Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Dział Zamówień Publicznych UJ, 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2, tel. (+12) 432-44-50

 

Kraków: Zakup, dostawa oraz monta? autoklawów wraz z uruchomieniem, przetestowaniem i przeszkoleniem personelu, w ramach projektu pn.: Biotechnologia Molekularna dla Zdrowia wspó?finansowanego przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, dla Wydzia?u Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiello?skiego, zlokalizowanego przy ul.Gronostajowej 7 w Krakowie
Numer og?oszenia: 294650 - 2009; data zamieszczenia: 26.08.2009
OG?OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie og?oszenia: obowi?zkowe.

Og?oszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ?CY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Jagiello?ski , ul. Go??bia 24, 31-007 Kraków, woj. ma?opolskie, tel. 012 4324450, faks 012 4324451.

 • Adres strony internetowej zamawiaj?cego: www.uj.edu.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ?CEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKRE?LENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj?cego: Zakup, dostawa oraz monta? autoklawów wraz z uruchomieniem, przetestowaniem i przeszkoleniem personelu, w ramach projektu pn.: Biotechnologia Molekularna dla Zdrowia wspó?finansowanego przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, dla Wydzia?u Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiello?skiego, zlokalizowanego przy ul.Gronostajowej 7 w Krakowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Okre?lenie przedmiotu oraz wielko?ci lub zakresu zamówienia: autoklawy 2 szt..

II.1.4) Wspólny S?ownik Zamówie? (CPV): 33.19.11.10-9.

II.1.5) Czy dopuszcza si? z?o?enie oferty cz??ciowej: tak, liczba cz??ci: 2.

II.1.6) Czy dopuszcza si? z?o?enie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje si? udzielenie zamówie? uzupe?niaj?cych: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 42.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZ?CE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca najpó?niej w dniu sk?adania ofert, przed up?ywem terminu sk?adania ofert, winien wnie?? wadium, w wysoko?ci ??cznej dla cz??ci 1 i 2 wynosz?cej kwot? 1 500,00 z?. PLN (s?ownie: tysi?c pi??set z?otych PLN), przy czym wadium dla cz??ci 1 w kwocie 500,00 z?. PLN (s?ownie: pi??set z?otych PLN) i dla cz??ci 2 w kwocie 1 000,00 z?. PLN (s?ownie: jeden tysi?c z?otych PLN). 2. Wadium mo?e by? wnoszone w jednej lub kilku nast?puj?cych formach: 2.1 pieni?dzu; 2.2 por?czeniach bankowych lub por?czeniach spó?dzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej, z tym ?e por?czenie kasy jest zawsze por?czeniem pieni??nym; 2.3 gwarancjach bankowych; 2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych; 2.5 por?czeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 5 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z pó?n. zm). 3. Wadium wniesione w pieni?dzu nale?y z?o?y? przelewem bankowym na konto Zamawiaj?cego nr 47106000760000320000467981. 4. Wadium zostanie niezw?ocznie zwrócone je?eli: 4.1 up?yn?? termin zwi?zania ofert?; 4.2 zawarto umow? w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie nale?ytego wykonania tej umowy; 4.3 Zamawiaj?cy uniewa?ni? post?powanie o udzielenie zamówienia publicznego, a protesty zosta?y ostatecznie rozstrzygni?te lub up?yn?? termin do ich wnoszenia. 5. Wadium zostanie zwrócone niezw?ocznie na wniosek Wykonawcy: 5.1 który wycofa? ofert? przed up?ywem terminu sk?adania ofert; 5.2 który zosta? wykluczony z post?powania; 5.3 którego oferta zosta?a odrzucona. 6. Zamawiaj?cy ??da ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie pkt 8)5. ppkt 5.2 i 5.3 SIWZ, je?eli w wyniku ostatecznego rozstrzygni?cia protestu uniewa?niono czynno?? wykluczenia Wykonawcy lub odrzucenia oferty. Wykonawcy wnosz? wadium w terminie okre?lonym przez Zamawiaj?cego. 7. Je?eli wadium wniesiono w pieni?dzu, zwraca si? je wraz z odsetkami wynikaj?cymi z umowy rachunku bankowego, na którym by?o ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieni?dzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawc?. 8. Zamawiaj?cy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, je?eli Wykonawca, którego oferta zosta?a wybrana: 8.1 odmówi? podpisania umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego na warunkach okre?lonych w ofercie; 8.2 nie wniós? wymaganego zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy; 8.3 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego sta?o si? niemo?liwe z przyczyn le??cych po stronie Wykonawcy; 8.4 oraz w przypadku je?eli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP, nie z?o?y? dokumentów lub o?wiadcze?, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub pe?nomocnictw, chyba ?e udowodni, ?e wynika to z przyczyn niele??cych po jego stronie. 9. W przypadku z?o?enia wadium w formie pieni??nej kopia przelewu potwierdzona za zgodno?? z orygina?em przez Wykonawc? winna zosta? do??czona do oferty, a w przypadku z?o?enia wadium w innej formie ni? pieni??na, orygina? dowodu wniesienia wadium musi zosta? z?o?ony wraz z ofert?, przy czym orygina? mo?e by? z?o?ony w oddzielnej kopercie je?eli Wykonawca b?dzie ??da? jego zwrotu po zako?czeniu post?powania, a w takim przypadku kserokopia potwierdzona za zgodno?? z orygina?em musi by? z??czona z ofert?.

III.2) WARUNKI UDZIA?U

 • Opis warunków udzia?u w post?powaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spe?niania tych warunków: 1. Wykonawca musi spe?nia? warunki udzia?u w post?powaniu okre?lone w niniejszej SIWZ oraz w art. 22 ustawy PZP, tj. posiada? uprawnienia do wykonywania okre?lonej dzia?alno?ci lub czynno?ci, je?eli ustawy nak?adaj? obowi?zek posiadania takich uprawnie?, posiada? niezb?dn? wiedz? i do?wiadczenie oraz dysponowa? potencja?em technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi? pisemne zobowi?zanie innych podmiotów do udost?pnienia potencja?u technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, znajdowa? si? w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj?cej wykonanie zamówienia oraz nie mo?e podlega? wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy PZP. Zobowi?zany jest tak?e wnie?? wadium w odniesieniu do jednej i/lub dwóch cz??ci zamówienia. 2. Wykonawca musi wykaza?, w formie za??czonego do oferty wykazu dostaw i zawartego w nim o?wiadczenia, potwierdzonego referencjami lub odpowiednimi dokumentami uprzednich inwestorów, ?e w ci?gu ostatnich 3 lat (a w przypadku, gdy okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy w tym okresie), licz?c wstecz od dnia wszcz?cia post?powania o udzielenie zamówienia, wykona?, tj. zrealizowa?: 2.1 w odniesieniu do cz??ci 1 zamówienia, co najmniej dwa zamówienia odpowiadaj?ce swoim rodzajem i warto?ci? przedmiotowi zamówienia, tzn. dostaw? autoklawów z wyposa?eniem. Przy czym warto?? ??czna wykazanych dwóch realizacji dostarczonych urz?dze? nie mo?e by? mniejsza ni? 50 000,00 z?otych (PLN) brutto, a dostawa zosta?a wykonana z nale?yt? staranno?ci?. Nale?y poda? zakres dostawy, jej warto??, daty wykonania, nazw? inwestora, jego adres i telefon; 2.2 w odniesieniu do cz??ci 2 zamówienia, co dwa zamówienia odpowiadaj?ce swoim rodzajem i warto?ci? przedmiotowi zamówienia, tzn. dostaw? autoklawów poziomych. Przy czym warto?? ??czna wykazanych dwóch realizacji dostarczonych urz?dze? nie mo?e by? mniejsza ni? 80 000,00 z?otych (PLN) brutto, a dostawa zosta?a wykonana z nale?yt? staranno?ci?. Nale?y poda? zakres dostawy, jej warto??, daty wykonania, nazw? inwestora, jego adres i telefon. 3. Wykonawca musi zapewni? realizacj? zamówienia we wskazanym w pkt 4) SIWZ terminie, czyli do 42 dni, liczonym od udzielenia zamówienia w odniesieniu do jednej i/lub dwóch cz??ci zamówienia. 4. Wykonawca musi zaoferowa? przedmiot zamówienia zgodny z wymogami zamawiaj?cego okre?lonymi w SIWZ, przy czym zobowi?zany jest do??czy? do oferty jego szczegó?owe opisy techniczne i/lub funkcjonalne, czy te? katalogi producenta, pozwalaj?ce na ocen? zgodno?ci oferowanych elementów i urz?dze? z wymaganiami SIWZ w odniesieniu do jednej i/lub dwóch cz??ci zamówienia (dopuszcza si? angielskoj?zyczn? wersj? niniejszych dokumentów). 5. Wykonawca musi zaoferowa? co najmniej wymagane dla poszczególnych elementów okresy gwarancyjne obejmuj?ce ca?o?? przedmiotu zamówienia w odniesieniu do poszczególnych cz??ci zamówienia, liczone od daty odbioru ca?o?ci zamówienia, wraz z nieodp?atn? (wliczon? w cen? oferty) bie??c? konserwacj? wynikaj?c? z warunków gwarancji i napraw? w okresie gwarancyjnym w miejscu u?ytkowania realizowan? przez osoby lub podmioty posiadaj?ce stosown? autoryzacj? producenta, w odniesieniu do jednej i/lub dwóch cz??ci zamówienia. 6. Wykonawca musi przedstawi? cen? rycza?tow? oferty za przedmiot umowy w formie indywidualnej kalkulacji, przy uwzgl?dnieniu wymaga? i zapisów SIWZ, przy czym wyliczona cena b?dzie cen? rycza?tow? za ca?o?? przedmiotu zamówienia w odniesieniu do jednej i/lub dwóch cz??ci zamówienia. 7. W przypadku, gdy wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców do oferty musi by? za??czony wykaz z zakresem powierzonych im zada? (cz??ci zamówienia) w odniesieniu do jednej i/lub dwóch cz??ci zamówienia. 8. Wykonawca powinien podpisa? oraz wype?ni? formularz oferty wraz z za??cznikami lub z?o?y? ofert? odpowiadaj?c? ich tre?ci, przy czym mo?e podpisa? oraz do??czy? do oferty wzór umowy, stanowi?ce integraln? cz??? SIWZ. 9. Wykonawca musi do??czy? do oferty wszystkie dokumenty i o?wiadczenia oraz za??czniki przedstawione w SIWZ. A. Ocena spe?nienia powy?szych warunków b?dzie dokonywana metod? 0 - 1, tj. spe?nia lub nie spe?nia, w oparciu o dokumenty i o?wiadczenia do??czone do oferty. B. Wykonawcy niespe?niaj?cy powy?szych warunków zostan? przez Zamawiaj?cego wykluczeni z niniejszego post?powania lub ich oferty zostan? odrzucone. C. W przypadku dokumentów potwierdzaj?cych nale?yte wykonanie us?ug, ich wykazu, oraz informacji banku lub spó?dzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzaj?cej wysoko?? posiadanych ?rodków finansowych lub zdolno?? kredytow? wykonawcy, wystawionych w walutach obcych (nie w PLN) wskazane w nich warto?ci (kwoty) zostan? przeliczone dla potrzeb oceny spe?nienia warunków udzia?u w post?powaniu wed?ug ?redniego kursu PLN dla tej waluty podanej przez Narodowy Bank Polski na dzie? wystawienia dokumentu..
 • Informacja o o?wiadczeniach i dokumentach, jakie maj? dostarczy? wykonawcy w celu potwierdzenia spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu: 1. Aktualny na dzie? sk?adania ofert dokument (wystawiony nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert) dopuszczaj?cy Wykonawc? do obrotu prawnego (odpis z w?a?ciwego rejestru lub za?wiadczenie o wpisie do ewidencji dzia?alno?ci gospodarczej); w przypadku, gdy ofert? sk?ada kilka podmiotów dzia?aj?cych wspólnie dotyczy to ka?dego z nich. 2. Aktualne na dzie? sk?adania ofert za?wiadczenie od w?a?ciwego naczelnika Urz?du Skarbowego o nie zaleganiu z op?acaniem podatków lub o uzyskaniu zgody na zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji organu podatkowego (wystawione nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert); w przypadku, gdy ofert? sk?ada kilka podmiotów dzia?aj?cych wspólnie dotyczy to ka?dego z nich. 3. Aktualne na dzie? sk?adania ofert za?wiadczenie z w?a?ciwego oddzia?u Zak?adu Ubezpiecze? Spo?ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego o nie zaleganiu z op?atami oraz sk?adkami na ubezpieczenie zdrowotne lub spo?eczne lub o uzyskaniu zgody na zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych op?at i sk?adek (wystawione nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert); w przypadku, gdy ofert? sk?ada kilka podmiotów dzia?aj?cych wspólnie dotyczy to ka?dego z nich. 4. Aktualn? na dzie? sk?adania ofert informacj? z Krajowego Rejestru Karnego (wystawion? nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert) dotycz?c? wszystkich osób fizycznych b?d?cych Wykonawcami oraz wszystkich urz?duj?cych cz?onków w?adz osób prawnych b?d?cych Wykonawcami albo równowa?nego za?wiadczenia z w?a?ciwego organu s?dowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy PZP; gdy ofert? sk?ada kilka podmiotów dzia?aj?cych wspólnie dotyczy to ka?dego z nich. 5. Aktualn? na dzie? sk?adania ofert informacj? z Krajowego Rejestru Karnego (wystawion? nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert) dotycz?c? podmiotów zbiorowych, albo równowa?nego za?wiadczenia z w?a?ciwego organu s?dowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy PZP; w przypadku, gdy ofert? sk?ada kilka podmiotów dzia?aj?cych wspólnie dotyczy to ka?dego z nich. 6. Pe?nomocnictwo (pe?nomocnictwa) do??czone w formie orygina?u lub notarialnie po?wiadczonej kopii, albo kopii po?wiadczonej za zgodno?? z orygina?em przez osoby upe?nomocnione, je?li oferta b?dzie podpisana przez pe?nomocnika, przy czym dotyczy to równie? przypadków sk?adania ofert przez podmioty wyst?puj?ce wspólnie, czyli uczestników konsorcjum. 7. Dowód wniesienia wadium w odniesieniu do jednej i/lub dwóch cz??ci zamówienia. 8. Wykaz dostaw Wykonawcy wraz z dokumentami potwierdzaj?cymi ich nale?yte wykonanie w odniesieniu do jednej i/lub dwóch cz??ci zamówienia. 9. Szczegó?owe opisy techniczne i/lub funkcjonalne, czy te? katalogi producenta, pozwalaj?ce na ocen? zgodno?ci oferowanych elementów i urz?dze? z wymaganiami SIWZ w odniesieniu do jednej i/lub dwóch cz??ci zamówienia (dopuszcza si? angielskoj?zyczn? wersj? niniejszych dokumentów). 10. Cen? rycza?tow? oferty wyliczon? w oparciu o indywidualn? kalkulacj? Wykonawcy, przy uwzgl?dnieniu wymaga? i zapisów niniejszej SIWZ, w tym tak?e do?wiadczenia zawodowego Wykonawcy w odniesieniu do jednej i/lub dwóch cz??ci zamówienia. 11. Wype?niony i podpisany formularz oferty wraz z za??cznikami od 1 do 5, zawieraj?cymi o?wiadczenia i wykazy potwierdzaj?ce spe?nienie warunków udzia?u w post?powaniu opisanych w pkt 5), SIWZ, a nie wyszczególnionych w pkt 6) SIWZ, (wype?nionymi i uzupe?nionymi lub sporz?dzonymi zgodnie z ich tre?ci?, przy czym mo?e podpisa? oraz do??czy? do oferty wzór umowy). 12. W przypadku, gdy Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania za granic?, w miejsce dokumentów, o których mowa w pkt 6)1., 2., 3., 4. i 5. SIWZ, zobowi?zany jest przed?o?y? dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?ce odpowiednio dla pkt 6)1., 2., 3. i 5. SIWZ, ?e: 12.1 nie otwarto jego likwidacji ani nie og?oszono upad?o?ci, (wystawione nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert); 12.2 nie zalega z uiszczaniem podatków, op?at lub sk?adek na ubezpieczenie spo?eczne lub zdrowotne albo, ?e uzyska? przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu, (wystawione nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert); 12.3 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si? o zamówienie, (wystawione nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert); - odpowiednio dla pkt 6)4. SIWZ sk?ada: 12.4 za?wiadczenie w?a?ciwego organu s?dowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotycz?, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 PZP, (wystawione nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert); przy czym, gdy ofert? sk?ada kilka podmiotów dzia?aj?cych wspólnie, z?o?enie kompletu wymienionych wy?ej dokumentów dotyczy ka?dego z nich. 13. Je?eli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si? powy?szych dokumentów, Wykonawca mo?e je zast?pi? stosownym dokumentem zawieraj?cym o?wiadczenie z?o?one przed notariuszem, w?a?ciwym organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania. 14. Dokumenty, o których mowa w pkt 6)12. i 13. SIWZ musz? by? z?o?one w postaci orygina?u, odpisu, wypisu, wyci?gu lub kopii, przet?umaczonych na j?zyk polski i po?wiadczonych przez Wykonawc? za zgodno?? z orygina?em. 15. W przypadku, gdy Wykonawca w miejsce którego? z dokumentów, o których mowa w SIWZ (oprócz pkt 6)6. SIWZ) dostarczy jego kopi?, kopia ta musi by? po?wiadczona za zgodno?? z orygina?em przez Wykonawc?. Zamawiaj?cy mo?e za??da? przedstawienia orygina?ów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów (np. je?li przedstawione kserokopie b?d? nieczytelne lub b?d? wzbudza? w?tpliwo?ci co do ich prawdziwo?ci)..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najni?sza cena.

IV.2.2) Wykorzystana b?dzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dost?pna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.uj.edu.pl.
Specyfikacj? istotnych warunków zamówienia mo?na uzyska? pod adresem: Biuro Zamówie? Publicznych Uniwersytetu Jagiello?skiego, ul. Straszewskiego 25/9, 31-113 Kraków.

IV.3.4) Termin sk?adania wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu lub ofert: 03.09.2009 godzina 11:00, miejsce: Biuro Zamówie? Publicznych Uniwersytetu Jagiello?skiego, ul. Straszewskiego 25/9, 31-113 Kraków.

IV.3.5) Termin zwi?zania ofert?: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk?adania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotycz?ce finansowania projektu/programu ze ?rodków Unii Europejskiej: Zamówienie jako Projekt pn.: Biotechnologia Molekularna dla Zdrowia jest wspó?finansowane przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 2. Infrastruktura sfery B+R, Dzia?anie 2.1. Rozwój o?rodków o wysokim potencjale badawczym..

ZA??CZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ?CE OFERT CZ??CIOWYCH

CZ??? Nr: 1 NAZWA: Autoklaw nasto?owy.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielko?ci lub zakresu zamówienia: Autoklaw nasto?owy.
 • 2) Wspólny S?ownik Zamówie? (CPV): 33.19.11.10-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 42.
 • 4) Kryteria oceny ofert:najni?sza cena.

   


CZ??? Nr: 2 NAZWA: Autoklaw poziomy.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielko?ci lub zakresu zamówienia: Autoklaw poziomy.
 • 2) Wspólny S?ownik Zamówie? (CPV): 33.19.11.10-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 42.
 • 4) Kryteria oceny ofert:najni?sza cena.

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ