dzia?alno?? ich wyodr?bnionych organizacyjnie jednostek, które b?d? realizowa?y zamówienie, obejmuje spo?eczn? i zawodow? integracj? osób b?d?cych cz?onkami grup spo?ecznie marginalizowanych
Nie

Nale?y poda? minimalny procentowy wska?nik zatrudnienia osób nale??cych do jednej lub wi?cej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni? 30%, osób zatrudnionych przez zak?ady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJ?CY
Post?powanie przeprowadza centralny zamawiaj?cy
Nie
Post?powanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiaj?cy powierzy?/powierzyli przeprowadzenie post?powania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiaj?cy powierzy?/powierzyli prowadzenie post?powania:
Post?powanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiaj?cych
Nie

Je?eli tak, nale?y wymieni? zamawiaj?cych, którzy wspólnie przeprowadzaj? post?powanie oraz poda? adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Post?powanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiaj?cymi z innych pa?stw cz?onkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania post?powania wspólnie z zamawiaj?cymi z innych pa?stw cz?onkowskich Unii Europejskiej - maj?ce zastosowanie krajowe prawo zamówie? publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Jagiello?ski, krajowy numer identyfikacyjny ---, ul. ul. Go??bia 24 , 31-007 Kraków, woj. ma?opolskie, pa?stwo Polska, tel. 124 324 450, , e-mail bzp@adm.uj.edu.pl, , faks 124 324 451.
Adres strony internetowej (URL): www.uj.edu.pl
Adres profilu nabywcy: http://przetargi.adm.uj.edu.pl/
Adres strony internetowej pod którym mo?na uzyska? dost?p do narz?dzi i urz?dze? lub formatów plików, które nie s? ogólnie dost?pne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ?CEGO: Inny (prosz? okre?li?):
uczelnia publiczna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (je?eli dotyczy):
Podzia? obowi?zków mi?dzy zamawiaj?cymi w przypadku wspólnego przeprowadzania post?powania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania post?powania z zamawiaj?cymi z innych pa?stw cz?onkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiaj?cych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie post?powania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie post?powania odpowiadaj? pozostali zamawiaj?cy, czy zamówienie b?dzie udzielane przez ka?dego z zamawiaj?cych indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozosta?ych zamawiaj?cych):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pe?ny i bezpo?redni dost?p do dokumentów z post?powania mo?na uzyska? pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona b?dzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://przetargi.adm.uj.edu.pl/ogloszenia.php

Dost?p do dokumentów z post?powania jest ograniczony - wi?cej informacji mo?na uzyska? pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu nale?y przesy?a?:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przes?anie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przes?anie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
ofert? w wersji papierowej nale?y z?o?y? w Dziale Zamówie? Publicznych UJ
Adres:
ul. Straszewskiego 25/2, 31-113 Kraków

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz?dzi i urz?dze? lub formatów plików, które nie s? ogólnie dost?pne
Nie
Nieograniczony, pe?ny, bezpo?redni i bezp?atny dost?p do tych narz?dzi mo?na uzyska? pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj?cego: Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy ?rodków czysto?ci dla jednostek organizacyjnych UJ (z wy??czeniem Collegium Medicum) w odniesieniu od jednej do sze?ciu cz??ci zamówienia.
Numer referencyjny: 80.272.98.2017
Przed wszcz?ciem post?powania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o mo?liwo?ci sk?adania ofert cz??ciowych
Zamówienie podzielone jest na cz??ci:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu mo?na sk?ada? w odniesieniu do:
wszystkich cz??ci
Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do udzielenia ??cznie nast?puj?cych cz??ci lub grup cz??ci:

Maksymalna liczba cz??ci zamówienia, na które mo?e zosta? udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielko??, zakres, rodzaj i ilo?? dostaw, us?ug lub robót budowlanych lub okre?lenie zapotrzebowania i wymaga? ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre?lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us?ug? lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem post?powania i zamówienia jest wy?onienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy ?rodków czysto?ci dla jednostek organizacyjnych UJ (z wy??czeniem Collegium Medicum) w odniesieniu od jednej do sze?ciu cz??ci zamówienia. 2. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem minimalnych parametrów zaweria SIWZ wraz z za??cznikami.

II.5) G?ówny kod CPV: 39830000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
33711900-6
39812000-7
39811000-0
39812100-8
39813000-4
39820000-6
39831200-8
39831220-4
39831250-3
39831300-9
39831210-1
39810000-3
39813000-4
39820000-6
39831250-3
39810000-3
39812100-8
39831300-9
39831000-6


II.6) Ca?kowita warto?? zamówienia (je?eli zamawiaj?cy podaje informacje o warto?ci zamówienia):
Warto?? bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa ca?kowita maksymalna warto?? w ca?ym okresie obowi?zywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje si? udzielenie zamówie?, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Okre?lenie przedmiotu, wielko?ci lub zakresu oraz warunków na jakich zostan? udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane b?dzie zamówienie lub okres, na który zosta?a zawarta umowa ramowa lub okres, na który zosta? ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesi?cach: 24 lub dniach:
lub
data rozpocz?cia: lub zako?czenia:
Okres w miesi?cach Okres w dniach Data rozpocz?cia Data zako?czenia
24

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia. 1. Zamówienie b?dzie realizowane przez okres 24 miesi?cy. 2. W przypadku wyczerpania si? kwoty umowy przed up?ywem 24 miesi?cy, licz?c od dnia rozpocz?cia realizacji przedmiotu zamówienia, umowa wygasa, z zastrze?eniem pkt 4) 3 SIWZ. 3. Zamawiaj?cy zastrzega, ?e termin realizacji zamówienia, okre?lony w pkt 4) 2 SIWZ, mo?e zosta? wyd?u?ony do maksymalnie 36 miesi?cy jedynie w przypadku, gdy cena brutto najkorzystniejszej oferty nie zostanie wyczerpana. W sytuacji wyczerpania si? kwoty umowy, przed up?ywem 36 miesi?cy, licz?c od dnia zawarcia umowy, umowa wygasa. 4. Wykonawca zapewnia gotowo?? do realizacji zamówienia w dniu zawarcia umowy.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIA?U W POST?POWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepisów
Okre?lenie warunków: Zamawiaj?cy nie wyznacza warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Okre?lenie warunków: Zamawiaj?cy nie wyznacza warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolno?? techniczna lub zawodowa
Okre?lenie warunków: Zamawiaj?cy nie wyznacza warunku w tym zakresie
Zamawiaj?cy wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu imion i nazwisk osób wykonuj?cych czynno?ci przy realizacji zamówienia wraz z informacj? o kwalifikacjach zawodowych lub do?wiadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia okre?lone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiaj?cy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiaj?cy przewiduje nast?puj?ce fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia okre?lona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia okre?lona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia okre?lona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

 

Tak (podstawa wykluczenia okre?lona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ O?WIADCZE? SK?ADANYCH PRZEZ WYKONAWC? W CELU WST?PNEGO POTWIERDZENIA, ?E NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPE?NIA WARUNKI UDZIA?U W POST?POWANIU ORAZ SPE?NIA KRYTERIA SELEKCJI
O?wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe?nianiu warunków udzia?u w post?powaniu
Tak
O?wiadczenie o spe?nianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ O?WIADCZE? LUB DOKUMENTÓW , SK?ADANYCH PRZEZ WYKONAWC? W POST?POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO?CI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ O?WIADCZE? LUB DOKUMENTÓW SK?ADANYCH PRZEZ WYKONAWC? W POST?POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO?CI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPE?NIANIA WARUNKÓW UDZIA?U W POST?POWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ O?WIADCZE? LUB DOKUMENTÓW SK?ADANYCH PRZEZ WYKONAWC? W POST?POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO?CI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Stosownie do zapisów art. 24aa ustawy PZP, Zamawiaj?cy najpierw dokona oceny ofert, a tylko w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta zosta?a oceniona jako najkorzystniejsza, dokona badania braku podstaw do wykluczenia. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowi?zany jest na wezwanie Zamawiaj?cego do przed?o?enia opisu/ów technicznego/ych i/lub wydruk/i ze stron internetowych, b?d? katalog/i producenta/ów pozwalaj?ce na ocen? zgodno?ci oferowanych materia?ów oraz ich parametrów z wymaganiami SIWZ. Wykonawca powinien w niniejszych materia?ach jednoznacznie wskaza? której pozycji dotycz? materia?y.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Oferta wraz ze stanowi?cymi jej integraln? cz??? za??cznikami powinna by? sporz?dzona przez wykonawc? wed?ug tre?ci postanowie? niniejszej SIWZ oraz wed?ug tre?ci formularza oferty stanowi?cego za??cznik nr 1 do niniejszej SIWZ i jego za??czników, w szczególno?ci oferta winna zawiera?: 1. wype?niony i podpisany formularz oferty wraz z za??cznikami (wype?nionymi i uzupe?nionymi lub sporz?dzonymi zgodnie z ich tre?ci?). 2. na ?yczenie Zamawiaj?cego, Wykonawca zobowi?zany b?dzie do dostarczenia na w?asny koszt bezp?atnych próbek/testerów oferowanych materia?ów w terminie do 3 dni roboczych liczonych od daty wezwania, a Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo przetestowania za??czonego produktu. 3. orygina? pe?nomocnictwa (pe?nomocnictw), notarialnie po?wiadczon? kopi? lub kopi? po?wiadczon? za zgodno?? z orygina?em przez osoby umocowane, o ile oferta b?dzie podpisana przez pe?nomocnika.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiaj?cy ??da wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje si? udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Nale?y poda? informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga si? z?o?enia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub do??czenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza si? z?o?enie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub do??czenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga si? z?o?enia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza si? z?o?enie oferty wariantowej
Nie
Z?o?enie oferty wariantowej dopuszcza si? tylko z jednoczesnym z?o?eniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostan? zaproszeni do udzia?u w post?powaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z og?oszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa b?dzie zawarta:

Czy przewiduje si? ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której b?d? zamieszczone dodatkowe informacje dotycz?ce dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza si? z?o?enie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje si? pobranie ze z?o?onych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporz?dzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og?oszeniem) Nie
Nale?y poda? adres strony internetowej, na której aukcja b?dzie prowadzona:

Nale?y wskaza? elementy, których warto?ci b?d? przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje si? ograniczenia co do przedstawionych warto?ci, wynikaj?ce z opisu przedmiotu zamówienia:

Nale?y poda?, które informacje zostan? udost?pnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki b?dzie termin ich udost?pnienia:
Informacje dotycz?ce przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób post?powania w toku aukcji elektronicznej i jakie b?d? warunki, na jakich wykonawcy b?d? mogli licytowa? (minimalne wysoko?ci post?pie?):
Informacje dotycz?ce wykorzystywanego sprz?tu elektronicznego, rozwi?za? i specyfikacji technicznych w zakresie po??cze?:
Wymagania dotycz?ce rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie z?o?yli nowych post?pie?, zostan? zakwalifikowani do nast?pnego etapu:
Warunki zamkni?cia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena rycza?towa brutto za ca?o?? zamówienia 80,00
Zaoferowanie ?rodków ekologicznych 10,00
Czas dostawy zg?oszonego zapotrzebowania na ?rodki czysto?ci od daty zg?oszenia zapotrzebowania 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z og?oszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z og?oszeniem
Minimalne wymagania, które musz? spe?nia? wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrze?enie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wst?pnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podzia? negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Nale?y poda? informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczb? etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymaga? zamawiaj?cego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysoko?ci nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwi?zania stanowi?ce podstaw? do sk?adania ofert, je?eli zamawiaj?cy przewiduje nagrody:

Wst?pny harmonogram post?powania:

Podzia? dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi?za?:
Nale?y poda? informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiuj?ce minimalne wymagania, którym musz? odpowiada? wszystkie oferty:

Podzia? negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj?cych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której b?dzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dost?pny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotycz?ce rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urz?dze? informatycznych:
Sposób post?powania w toku licytacji elektronicznej, w tym okre?lenie minimalnych wysoko?ci post?pie?:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie z?o?yli nowych post?pie?, zostan? zakwalifikowani do nast?pnego etapu:
Termin sk?adania wniosków o dopuszczenie do udzia?u w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamkni?cia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostan? wprowadzone do tre?ci zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotycz?ce zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje si? istotne zmiany postanowie? zawartej umowy w stosunku do tre?ci oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Nale?y wskaza? zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiaj?cy przewiduje zmian? zapisów umownych zgodnie z zapisami za??cznika nr 4 do SIWZ (wzór umowy).
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udost?pniania informacji o charakterze poufnym (je?eli dotyczy):

?rodki s?u??ce ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin sk?adania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu:
Data: 2017-06-21, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu sk?adania wniosków, ze wzgl?du na piln? potrzeb? udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og?oszeniem):
Nie
Wskaza? powody:

J?zyk lub j?zyki, w jakich mog? by? sporz?dzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu
> polski
IV.6.3) Termin zwi?zania ofert?: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk?adania ofert)
IV.6.4) Przewiduje si? uniewa?nienie post?powania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania ?rodków pochodz?cych z bud?etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj?cych zwrotowi ?rodków z pomocy udzielonej przez pa?stwa cz?onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które mia?y by? przeznaczone na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje si? uniewa?nienie post?powania o udzielenie zamówienia, je?eli ?rodki s?u??ce sfinansowaniu zamówie? na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiaj?cy zamierza? przeznaczy? na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamówienia, nie zosta?y mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZA??CZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ?CE OFERT CZ??CIOWYCH


Cz??? nr: 1 Nazwa: cz??? nr 1
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielko??, zakres, rodzaj i ilo?? dostaw, us?ug lub robót budowlanych lub okre?lenie zapotrzebowania i wymaga?) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -okre?lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us?ug? lub roboty budowlane:1. Przedmiotem post?powania i zamówienia jest wy?onienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy ?rodków czysto?ci dla jednostek organizacyjnych UJ (z wy??czeniem Collegium Medicum) w odniesieniu od jednej do sze?ciu cz??ci zamówienia. 2. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem minimalnych parametrów zawiera SIWZ wraz z za?acznikami.
2) Wspólny S?ownik Zamówie?(CPV): 33711900-6, 39812000-7, 39811000-0

3) Warto?? cz??ci zamówienia(je?eli zamawiaj?cy podaje informacje o warto?ci zamówienia):
Warto?? bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesi?cach: 24
okres w dniach:
data rozpocz?cia:
data zako?czenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena rycza?towa brutto za ca?o?? zamówienia 80,00
Zaoferowanie ?rodków ekologicznych 10,00
Czas dostawy zg?oszonego zapotrzebowania na ?rodki czysto?ci od daty zg?oszenia zapotrzebowania 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Cz??? nr: 2 Nazwa: cz??? nr 2
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielko??, zakres, rodzaj i ilo?? dostaw, us?ug lub robót budowlanych lub okre?lenie zapotrzebowania i wymaga?) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -okre?lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us?ug? lub roboty budowlane:1. Przedmiotem post?powania i zamówienia jest wy?onienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy ?rodków czysto?ci dla jednostek organizacyjnych UJ (z wy??czeniem Collegium Medicum) w odniesieniu od jednej do sze?ciu cz??ci zamówienia. 2. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem minimalnych parametrów zawiera SIWZ wraz z za?acznikami.
2) Wspólny S?ownik Zamówie?(CPV): 39830000-9, 39812100-8, 39813000-4, 39820000-6, 39831200-8, 39831220-4, 39831250-3, 39831300-9, 39831210-1

3) Warto?? cz??ci zamówienia(je?eli zamawiaj?cy podaje informacje o warto?ci zamówienia):
Warto?? bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesi?cach: 24
okres w dniach:
data rozpocz?cia:
data zako?czenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena rycza?towa brutto za ca?o?? zamówienia 80,00
Zaoferowanie ?rodków ekologicznych 10,00
Czas dostawy zg?oszonego zapotrzebowania na ?rodki czysto?ci od daty zg?oszenia zapotrzebowania 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Cz??? nr: 3 Nazwa: cz??? nr 3
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielko??, zakres, rodzaj i ilo?? dostaw, us?ug lub robót budowlanych lub okre?lenie zapotrzebowania i wymaga?) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -okre?lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us?ug? lub roboty budowlane:1. Przedmiotem post?powania i zamówienia jest wy?onienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy ?rodków czysto?ci dla jednostek organizacyjnych UJ (z wy??czeniem Collegium Medicum) w odniesieniu od jednej do sze?ciu cz??ci zamówienia. 2. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem minimalnych parametrów zawiera SIWZ wraz z za?acznikami.
2) Wspólny S?ownik Zamówie?(CPV): 39830000-9, 39810000-3, 39813000-4, 39820000-6, 39831250-3

3) Warto?? cz??ci zamówienia(je?eli zamawiaj?cy podaje informacje o warto?ci zamówienia):
Warto?? bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesi?cach: 24
okres w dniach:
data rozpocz?cia:
data zako?czenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena rycza?towa brutto za ca?o?? zamówienia 80,00
Zaoferowanie ?rodków ekologicznych 10,00
Czas dostawy zg?oszonego zapotrzebowania na ?rodki czysto?ci od daty zg?oszenia zapotrzebowania 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Cz??? nr: 4 Nazwa: cz??? nr 4
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielko??, zakres, rodzaj i ilo?? dostaw, us?ug lub robót budowlanych lub okre?lenie zapotrzebowania i wymaga?) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -okre?lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us?ug? lub roboty budowlane:1. Przedmiotem post?powania i zamówienia jest wy?onienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy ?rodków czysto?ci dla jednostek organizacyjnych UJ (z wy??czeniem Collegium Medicum) w odniesieniu od jednej do sze?ciu cz??ci zamówienia. 2. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem minimalnych parametrów zawiera SIWZ wraz z za?acznikami.
2) Wspólny S?ownik Zamówie?(CPV): 39830000-9, 39810000-3, 39812100-8, 39831300-9

3) Warto?? cz??ci zamówienia(je?eli zamawiaj?cy podaje informacje o warto?ci zamówienia):
Warto?? bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesi?cach: 24
okres w dniach:
data rozpocz?cia:
data zako?czenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena rycza?towa brutto za ca?o?? zamówienia 80,00
Zaoferowanie ?rodków ekologicznych 10,00
Czas dostawy zg?oszonego zapotrzebowania na ?rodki czysto?ci od daty zg?oszenia zapotrzebowania 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Cz??? nr: 5 Nazwa: cz??? nr 5
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielko??, zakres, rodzaj i ilo?? dostaw, us?ug lub robót budowlanych lub okre?lenie zapotrzebowania i wymaga?) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -okre?lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us?ug? lub roboty budowlane:1. Przedmiotem post?powania i zamówienia jest wy?onienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy ?rodków czysto?ci dla jednostek organizacyjnych UJ (z wy??czeniem Collegium Medicum) w odniesieniu od jednej do sze?ciu cz??ci zamówienia. 2. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem minimalnych parametrów zawiera SIWZ wraz z za?acznikami.
2) Wspólny S?ownik Zamówie?(CPV): 39830000-9,

3) Warto?? cz??ci zamówienia(je?eli zamawiaj?cy podaje informacje o warto?ci zamówienia):
Warto?? bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesi?cach: 24
okres w dniach:
data rozpocz?cia:
data zako?czenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena rycza?towa brutto za ca?o?? zamówienia 80,00
Zaoferowanie ?rodków ekologicznych 10,00
Czas dostawy zg?oszonego zapotrzebowania na ?rodki czysto?ci od daty zg?oszenia zapotrzebowania 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Cz??? nr: 6 Nazwa: cz??? nr 6
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielko??, zakres, rodzaj i ilo?? dostaw, us?ug lub robót budowlanych lub okre?lenie zapotrzebowania i wymaga?) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -okre?lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us?ug? lub roboty budowlane:1. Przedmiotem post?powania i zamówienia jest wy?onienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy ?rodków czysto?ci dla jednostek organizacyjnych UJ (z wy??czeniem Collegium Medicum) w odniesieniu od jednej do sze?ciu cz??ci zamówienia. 2. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem minimalnych parametrów zawiera SIWZ wraz z za?acznikami.
2) Wspólny S?ownik Zamówie?(CPV): 39830000-9, 39831000-6

3) Warto?? cz??ci zamówienia(je?eli zamawiaj?cy podaje informacje o warto?ci zamówienia):
Warto?? bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesi?cach:
okres w dniach:
data rozpocz?cia:
data zako?czenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena rycza?towa brutto za ca?o?? zamówienia 80,00
Zaoferowanie ?rodków ekologicznych 10,00
Czas dostawy zg?oszonego zapotrzebowania na ?rodki czysto?ci od daty zg?oszenia zapotrzebowania 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

 

 

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ