Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Dział Zamówień Publicznych UJ, 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2, tel. (+12) 432-44-50

 

18/07/2009 S136 Wspólnoty Europejskie - Zamówienia na dostawy - Procedura otwarta
I. II. III. IV. VI.
PL-Kraków: Przyrządy pomiarowe

2009/S 136-198824

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dostawy

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1)
NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:

Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, Kontakt Biuro Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Straszewskiego 25/9, 31-113 Kraków, Do wiadomości Wojciech Kochan, PL-31-007 Kraków. Tel. +48 124324450. E-mail bzp@adm.uj.edu.pl. Faks +48 124324451.

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.uj.edu.pl.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.

I.2)
RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI:

Podmiot prawa publicznego.
Edukacja.
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1)
OPIS

II.1.1)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy urządzeń i przyrządów badawczych w odniesieniu od jednej do czternastu części zamówienia w ramach projektu BMZ, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla WBBB UJ, przy ul.Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/223/2009.

II.1.2)
Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług:

Dostawy.
Kupno.
Główne miejsce realizacji dostawy: Polska, Małopolska, Kraków, ul.Gronostajowa 7.

Kod NUTS: PL214 .

II.1.3)
Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego.

II.1.4)
Informacje na temat umowy ramowej:

II.1.5)
Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów):

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu, dostawy oraz montażu urządzeń i przyrządów badawczych, tj. kompletnych urządzeń i elementów aparatury kontrolnej i badawczej, wraz z uruchomieniem, przetestowaniem i przeszkoleniem personelu, w ramach projektu pn.: Biotechnologia Molekularna dla Zdrowia współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, dla Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, zlokalizowanego przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie, w odniesieniu od jednej do czternastu części zamówienia.
Zakres zamówienia obejmuje: a) część 1 - urządzenie do anodowej woltamperometrii inwersyjnej (ASV) (1 sztuka), b) część 2 - magnetyczny sorter komórek (1 sztuka), c) część 3 - układ do pomiaru stężenia tlenu (2 sztuki), d) część 4 - detektor Corona CAD (charged aerosol detektor) (1 sztuka), e) część 5 - detektor radioaktywności (1 sztuka), f) część 6 - czytnik płytek (1 sztuka), g) cześć 7 - Spektrofotometr do pomiaru stężenia DNA/RNA/białek (1 sztuka), h) część 8 - Spektrofotometr dwuwiązkowy UV/VIS (1 sztuka), i) część 9 - fluorymetr do pomiarów fluorescencji chlorofilu in vivo z wyposażeniem do obrazowania (PAM) (1 sztuka), j) część 10 - spektrometr masowy typu ESI (1 sztuka), k) część 11 - cytometr przepływowy (1 sztuka), l) część 12 - system do mikroskopowej laserowej mikropreparatyki (1 sztuka), ł) część 13 - wytrząsarka do hodowli bakteryjnych (1 sztuka), wytrząsarka do hodowli komórek owadzich (1 sztuka), n) część 14 - wytrząsarki (3 sztuki).

II.1.6)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

38410000, 38500000, 38432000, 38432100, 38432200, 38433000, 38433100, 38434510, 38434540, 38436000.

II.1.7)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA):

Tak.

II.1.8)
Podział na części:

Tak.
Oferty należy składać w odniesieniu do: jednej lub więcej części.

II.1.9)
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych:

Nie.

II.2)
WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA

II.2.1)
Całkowita wielkość lub zakres:

Szacunkowa wartość zamówienia wynosi około 2 300 000,00 PLN.

II.2.2)
Opcje:

Nie.

II.3)
CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI:

Okres w miesiącach: 3 (od udzielenia zmówienia).

INFORMACJE NA TEMAT CZĘŚCI

CZĘŚĆ nr 1 NAZWA: Urządzenie do anodowej woltamperometrii inwersyjnej (ASV) - 1 sztuka,
1)
KRÓTKI OPIS:

Urządzenie do anodowej woltamperometrii inwersyjnej (ASV) - 1 sztuka,
Potencjostat-galwanostat pięcioelektrodowy, wyposażony w generator przebiegów liniowych i schodkowych.

2)
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

38410000, 38500000.

3)
WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

Szacunkowa wartość zamówienia wynosi około 60 000,00 PLN.

4)
WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

Okres w dniach: 42 (od udzielenia zamówienia).

5)
INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 2 NAZWA: Magnetyczny sorter komórek - 1 sztuka,
1)
KRÓTKI OPIS:

Magnetyczny sorter komórek - 1 sztuka,
1. Urządzenie do automatycznej, magnetycznej separacji komórek w systemie zamkniętym, przystosowane do pracy przy napięciu 220V, 50-60 Hz.

2)
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

38432000, 38500000.

3)
WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

Szacunkowa wartość zamówienia wynosi około 160 000,00 PLN.

4)
WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

Okres w dniach: 42 (od udzielenia zamówienia).

5)
INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie w odniesieniu do części 2 zamówienia:
Cena ryczałtowa brutto za całość zamówienia - 80 %.
Gwarancja - 10 %.
Parametry techniczne - 10 %.

CZĘŚĆ nr 3 NAZWA: Układ do pomiaru stężenia tlenu - 2 sztuki,
1)
KRÓTKI OPIS:

Układ do pomiaru stężenia tlenu - 2 sztuki.

2)
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

38432000, 38432100, 38500000.

3)
WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

Szacunkowa wartość zamówienia wynosi około 16 000,00 PLN.

4)
WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

Okres w dniach: 42 (od udzielenia zamówienia).

5)
INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 4 NAZWA: Detektor Corona CAD - 1 sztuka
1)
KRÓTKI OPIS:

Detektor Corona CAD - 1 sztuka,
Detektor wyładowań koronowych w aerozolu. Uniwersalny detektor chromatograficzny umożliwiający wykrywanie substancji eluowanych z chromatografu HPLC.

2)
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

38432200, 38500000.

3)
WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

Szacunkowa wartość zamówienia wynosi około 120 000,00 PLN.

4)
WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

Okres w dniach: 42 (od udzielenia zamówienia).

5)
INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 5 NAZWA: Detektor radioaktywności - 1 sztuka,
1)
KRÓTKI OPIS:

Detektor radioaktywności - 1 sztuka,
Detektor radioaktywności do HPLC.

2)
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

38432200, 38500000.

3)
WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

Szacunkowa wartość zamówienia wynosi około 80 000,00 PLN.

4)
WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

Okres w dniach: 42 (od udzielenia zamówienia).

5)
INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 6 NAZWA: Czytnik płytek - 1 sztuka,
1)
KRÓTKI OPIS:

Czytnik płytek - 1 sztuka,
Urządzenie mające możliwość łączenia funkcji fluorymetru, systemu fotometrycznego i luminomentru do aplikacji immunologicznych (ELISA).

2)
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

38433000, 38500000.

3)
WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

Szacunkowa wartość zamówienia wynosi około 150 000,00 PLN.

4)
WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

Okres w dniach: 42 (od udzielenia zamówienia).

5)
INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie w odniesieniu do części 6 zamówienia:
Cena ryczałtowa brutto za całość zamówienia - 80 %.
Gwarancja - 10 %.
Parametry techniczne - 10 %.

CZĘŚĆ nr 7 NAZWA: Spektrofotometr do pomiaru stężenia DNA/RNA/białek - 1 sztuka
1)
KRÓTKI OPIS:

Spektrofotometr do pomiaru stężenia DNA/RNA/białek - 1 sztuka.

2)
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

38433000, 38500000.

3)
WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

Szacunkowa wartość zamówienia wynosi około 40 000,00 PLN.

4)
WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

Okres w dniach: 42 (od udzielenia zamówienia).

5)
INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 8 NAZWA: Spektrofotometr dwuwiązkowy UV/VIS - 1 sztuka
1)
KRÓTKI OPIS:

Spektrofotometr dwuwiązkowy UV/VIS - 1 sztuka.

2)
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

38433000, 38500000.

3)
WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

Szacunkowa wartość zamówienia wynosi około 45 000,00 PLN.

4)
WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

Okres w dniach: 42 (od udzielenia zamówienia).

5)
INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 9 NAZWA: Fluorymetr do pomiarów fluorescencji chlorofilu in vivo z wyposażeniem do obrazowania (PAM) - 1 sztuka
1)
KRÓTKI OPIS:

Fluorymetr do pomiarów fluorescencji chlorofilu in vivo z wyposażeniem do obrazowania (PAM) - 1 sztuka.

2)
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

38433000, 38500000.

3)
WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

Szacunkowa wartość zamówienia wynosi około 95 000,00 PLN.

4)
WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

Okres w dniach: 42 (od udzielenia zamówienia).

5)
INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 10 NAZWA: Spektrometr masowy typu ESI- 1 sztuka,
1)
KRÓTKI OPIS:

Spektrometr masowy typu ESI- 1 sztuka,
System spektrometrii mas LC-MS/MS z źródłem jonów typu ESI i analizatorem typu pułapka jonowa.

2)
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

38433100, 38500000.

3)
WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

Szacunkowa wartość zamówienia wynosi około 690 000,00 PLN.

4)
WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

Okres w miesiącach: 3 (od udzielenia zamówienia).

5)
INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 11 NAZWA: Cytometr przepływowy - 1 sztuka,
1)
KRÓTKI OPIS:

Cytometr przepływowy - 1 sztuka,
Cytometr przepływowy z modułem sortującym.

2)
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

38434510, 38500000.

3)
WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

Szacunkowa wartość zamówienia wynosi około 200 000,00 PLN.

4)
WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

Okres w dniach: 42 (od udzielenia zamówienia).

5)
INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

W części 11 podatek VAT jest mieszany, na elementy medyczne wynosi 7 %, a na części niemedyczne np. sprzęt komputerowy i część modułów wynosi 22 %.

CZĘŚĆ nr 12 NAZWA: System do mikroskopowej laserowej mikropreparatyki - 1 sztuka.
1)
KRÓTKI OPIS:

System do mikroskopowej laserowej mikropreparatyki - 1 sztuka,
Mikroskopowy system do mikrodysekcji, oparty na mikroskopie optycznym do obserwacji technikami jasnego pola, kontrastu DIC i fluorescencji, do pozyskiwania materiału w celu dalszej analizy laboratoryjnej w sposób bezkontaktowy, sterylny i pozbawiony kontaminacji.

2)
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

38434540, 38500000.

3)
WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

Szacunkowa wartość zamówienia wynosi około 600 000,00 PLN.

4)
WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

Okres w dniach: 70 (od udzielenia zamówienia).

5)
INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

W części 12 zamówienia podatek VAT dla całości tej części wynosi 7 %.

CZĘŚĆ nr 13 NAZWA: Wytrząsarka do hodowli bakteryjnych - 1 sztuka, wytrząsarka do hodowli komórek owadzich - 1 sztuka
1)
KRÓTKI OPIS:

Wytrząsarka do hodowli bakteryjnych - 1 sztuka, wytrząsarka do hodowli komórek owadzich - 1 sztuka.

2)
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

38436000, 38500000.

3)
WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

Szacunkowa wartość zamówienia wynosi około 70 000,00 PLN.

4)
WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

Okres w dniach: 42 (od udzielenia zamówienia).

5)
INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 14 NAZWA: Wytrząsarki - 3 sztuki,
1)
KRÓTKI OPIS:

Wytrząsarki - 3 sztuki,
Wytrząsarka do probówek typu worteks.
Częstotliwość drgań (regulowana) w zakresie nie gorszym niż 0 -2200/min.
Amplituda: minimum 2 mm.

2)
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

38436000, 38500000.

3)
WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

Szacunkowa wartość zamówienia wynosi około 2 500,00 PLN.

4)
WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

Okres w dniach: 42 (od udzielenia zamówienia).

5)
INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1)
WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.1.1)
Wymagane wadia i gwarancje:

1. Wykonawca najpóźniej w dniu składania ofert, przed upływem terminu składania ofert, winien wnieść wadium, w wysokości łącznej dla części od 1 do 14 wynoszącej kwotę 62 150,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt złotych PLN), przy czym wadium
dla części 1 w kwocie 1 500,00 PLN (słownie: tysiąc pięćset złotych PLN),
dla części 2 w kwocie 4 300,00 PLN (słownie: cztery tysiące trzysta złotych PLN),
dla części 3 w kwocie 400,00 PLN (słownie: czterysta złotych PLN),
dla części 4 w kwocie 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych PLN),
dla części 5 w kwocie 2 200,00 PLN (słownie: dwa tysiące dwieście złotych PLN),
dla części 6 w kwocie 4 000,00 PLN (słownie: cztery tysiące złotych PLN),
dla części 7 w kwocie 1 000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych PLN),
dla części 8 w kwocie 1 200,00 PLN (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych PLN),
dla części 9 w kwocie 2 500,00 PLN (słownie: dwa tysiące pięćset złotych PLN),
dla części 10 w kwocie 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych PLN),
dla części 11 w kwocie 5 500,00 PLN (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych PLN),
dla części 12 w kwocie 15 000,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych PLN),
dla części 13 w kwocie 1 500,00 PLN (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych PLN),
dla części 14 w kwocie 50,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt złotych PLN).
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
2.1 pieniądzu;
2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
2.3 gwarancjach bankowych;
2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych;
2.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 5 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm).
3. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć przelewem bankowym na konto Zamawiającego nr 47106000760000320000467981.

III.1.2)
Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Obliczając cenę ryczałtową oferty, należy podać wartość (wartości) jednostkowe i sumaryczne netto, wskazać wysokość (wysokości) i kwotę (kwoty) należnego podatku od towarów i usług VAT lub jego wartość wyrażoną w procentach, oraz wartość (wartości) jednostkowe i sumaryczne brutto odpowiednio dla poszczególnych elementów zamówienia, w tym należy oddzielnie wyliczyć i wykazać wartość sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, odpowiednio w odniesieniu od jednej do czternastu części zamówienia. Zamawiający zaznacza, iż w części 12 zamówienia podatek VAT dla całości tej części wynosi 7 %, natomiast w części 11 podatek VAT jest mieszany, na elementy medyczne wynosi 7 %, a na części niemedyczne np. sprzęt komputerowy i część modułów wynosi 22 % .
Nie przewiduje się waloryzacji ceny, przy czym wyliczona cena będzie ceną ryczałtową za całość przedmiotu zamówienia odpowiednio w odniesieniu od jednej do czternastu części zamówienia.
Nie przewiduje się żadnych przedpłat ani zaliczek na poczet realizacji przedmiotu umowy, a płatność nastąpi zgodnie z zapisem umowy i ofertą wykonawcy, w terminie do 30 dni od odebrania zamówienia i podpisania protokołu odbioru końcowego oraz doręczenia faktury odpowiednio dla poszczególnych elementów całości zamówienia odpowiednio w odniesieniu od jednej do czternastu części zamówienia.
Zamawiający informuje, iż wystąpi o potwierdzenie że jest placówką oświatową i przysługuje mu zerowa stawka podstawku VAT na elementy przedmiotu zamówienia, tj. sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, niemniej do obliczenia ceny oferty należy wskazać i doliczyć obowiązujące podatki odpowiednio w odniesieniu od jednej do czternastu części zamówienia.

III.1.3)
Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4)
Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia:

Nie.

III.2)
WARUNKI UDZIAŁU

III.2.1)
Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego:

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Opis warunków podmiotowych (warunki formalne, zdolność ekonomiczna i finansowa oraz zdolność techniczna) i przedmiotowych udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
1. Wykonawca musi spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w niniejszej SIWZ oraz w art. 22 ustawy PZP, tj. posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia oraz nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy PZP. Zobowiązany jest także wnieść wadium w odniesieniu od jednej do czternastu części zamówienia.
2. Wykonawca musi wykazać, w formie załączonego do oferty wykazu dostaw i zawartego w nim oświadczenia, potwierdzonego referencjami lub odpowiednimi dokumentami uprzednich inwestorów, że w ciągu ostatnich 3 lat (a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie), licząc wstecz od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, wykonał, tj. zrealizował:
2.1 w odniesieniu do części 1 zamówienia, co najmniej jedno zamówienie odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia, tzn. dostawę przyrządów pomiarowych. Przy czym wartość dostarczonego przyrządu nie może być mniejsza niż 60 000,00 złotych (PLN) brutto, a dostawa została wykonana z należytą starannością. Należy podać zakres dostawy, jej wartość, daty wykonania, nazwę inwestora, jego adres i telefon;
2.2 w odniesieniu do części 2 zamówienia, co najmniej jedno zamówienie odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia, tzn. dostawę magnetycznego sortera komórek. Przy czym wartość dostarczonego przyrządu nie może być mniejsza niż 150 000,00 złotych (PLN) brutto, a dostawa została wykonana z należytą starannością. Należy podać zakres dostawy, jej wartość, daty wykonania, nazwę inwestora, jego adres i telefon;
2.3 w odniesieniu do części 3 zamówienia, co najmniej 2 zamówienia odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia, tzn. dostawę aparatury do analizowania gazów. Przy czym wartość łączna wykazanych 2 realizacji dostarczonych urządzeń nie może być mniejsza niż 30 000,00 złotych (PLN) brutto, a dostawa została wykonana z należytą starannością. Należy podać zakres dostawy, jej wartość, daty wykonania, nazwę inwestora, jego adres i telefon;
2.4 w odniesieniu do części 4 zamówienia, co najmniej 2 zamówienia odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia, tzn. dostawę elementów chromatografów. Przy czym wartość łączna wykazanych 2 realizacji dostarczonych urządzeń nie może być mniejsza niż 200 000,00 złotych (PLN) brutto, a dostawa została wykonana z należytą starannością. Należy podać zakres dostawy, jej wartość, daty wykonania, nazwę inwestora, jego adres i telefon;
2.5 w odniesieniu do części 5 zamówienia, co najmniej 2 zamówienia odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia, tzn. dostawę elementów chromatografów. Przy czym wartość łączna wykazanych 2 realizacji dostarczonych urządzeń nie może być mniejsza niż 150 000,00 złotych (PLN) brutto, a dostawa została wykonana z należytą starannością. Należy podać zakres dostawy, jej wartość, daty wykonania, nazwę inwestora, jego adres i telefon;
2.6 w odniesieniu do części 6 zamówienia, co najmniej 2 zamówienia odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia, tzn. dostawę spektrometrów. Przy czym wartość łączna wykazanych 2 realizacji dostarczonych urządzeń nie może być mniejsza niż 250 000,00 złotych (PLN) brutto, a dostawa została wykonana z należytą starannością. Należy podać zakres dostawy, jej wartość, daty wykonania, nazwę inwestora, jego adres i telefon;
2.7 w odniesieniu do części 7 zamówienia, co najmniej 2 zamówienia odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia, tzn. dostawę spektrofotometrów. Przy czym wartość łączna wykazanych 2 realizacji dostarczonych urządzeń nie może być mniejsza niż 50 000,00 złotych (PLN) brutto, a dostawa została wykonana z należytą starannością. Należy podać zakres dostawy, jej wartość, daty wykonania, nazwę inwestora, jego adres i telefon;
2.8 w odniesieniu do części 8 zamówienia, co najmniej 2 zamówienia odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia, tzn. dostawę spektrofotometrów. Przy czym wartość łączna wykazanych 2 realizacji dostarczonych urządzeń nie może być mniejsza niż 75 000,00 złotych (PLN) brutto, a dostawa została wykonana z należytą starannością. Należy podać zakres dostawy, jej wartość, daty wykonania, nazwę inwestora, jego adres i telefon;
2.9 w odniesieniu do części 9 zamówienia, co najmniej 2 zamówienia odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia, tzn. dostawę fluorymetrów. Przy czym wartość łączna wykazanych 2 realizacji dostarczonych urządzeń nie może być mniejsza niż 150 000,00 złotych (PLN) brutto, a dostawa została wykonana z należytą starannością. Należy podać zakres dostawy, jej wartość, daty wykonania, nazwę inwestora, jego adres i telefon;
2.10 w odniesieniu do części 10 zamówienia, co najmniej jedno zamówienie odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia, tzn. dostawę spektrometru masowego. Przy czym wartość dostarczonego przyrządu nie może być mniejsza niż 600 000,00 złotych (PLN) brutto, a dostawa została wykonana z należytą starannością. Należy podać zakres dostawy, jej wartość, daty wykonania, nazwę inwestora, jego adres i telefon;
2.11 w odniesieniu do części 11 zamówienia, co najmniej 2 zamówienia odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia, tzn. cytometru przepływowego. Przy czym wartość łączna wykazanych 2 realizacji dostarczonych urządzeń nie może być mniejsza niż 350 000,00 złotych (PLN) brutto, a dostawa została wykonana z należytą starannością. Należy podać zakres dostawy, jej wartość, daty wykonania, nazwę inwestora, jego adres i telefon;
2.12 w odniesieniu do części 12 zamówienia, co najmniej 2 zamówienia odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia, tzn. dostawę sprzętu biomedycznego. Przy czym wartość łączna wykazanych 2 realizacji dostarczonych urządzeń nie może być mniejsza niż 1 000 000,00 złotych (PLN) brutto, a dostawa została wykonana z należytą starannością. Należy podać zakres dostawy, jej wartość, daty wykonania, nazwę inwestora, jego adres i telefon;
2.13 w odniesieniu do części 13 zamówienia, co najmniej 2 zamówienia odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia, tzn. dostawę wytrząsarek. Przy czym wartość łączna wykazanych 2 realizacji dostarczonych urządzeń nie może być mniejsza niż 100 000,00 złotych (PLN) brutto, a dostawa została wykonana z należytą starannością. Należy podać zakres dostawy, jej wartość, daty wykonania, nazwę inwestora, jego adres i telefon;
2.14 w odniesieniu do części 14 zamówienia, co najmniej 2 zamówienie odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia, tzn. dostawę wytrząsarek. Przy czym wartość łączna wykazanych 2 realizacji dostarczonych urządzeń nie może być mniejsza niż 5 000,00 złotych (PLN) brutto, a dostawa została wykonana z należytą starannością. Należy podać zakres dostawy, jej wartość, daty wykonania, nazwę inwestora, jego adres i telefon;
3. Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia we wskazanym w pkt 4) SIWZ terminie, czyli do 6 tygodni (42 dni) w odniesieniu do części 1-9 i 11 oraz 13-14, do 3 miesięcy w odniesieniu do części 10 i do 10 tygodni (70 dni) w odniesieniu do części 12, liczonym od udzielenia zamówienia.
4. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami zamawiającego określonymi w SIWZ, przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty jego szczegółowe opisy techniczne i/lub funkcjonalne, czy też katalogi producenta, pozwalające na ocenę zgodności oferowanych elementów i urządzeń z wymaganiami SIWZ w odniesieniu od jednej do czternastu części zamówienia (dopuszcza się angielskojęzyczną wersję niniejszych dokumentów).
5. Wykonawca musi zaoferować gwarancję zgodnie z informacją zawartą w punkcie 3 SIWZ, w odniesieniu od jednej do czternastu części zamówienia.
6. Wykonawca musi przedstawić cenę ryczałtową oferty za przedmiot umowy w formie indywidualnej kalkulacji, przy uwzględnieniu wymagań i zapisów SIWZ, przy czym wyliczona cena będzie ceną ryczałtową za całość przedmiotu zamówienia w odniesieniu od jednej do czternastu części zamówienia.
7. W przypadku, gdy wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców do oferty musi być załączony wykaz z zakresem powierzonych im zadań (części zamówienia) w odniesieniu od jednej do czternastu części zamówienia.
8. Wykonawca powinien podpisać oraz wypełnić formularz oferty wraz z załącznikami lub złożyć ofertę odpowiadającą ich treści, przy czym może podpisać oraz dołączyć do oferty wzór umowy, stanowiące integralną część SIWZ.
9. Wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz załączniki przedstawione w SIWZ.
A. Ocena spełnienia powyższych warunków będzie dokonywana metodą 0 - 1, tj. spełnia lub nie spełnia, w oparciu o dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty.
B. Wykonawcy niespełniający powyższych warunków zostaną przez Zamawiającego wykluczeni z niniejszego postępowania lub ich oferty zostaną odrzucone.
C. W przypadku dokumentów potwierdzających należyte wykonanie usług, ich wykazu, oraz informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionych w walutach obcych (nie w PLN) wskazane w nich wartości (kwoty) zostaną przeliczone dla potrzeb oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu według średniego kursu PLN dla tej waluty podanej przez Narodowy Bank Polski na dzień wystawienia dokumentu.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu i składających się na treść oferty.
1. Aktualny na dzień składania ofert dokument (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) dopuszczający Wykonawcę do obrotu prawnego (odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej); w przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie dotyczy to każdego z nich.
2. Aktualne na dzień składania ofert zaświadczenie od właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z opłacaniem podatków lub o uzyskaniu zgody na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert); w przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie dotyczy to każdego z nich.
3. Aktualne na dzień składania ofert zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o nie zaleganiu z opłatami oraz składkami na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub o uzyskaniu zgody na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych opłat i składek (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert); w przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie dotyczy to każdego z nich.
4. Aktualną na dzień składania ofert informację z Krajowego Rejestru Karnego (wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) dotyczącą wszystkich osób fizycznych będących Wykonawcami oraz wszystkich urzędujących członków władz osób prawnych będących Wykonawcami albo równoważnego zaświadczenia z właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy PZP; gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie dotyczy to każdego z nich.
5. Aktualną na dzień składania ofert informację z Krajowego Rejestru Karnego (wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) dotyczącą podmiotów zbiorowych, albo równoważnego zaświadczenia z właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy PZP; w przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie dotyczy to każdego z nich.
6. Pełnomocnictwo (pełnomocnictwa) dołączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii, albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby upełnomocnione, jeśli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika, przy czym dotyczy to również przypadków składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, czyli uczestników konsorcjum.
7. Dowód wniesienia wadium w odniesieniu od jednej do czternastu części zamówienia.
8. Wykaz dostaw Wykonawcy wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie w odniesieniu od jednej do czternastu części zamówienia.
9. Szczegółowe opisy techniczne i/lub funkcjonalne, czy też katalogi producenta, pozwalające na ocenę zgodności oferowanych elementów i urządzeń z wymaganiami SIWZ w odniesieniu od jednej do czternastu części zamówienia (dopuszcza się angielskojęzyczną wersję niniejszych dokumentów).
10. Cenę ryczałtową oferty wyliczoną w oparciu o indywidualną kalkulację Wykonawcy, przy uwzględnieniu wymagań i zapisów niniejszej SIWZ, w tym także doświadczenia zawodowego Wykonawcy w odniesieniu od jednej do czternastu części zamówienia.
11. Wypełniony i podpisany formularz oferty wraz z załącznikami od 1 do 5, zawierającymi oświadczenia i wykazy potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu opisanych w pkt 5), SIWZ, a nie wyszczególnionych w pkt 6) SIWZ, (wypełnionymi i uzupełnionymi lub sporządzonymi zgodnie z ich treścią, przy czym może podpisać oraz dołączyć do oferty wzór umowy).
12. W przypadku, gdy Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą, w miejsce dokumentów, o których mowa w pkt 6)1., 2., 3., 4. i 5. SIWZ, zobowiązany jest przedłożyć dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio dla pkt 6)1., 2., 3. i 5. SIWZ, że:
12.1 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert);
12.2 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert);
12.3 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert);
- odpowiednio dla pkt 6)4. SIWZ składa:
12.4 zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 PZP, (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert); przy czym, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie, złożenie kompletu wymienionych wyżej dokumentów dotyczy każdego z nich.
13. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się powyższych dokumentów, Wykonawca może je zastąpić stosownym dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
14. Dokumenty, o których mowa w pkt 6)12. i 13. SIWZ muszą być złożone w postaci oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii, przetłumaczonych na język polski i poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.
15. W przypadku, gdy Wykonawca w miejsce któregoś z dokumentów, o których mowa w SIWZ (oprócz pkt 6)6. SIWZ) dostarczy jego kopię, kopia ta musi być poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów (np. jeśli przedstawione kserokopie będą nieczytelne lub będą wzbudzać wątpliwości co do ich prawdziwości).

III.2.2)
Zdolność ekonomiczna i finansowa:

III.2.3)
Zdolność techniczna:

III.2.4)
Zamówienia zastrzeżone:

Nie.

III.3)
SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI

III.3.1)
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu:

III.3.2)
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi:

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1)
RODZAJ PROCEDURY

IV.1.1)
Rodzaj procedury:

Otwarta.

IV.1.2)
Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału:

IV.1.3)
Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu:

IV.2)
KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.2.1)
Kryteria udzielenia zamówienia:

Najniższa cena.

IV.2.2)
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:

Nie.

IV.3)
INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1)
Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:

CRZP/UJ/223/2009.

IV.3.2)
Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia:

Nie.

IV.3.3)
Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego:

Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 31.8.2009 - 12:00.
Dokumenty odpłatne: nie.

IV.3.4)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

31.8.2009 - 12:00.

IV.3.5)
Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom:

IV.3.6)
Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Polski.

IV.3.7)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:

Okres w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert).

IV.3.8)
Warunki otwarcia ofert:

Data: 31.8.2009 - 12:05.
Miejsce: Biuro Zamówień Publicznych UJ, przy ul.Straszewskiego 25/9, 31-113 Kraków, IV p.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie.

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1)
JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ:

Nie.

VI.2)
ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH:

Tak.
Odniesienie do projektów i/lub programów: Zamówienie jako projekt pn.: Biotechnologia Molekularna dla Zdrowia jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013. Priorytet 2. Infrastruktura sfery B+R.
Działanie 2.1. Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym.

VI.3)
INFORMACJE DODATKOWE:

Termin wykonania zamówienia:
Zamówienie musi zostać wykonane w terminie do 6 tygodni (42 dni) w odniesieniu do części 1-9 i 11 oraz 13-14, do 3 miesięcy w odniesieniu do części 10 i do 10 tygodni (70 dni) w odniesieniu do części 12, liczonym od udzielenia zamówienia, tj. podpisania umowy.
Kryteria oceny ofert:
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie w odniesieniu do części 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 zamówienia:
Cena ryczałtowa brutto za całość zamówienia - 100 %.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie w odniesieniu do części 2 i 6 zamówienia:
Cena ryczałtowa brutto za całość zamówienia - 80 %.
Gwarancja - 10 %.
Parametry techniczne - 10 %.

VI.4)
PROCEDURY ODWOŁAWCZE

VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:

Urząd Zamówień Publicznych, ul. Postępu 17a, PL-02-676 Warszawa. E-mail odwolania@uzp.gov.pl. Tel. +48 224587701. URL: www.uzp.gov.pl. Faks +48 224587700.

VI.4.2)
Składanie odwołań:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują Wykonawcom i uczestnikom konkursu, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
2. Przed upływem terminu do składania ofert w przypadku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym Wykonawców wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
3. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, ogłoszenia o konkursie, postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, regulaminu konkursu, czynności podjętych przez Zamawiającego w postępowaniu lub konkursie oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego. Przepisy art. 27 ust. 1-3 PZP dotyczące sposobu porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców stosuje się odpowiednio.
4. Protest wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, a jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, tzw. „progi unijne", w terminie 7 dni.
5. Protest dotyczący treści ogłoszenia, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie do 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, tzw. „progi unijne"; lub do 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, tzw. „progi unijne".
6. Jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie innym niż przetarg nieograniczony, protest dotyczący postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie do 7 dni od dnia doręczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jednak nie później niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, tzw. „progi unijne", lub do 10 dni od dnia doręczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, tzw. „progi unijne".
7. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy doszedł on do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.
8. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.
9. Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez podmiot nieuprawniony.
10. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a także zawierać uzasadnienie interesu prawnego wnoszącego protest, jego żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.
11. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.
12. O wniesieniu protestu oraz jego treści i zarzutach Zamawiający zawiadamia niezwłocznie wszystkich Wykonawców uczestniczących w postępowaniu przekazując jego kopię, a jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest udostępniana specyfikacja, wzywając Wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu.
13. Uczestnikami postępowania protestacyjnego stają się także Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu, którzy przystąpią do protestu po stronie Zamawiającego bądź Wykonawcy wnoszącego protest w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.
14. Zamawiający w dowolnym czasie, jednak nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadiów, wzywa Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy, po ostatecznym rozstrzygnięciu protestu.
15. Wykonawca, który nie przystąpił do protestu, nie może następnie wnieść protestu powołując się na te same okoliczności.
16. Do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu Zamawiający nie zawrze umowy.
17. Protest jest ostatecznie rozstrzygnięty: a) jeżeli nie przysługuje odwołanie wraz z rozstrzygnięciem przez Zamawiającego protestu lub z upływem terminu na jego rozstrzygnięcie; b) jeżeli nie wniesiono odwołania z upływem terminu do wniesienia odwołania; c) w przypadku wniesienia odwołania z dniem wydania postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze albo wyroku Izby.
18. Zamawiający może złożyć do Izby wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy przed ostatecznym rozstrzygnięciem protestu. Izba może uchylić zakaz zawarcia umowy, jeżeli niezawarcie umowy mogłoby spowodować negatywne skutki dla interesu publicznego przewyższające korzyści związane z koniecznością ochrony wszystkich interesów, w odniesieniu do których zachodzi prawdopodobieństwo doznania uszczerbku w wyniku czynności podjętych przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Izba rozpoznaje wniosek na posiedzeniu niejawnym, w drodze postanowienia, nie później niż w terminie 5 dni od dnia jego złożenia. Przepis art. 186 ust. 2 PZP stosuje się odpowiednio.
19. Zamawiający rozstrzyga równocześnie protesty, jednak nie później niż w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestów w przypadkach określonych w art. 183 ust. 1 pkt 1 - 4 PZP, lub 10 dni od jego wniesienia. Brak rozstrzygnięcia protestu w tych terminach uznaje się za jego oddalenie.
20. Rozstrzygnięcie protestu wraz z jego uzasadnieniem oraz pouczeniem o sposobie i terminie wniesienia odwołania Zamawiający przekazuje podmiotowi, który wniósł protest, oraz Wykonawcom, którzy przyłączyli się do protestu po stronie Zamawiającego lub Wykonawcy wnoszącego protest.
21. W przypadku uwzględnienia protestu bądź jego części Zamawiający powtarza oprotestowaną czynność lub dokonuje czynności bezprawnie zaniechanej.
22. O powtórzeniu lub dokonaniu czynności Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców.
23. Od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie.
24. W postępowaniu o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8,, tzw. „progi unijne" odwołanie przysługuje wyłącznie od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego: a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki i zapytania o cenę; b) opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; c) wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia; d) odrzucenia oferty.
25. Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu w terminie 10 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu rozstrzygnięcia protestu, a jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, tzw. „progi unijne", w terminie 5 dni, jednocześnie przekazując kopię treści odwołania Zamawiającemu. Złożenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jego wniesieniem do Prezesa Urzędu.
26. Kopię odwołania Zamawiający przekazuje jednocześnie wszystkim uczestnikom postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, nie później jednak niż w terminie 2 dni od dnia jej otrzymania, wzywając ich do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym po stronie Zamawiającego lub Wykonawcy wnoszącego odwołanie.
27. Zgłoszenie przystąpienia do postępowania odwoławczego winno nastąpić najpóźniej do czasu otwarcia posiedzenia składu orzekającego Izby, wskazywać na interes prawny w przystąpieniu i stronę, do której przystępuje, a zgłoszenie należy doręczyć Prezesowi UZP, przekazując kopię Zamawiającemu i Wykonawcy wnoszącemu protest.
28. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.) o sądzie polubownym, jeżeli ustawa PZP i wydane na jej podstawie akty wykonawcze nie stanowią inaczej.
29. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu, którą wnosi się do właściwego dla siedziby albo jego miejsca zamieszkania Zamawiającego sądu okręgowego, za pośrednictwem Prezesa UZP w terminie do 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednoczenie jej odpis przeciwnikowi skargi.
30. Zamawiający informuje, iż szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej zawarte jest w dziale VI ustawy, tj. art. 179 - 198 PZP.

VI.4.3)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:

Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań, ul. Postępu 17a, PL-02-676 Warszawa. E-mail odwolania@uzp.gov.pl. Tel. +48 224587801. URL: www.uzp.gov.pl. Faks +48 224587700.

VI.5)
DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:

16.7.2009.

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ