Zamówienia publiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Dział Zamówień Publicznych UJ, 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2, tel. (+12) 432-44-50

 

11/11/2009 S217 Wspólnoty Europejskie - Zamówienia na dostawy - Procedura otwarta
I. II. III. IV. VI.
PL-Kraków: Aparatura dyfrakcyjna

2009/S 217-313119

OG?OSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dostawy

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJ?CA

I.1)
NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:

Uniwersytet Jagiello?ski, ul. Go??bia 24, Kontakt Biuro Zamówie? Publicznych Uniwersytetu Jagiello?skiego, ul.Straszewskiego 25/9, 31-113 Kraków, Do wiadomo?ci Wojciech Kochan, PL-31-007 Kraków. Tel. +48 124324450. E-mail bzp@uj.edu.pl. Faks +48 124324451.

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiaj?cej: www.uj.edu.pl.

Wi?cej informacji mo?na uzyska? pod adresem: jak podano wy?ej dla punktu kontaktowego.

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotycz?ce dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) mo?na uzyska? pod adresem: jak podano wy?ej dla punktu kontaktowego.

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu nale?y przesy?a? na adres: jak podano wy?ej dla punktu kontaktowego.

I.2)
RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJ?CEJ I G?ÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIA?ALNO?CI:

Podmiot prawa publicznego.
Edukacja.
Instytucja zamawiaj?ca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiaj?cych: nie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1)
OPIS

II.1.1)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucj? zamawiaj?c?:

Wy?onienie wykonawcy w zakresie dostawy dyfraktometru rentgenowskiego z detektorami, optyk?, automatyczn? stacj? pipetuj?c?, akcesoriami i zestawami komputerowymi oraz oprogramowaniem, w ramach projektu MCB, wspó?finansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, realizowanego przez Uniwersytet Jagiello?ski w Krakowie. CRZP/UJ/460/2009.

II.1.2)
Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub ?wiadczenia us?ug:

Dostawy.
Kupno.
G?ówne miejsce realizacji dostawy: Polska, ma?opolska, Kraków, ul.Gronostajowa 7.

Kod NUTS: PL214 .

II.1.3)
Og?oszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego.

II.1.4)
Informacje na temat umowy ramowej:

II.1.5)
Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów):

Przedmiotem post?powania i zamówienia jest wy?onienie wykonawcy w zakresie zakupu, dostawy oraz monta?u dyfraktometru rentgenowskiego z detektorami, optyk?, automatyczn? stacj? pipetuj?c?, akcesoriami i zestawami komputerowymi oraz oprogramowaniem, wraz z uruchomieniem, przetestowaniem i przeszkoleniem personelu, w ramach projektu pn.: Ma?opolskie Centrum Biotechnologii, wspó?finansowanego przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-13, realizowanego przez Uniwersytet Jagiello?ski w Krakowie.
Zakres zamówienia obejmuje kompletny zestaw urz?dze? tworz?cych dyfraktometr rentgenowski monokrystaliczny do wyznaczania struktury trzeciorz?dowej bia?ek metod? krystalografii rentgenowskiej, sk?adaj?cy si? w szczególno?ci z:
a) Generatora promieniowania rentgenowskiego,
b) Detektora IP (p?yta obrazowa) wraz z goniometrem,
c) Detektora CCD wraz z goniometrem,
d) Optyki rentgenowskiej,
e) Os?ony bezpiecze?stwa,
f) Zintegrowanego systemu ch?odzenia ca?o?ci urz?dzenia,
g) Zestawów komputerowych z monitorami i oprogramowaniem,
h) Automatycznej stacji pipetuj?cej.

II.1.6)
Wspólny S?ownik Zamówie? (CPV):

38530000, 31140000, 38500000, 30213100, 30213300, 30231300, 30232100, 38651600, 48461000, 48624000.

II.1.7)
Zamówienie jest obj?te Porozumieniem w sprawie zamówie? rz?dowych (GPA):

Tak.

II.1.8)
Podzia? na cz??ci:

Nie.

II.1.9)
Dopuszcza si? sk?adanie ofert wariantowych:

Nie.

II.2)
WIELKO?? LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA

II.2.1)
Ca?kowita wielko?? lub zakres:

Szacunkowa warto?? zamówienia wynosi oko?o 2400000.00 PLN.

II.2.2)
Opcje:

Nie.

II.3)
CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI:

Okres w miesi?cach: 3 (od udzielenia zmówienia).

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1)
WARUNKI DOTYCZ?CE ZAMÓWIENIA

III.1.1)
Wymagane wadia i gwarancje:

1. Wykonawca najpó?niej w dniu sk?adania ofert, przed up?ywem terminu sk?adania ofert, winien wnie?? wadium, w wysoko?ci wynosz?cej kwot? 50 000,00 z?. (PLN) (s?ownie: pi??dziesi?t tysi?cy z?otych (PLN).
2. Wadium mo?e by? wnoszone w jednej lub kilku nast?puj?cych formach:
2.1 pieni?dzu;
2.2 por?czeniach bankowych lub por?czeniach spó?dzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej, z tym ?e por?czenie kasy jest zawsze por?czeniem pieni??nym;
2.3 gwarancjach bankowych;
2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych;
2.5 por?czeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 5 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z pó?n. zm).
3. Wadium wniesione w pieni?dzu nale?y z?o?y? przelewem bankowym na konto Zamawiaj?cego IBAN: PL nr 87 1240 4722 1111 0000 4854 4672, SWIFT: PKO PP LPW.

III.1.2)
G?ówne warunki finansowania i p?atno?ci i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je reguluj?cych:

1. Cen? rycza?tow? oferty nale?y poda? w z?otych polskich (PLN) i wyliczy? na podstawie indywidualnej kalkulacji wykonawcy, odpowiednio dla ca?o?ci zamówienia, uwzgl?dniaj?c do?wiadczenie i wiedz? zawodow? wykonawcy, jak i wszelkie koszty niezb?dne do wykonania przedmiotu zamówienia (np. transport, ubezpieczenie itp.), podatki, c?a, koszty gwarancyjne, w tym niezb?dne przegl?dy i konserwacje jak i przeniesienie, ponown? instalacj? i kalibracj? urz?dze?, oraz rabaty, upusty itp., których wykonawca zamierza udzieli?.
2. Sumaryczna cena rycza?towa wyliczona na podstawie indywidualnej kalkulacji wykonawcy winna odpowiada? cenie podanej przez wykonawc? w formularzu oferty odpowiednio dla ca?o?ci zamówienia.
3. Obliczaj?c cen? rycza?tow? oferty, nale?y poda? warto?? (warto?ci) jednostkowe i sumaryczne netto, wskaza? wysoko?? (wysoko?ci) i kwot? (kwoty) nale?nego podatku od towarów i us?ug VAT lub jego warto?? wyra?on? w procentach, oraz warto?? (warto?ci) jednostkowe i sumaryczne brutto odpowiednio dla poszczególnych urz?dze? (elementów) zamówienia, w tym nale?y oddzielnie wyliczy? i wykaza? warto?? zestawów komputerowych oraz monitorów wraz z oprogramowaniem i komputera przeno?nego.
4. Nie przewiduje si? waloryzacji ceny, przy czym wyliczona cena b?dzie cen? rycza?tow? za ca?o?? przedmiotu zamówienia.
5. Przewiduje si? rozliczenie na podstawie dwóch faktur, tj.:
a) jednej po podpisaniu umowy do wysoko?ci nie wi?cej ni? 15 % warto?ci brutto zamówienia, przy czym niezb?dnym jest dostarczenie zamawiaj?cemu wraz z t? faktur? nieodwo?alnej i bezwarunkowej gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej zap?aty w wysoko?ci odpowiadaj?c fakturze, wa?nej co najmniej 30 dni d?u?ej ni? data wykonania zamówienia,
b) drugiej po dostawie wszystkich elementów sk?adaj?cych si? na przedmiot zamówienia i odbiorze przedmiotu zamówienia, do wysoko?ci w wysoko?ci pozosta?ej nale?no?ci,
Przy czym:
c) dopuszcza si? mo?liwo?? rozliczenia jedn? faktur? po realizacji ca?o?ci zakresu przedmiotu zamówienia.
6. Zamawiaj?cy informuje, i? wyst?pi o potwierdzenie, ?e jest placówk? o?wiatow? i przys?uguje mu zerowa stawka podstawku VAT na elementy przedmiotu zamówienia, tj. zestawy komputerowe oraz monitory wraz z oprogramowaniem, niemniej do obliczenia ceny oferty nale?y wskaza? i doliczy? obowi?zuj?ce podatki.

III.1.3)
Forma prawna, jak? musi przyj?? grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4)
Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia:

Nie.

III.2)
WARUNKI UDZIA?U

III.2.1)
Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotycz?ce wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego:

Informacje i formalno?ci konieczne do dokonania oceny spe?niania wymogów: Opis warunków podmiotowych (warunki formalne, zdolno?? ekonomiczna i finansowa oraz zdolno?? techniczna) i przedmiotowych udzia?u w post?powaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spe?niania tych warunków.
1. Wykonawca musi spe?nia? warunki udzia?u w post?powaniu okre?lone w niniejszej SIWZ oraz w art. 22 ustawy PZP, tj. posiada? uprawnienia do wykonywania okre?lonej dzia?alno?ci lub czynno?ci, je?eli ustawy nak?adaj? obowi?zek posiadania takich uprawnie?, posiada? niezb?dn? wiedz? i do?wiadczenie oraz dysponowa? potencja?em technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi? pisemne zobowi?zanie innych podmiotów do udost?pnienia potencja?u technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, znajdowa? si? w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj?cej wykonanie zamówienia oraz nie mo?e podlega? wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy PZP. Zobowi?zany jest tak?e wnie?? wadium.
2. Wykonawca musi wykaza?, w formie za??czonego do oferty wykazu dostaw i zawartego w nim o?wiadczenia, potwierdzonego referencjami lub odpowiednimi dokumentami uprzednich inwestorów, ?e w ci?gu ostatnich 3 lat (a w przypadku, gdy okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy w tym okresie), licz?c wstecz od dnia wszcz?cia post?powania o udzielenie zamówienia, wykona?, tj. zrealizowa? co najmniej jedno zamówienie odpowiadaj?ce swoim rodzajem i warto?ci? przedmiotowi zamówienia, tzn. dostaw? dyfraktometru rentgenowskiego z wyposa?eniem. Przy czym warto?? ??czna wykazanej realizacji dostarczonego urz?dzenia nie mo?e by? mniejsza ni? 2 000 000,00 z?otych (PLN) brutto, a dostawa zosta?a wykonana z nale?yt? staranno?ci?. Nale?y poda? zakres dostawy, jej warto??, daty wykonania, nazw? inwestora, jego adres i telefon.
3. Wykonawca musi zapewni? realizacj? zamówienia we wskazanym w pkt 4) SIWZ terminie, czyli do 3 miesi?cy, liczonym od udzielenia zamówienia.
4. Wykonawca musi zaoferowa? przedmiot zamówienia zgodny z wymogami zamawiaj?cego okre?lonymi w SIWZ, przy czym zobowi?zany jest do??czy? do oferty jego szczegó?owe opisy techniczne i/lub funkcjonalne (zawieraj?ce np. nazw?, symbol, cechy produktu, parametry itp.), czy te? katalogi producenta, pozwalaj?ce na ocen? zgodno?ci oferowanych elementów i urz?dze? oraz ich parametrów z wymaganiami SIWZ (dopuszcza si? angielskoj?zyczn? wersj? niniejszych dokumentów).
5. Wykonawca musi zaoferowa? co najmniej 24 miesi?czny wymagany okres gwarancyjny obejmuj?cy ca?o?? przedmiotu zamówienia, liczony od daty odbioru ca?o?ci zamówienia, wraz z nieodp?atn? (wliczon? w cen? oferty) bie??c? konserwacj? wynikaj?c? z warunków gwarancji i napraw? w okresie gwarancyjnym w miejscu u?ytkowania realizowan? przez osoby lub podmioty posiadaj?ce stosown? autoryzacj? producenta.
6. Wykonawca musi przedstawi? cen? rycza?tow? oferty za przedmiot umowy w formie indywidualnej kalkulacji, przy uwzgl?dnieniu wymaga? i zapisów SIWZ, przy czym wyliczona cena b?dzie cen? rycza?tow? za ca?o?? przedmiotu zamówienia.
7. W przypadku, gdy wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców do oferty musi by? za??czony wykaz z zakresem powierzonych im zada? (cz??ci zamówienia).
8. Wykonawca powinien podpisa? oraz wype?ni? formularz oferty wraz z za??cznikami lub z?o?y? ofert? odpowiadaj?c? ich tre?ci, przy czym mo?e podpisa? oraz do??czy? do oferty wzór umowy, stanowi?ce integraln? cz??? SIWZ.
9. Wykonawca musi do??czy? do oferty wszystkie dokumenty i o?wiadczenia oraz za??czniki przedstawione w SIWZ.
A. Ocena spe?nienia powy?szych warunków b?dzie dokonywana metod? 0 - 1, tj. spe?nia lub nie spe?nia, w oparciu o dokumenty i o?wiadczenia do??czone do oferty.
B. Wykonawcy niespe?niaj?cy powy?szych warunków zostan? przez Zamawiaj?cego wykluczeni z niniejszego post?powania lub ich oferty zostan? odrzucone.
C. W przypadku dokumentów potwierdzaj?cych nale?yte wykonanie us?ug, ich wykazu, oraz, o ile jest wymagana, informacji banku lub spó?dzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzaj?cej wysoko?? posiadanych ?rodków finansowych lub zdolno?? kredytow? wykonawcy, wystawionych w walutach obcych (nie w PLN) wskazane w nich warto?ci (kwoty) zostan? przeliczone dla potrzeb oceny spe?nienia warunków udzia?u w post?powaniu wed?ug ?redniego kursu PLN dla tej waluty podanej przez Narodowy Bank Polski na dzie? otwarcia ofert.
Informacja o o?wiadczeniach i dokumentach, jakie maj? dostarczy? Wykonawcy w celu potwierdzenia spe?nienia warunków udzia?u w post?powaniu i sk?adaj?cych si? na tre?? oferty.
1. Aktualny na dzie? sk?adania ofert dokument (wystawiony nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert) dopuszczaj?cy Wykonawc? do obrotu prawnego (odpis z w?a?ciwego rejestru lub za?wiadczenie o wpisie do ewidencji dzia?alno?ci gospodarczej); w przypadku, gdy ofert? sk?ada kilka podmiotów dzia?aj?cych wspólnie dotyczy to ka?dego z nich.
2. Aktualne na dzie? sk?adania ofert za?wiadczenie od w?a?ciwego naczelnika Urz?du Skarbowego o nie zaleganiu z op?acaniem podatków lub o uzyskaniu zgody na zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji organu podatkowego (wystawione nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert); w przypadku, gdy ofert? sk?ada kilka podmiotów dzia?aj?cych wspólnie dotyczy to ka?dego z nich.
3. Aktualne na dzie? sk?adania ofert za?wiadczenie z w?a?ciwego oddzia?u Zak?adu Ubezpiecze? Spo?ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego o nie zaleganiu z op?atami oraz sk?adkami na ubezpieczenie zdrowotne lub spo?eczne lub o uzyskaniu zgody na zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych op?at i sk?adek (wystawione nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert); w przypadku, gdy ofert? sk?ada kilka podmiotów dzia?aj?cych wspólnie dotyczy to ka?dego z nich.
4. Aktualn? na dzie? sk?adania ofert informacj? z Krajowego Rejestru Karnego (wystawion? nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert) dotycz?c? wszystkich osób fizycznych b?d?cych Wykonawcami oraz wszystkich urz?duj?cych cz?onków w?adz osób prawnych b?d?cych Wykonawcami albo równowa?nego za?wiadczenia z w?a?ciwego organu s?dowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy PZP; gdy ofert? sk?ada kilka podmiotów dzia?aj?cych wspólnie dotyczy to ka?dego z nich.
5. Aktualn? na dzie? sk?adania ofert informacj? z Krajowego Rejestru Karnego (wystawion? nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert) dotycz?c? podmiotów zbiorowych, albo równowa?nego za?wiadczenia z w?a?ciwego organu s?dowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy PZP; w przypadku, gdy ofert? sk?ada kilka podmiotów dzia?aj?cych wspólnie dotyczy to ka?dego z nich.
6. Pe?nomocnictwo (pe?nomocnictwa) do??czone w formie orygina?u lub notarialnie po?wiadczonej kopii, albo kopii po?wiadczonej za zgodno?? z orygina?em przez osoby upe?nomocnione, je?li oferta b?dzie podpisana przez pe?nomocnika, przy czym dotyczy to równie? przypadków sk?adania ofert przez podmioty wyst?puj?ce wspólnie, czyli uczestników konsorcjum.
7. Dowód wniesienia wadium.
8. Wykaz dostaw Wykonawcy wraz z dokumentami potwierdzaj?cymi ich nale?yte wykonanie.
9. Szczegó?owe opisy techniczne i/lub funkcjonalne (zawieraj?ce np. nazw?, symbol, cechy produktu, parametry itp.), czy te? katalogi producenta, pozwalaj?ce na ocen? zgodno?ci oferowanych elementów i urz?dze? oraz ich parametrów z wymaganiami SIWZ (dopuszcza si? angielskoj?zyczn? wersj? niniejszych dokumentów).
10. Cen? rycza?tow? oferty wyliczon? w oparciu o indywidualn? kalkulacj? Wykonawcy, przy uwzgl?dnieniu wymaga? i zapisów niniejszej SIWZ, w tym tak?e do?wiadczenia zawodowego Wykonawcy w odniesieniu do ca?o?ci zamówienia.
11. Wype?niony i podpisany formularz oferty wraz z za??cznikami od 1 do 5, zawieraj?cymi o?wiadczenia i wykazy potwierdzaj?ce spe?nienie warunków udzia?u w post?powaniu opisanych w pkt 5), SIWZ, a nie wyszczególnionych w pkt 6) SIWZ, (wype?nionymi i uzupe?nionymi lub sporz?dzonymi zgodnie z ich tre?ci?, przy czym mo?e podpisa? oraz do??czy? do oferty wzór umowy).
12. W przypadku, gdy Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania za granic?, w miejsce dokumentów, o których mowa w pkt 6)1., 2., 3., 4. i 5. SIWZ, zobowi?zany jest przed?o?y? dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?ce odpowiednio dla pkt 6)1., 2., 3. i 5. SIWZ, ?e:
12.1 nie otwarto jego likwidacji ani nie og?oszono upad?o?ci, (wystawione nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert);
12.2 nie zalega z uiszczaniem podatków, op?at lub sk?adek na ubezpieczenie spo?eczne lub zdrowotne albo, ?e uzyska? przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu, (wystawione nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert);
12.3 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si? o zamówienie, (wystawione nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert);
- odpowiednio dla pkt 6)4. SIWZ sk?ada:
12.4 za?wiadczenie w?a?ciwego organu s?dowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotycz?, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 PZP, (wystawione nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert);
Przy czym, gdy ofert? sk?ada kilka podmiotów dzia?aj?cych wspólnie, z?o?enie kompletu wymienionych wy?ej dokumentów dotyczy ka?dego z nich.
13. Je?eli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si? powy?szych dokumentów, Wykonawca mo?e je zast?pi? stosownym dokumentem zawieraj?cym o?wiadczenie z?o?one przed notariuszem, w?a?ciwym organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania.
14. Dokumenty, o których mowa w pkt 6)12. i 13. SIWZ musz? by? z?o?one w postaci orygina?u, odpisu, wypisu, wyci?gu lub kopii, po?wiadczonych przez Wykonawc? za zgodno?? z orygina?em. Dopuszcza si? angielskoj?zyczn? wersj? wymienionych dokumentów.
15. W przypadku, gdy Wykonawca w miejsce którego? z dokumentów, o których mowa w SIWZ (oprócz pkt 6)6. SIWZ) dostarczy jego kopi?, kopia ta musi by? po?wiadczona za zgodno?? z orygina?em przez Wykonawc?. Zamawiaj?cy mo?e za??da? przedstawienia orygina?ów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów (np. je?li przedstawione kserokopie b?d? nieczytelne lub b?d? wzbudza? w?tpliwo?ci co do ich prawdziwo?ci).

III.2.2)
Zdolno?? ekonomiczna i finansowa:

III.2.3)
Zdolno?? techniczna:

III.2.4)
Zamówienia zastrze?one:

Nie.

III.3)
SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZ?CE ZAMÓWIE? NA US?UGI

III.3.1)
?wiadczenie us?ugi zastrze?one jest dla okre?lonego zawodu:

III.3.2)
Osoby prawne powinny wskaza? nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie us?ugi:

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1)
RODZAJ PROCEDURY

IV.1.1)
Rodzaj procedury:

Otwarta.

IV.1.2)
Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostan? zaproszeni do sk?adania ofert lub do udzia?u:

IV.1.3)
Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu:

IV.2)
KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.2.1)
Kryteria udzielenia zamówienia:

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzgl?dnieniem kryteriów: kryteria okre?lone poni?ej:
1. Cena rycza?towa brutto za ca?o?? zamówienia. Waga: 70.
2. Parametry techniczne. Waga: 30.

IV.2.2)
Wykorzystana b?dzie aukcja elektroniczna:

Nie.

IV.3)
INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1)
Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucj? zamawiaj?c?:

CRZP/UJ/460/2009.

IV.3.2)
Poprzednie publikacje dotycz?ce tego samego zamówienia:

Nie.

IV.3.3)
Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego:

Termin sk?adania wniosków dotycz?cych uzyskania dokumentów lub dost?pu do dokumentów: 22.12.2009 - 23:59.
Dokumenty odp?atne: nie.

IV.3.4)
Termin sk?adania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu:

23.12.2009 - 13:00.

IV.3.5)
Data wys?ania zaprosze? do sk?adania ofert lub do udzia?u zakwalifikowanym kandydatom:

IV.3.6)
J?zyk(i), w których mo?na sporz?dza? oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu:

Polski.

IV.3.7)
Minimalny okres, w którym oferent b?dzie zwi?zany ofert?:

Okres w dniach: 60 (od ustalonej daty sk?adania ofert).

IV.3.8)
Warunki otwarcia ofert:

Data: 23.12.2009 - 13:05.
Miejsce: Biuro Zamówie? Publicznych Uniwersytetu Jagiello?skiego, przy ul.Straszewskiego 25/9, 31-113 Kraków, IV p.
Osoby upowa?nione do obecno?ci podczas otwarcia ofert: nie.

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPE?NIAJ?CE

VI.1)
JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJ?CYM SI?:

Nie.

VI.2)
ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ?RODKÓW WSPÓLNOTOWYCH:

Tak.
Odniesienie do projektów i/lub programów: Zamówienie jako Projekt jest wspó?finansowane przez Uni? Europejsk?.
W ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013,
W ramach projektu nr POIG.02.01.00-12-167/08.
Pn. Ma?opolskie Centrum Biotechnologii.
Priorytet 1. Infrastruktura sfery B+R.
Dzia?anie 2.1. Rozwój o?rodków o wysokim potencjale badawczym.

VI.3)
INFORMACJE DODATKOWE:

VI.4)
PROCEDURY ODWO?AWCZE

VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwo?awcze:

Urz?d Zamówie? Publicznych, ul.Post?pu 17a, PL-02-676 Warszawa. E-mail odwolania@uzp.gov.pl. Tel. +48 224587701. URL: http://www.uzp.gov.pl. Faks +48 224587700.

VI.4.2)
Sk?adanie odwo?a?:

Dok?adne informacje na temat terminów sk?adania odwo?a?: Pouczenie o ?rodkach ochrony prawnej przys?uguj?cych Wykonawcy w toku post?powania o udzielenie zamówienia.
1. ?rodki ochrony prawnej okre?lone w niniejszym dziale przys?uguj? Wykonawcom i uczestnikom konkursu, a tak?e innym osobom, je?eli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia dozna? lub mo?e dozna? uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów ustawy.
2. Przed up?ywem terminu do sk?adania ofert w przypadku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów ustawy ?rodki ochrony prawnej przys?uguj? równie? organizacjom zrzeszaj?cym Wykonawców wpisanym na list? organizacji uprawnionych do wnoszenia ?rodków ochrony prawnej, prowadzon? przez Prezesa Urz?du Zamówie? Publicznych.
3. Wobec tre?ci og?oszenia o zamówieniu, og?oszenia o konkursie, postanowie? specyfikacji istotnych warunków zamówienia, regulaminu konkursu, czynno?ci podj?tych przez Zamawiaj?cego w post?powaniu lub konkursie oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiaj?cego czynno?ci, do której jest obowi?zany na podstawie ustawy, mo?na wnie?? protest do Zamawiaj?cego. Przepisy art. 27 ust. 1-3 PZP dotycz?ce sposobu porozumiewania si? Zamawiaj?cego i Wykonawców stosuje si? odpowiednio.
4. Protest wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia, a je?eli warto?? zamówienia jest mniejsza ni? kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, tzw. „progi unijne", w terminie 7 dni.
5. Protest dotycz?cy tre?ci og?oszenia, a je?eli post?powanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, tak?e dotycz?ce postanowie? specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi si? w terminie do 7 dni od dnia zamieszczenia og?oszenia w Biuletynie Zamówie? Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - je?eli warto?? zamówienia jest mniejsza ni? kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, tzw. „progi unijne"; lub do 14 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - je?eli warto?? zamówienia jest równa lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, tzw. „progi unijne".
6. Je?eli post?powanie jest prowadzone w trybie innym ni? przetarg nieograniczony, protest dotycz?cy postanowie? specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi si? w terminie do 7 dni od dnia dor?czenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jednak nie pó?niej ni? 3 dni przed up?ywem terminu sk?adania ofert - je?eli warto?? zamówienia jest mniejsza ni? kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, tzw. „progi unijne", lub do 10 dni od dnia dor?czenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia - je?eli warto?? zamówienia jest równa lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, tzw. „progi unijne".
7. Protest uwa?a si? za wniesiony z chwil?, gdy doszed? on do Zamawiaj?cego w taki sposób, ?e móg? zapozna? si? z jego tre?ci?.
8. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.
9. Zamawiaj?cy odrzuca protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez podmiot nieuprawniony.
10. Protest powinien wskazywa? oprotestowan? czynno?? lub zaniechanie Zamawiaj?cego, a tak?e zawiera? uzasadnienie interesu prawnego wnosz?cego protest, jego ??danie, zwi?z?e przytoczenie zarzutów oraz okoliczno?ci faktycznych i prawnych uzasadniaj?cych wniesienie protestu.
11. W przypadku wniesienia protestu po up?ywie terminu sk?adania ofert bieg terminu zwi?zania ofert? ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygni?cia protestu.
12. O wniesieniu protestu oraz jego tre?ci i zarzutach Zamawiaj?cy zawiadamia niezw?ocznie wszystkich Wykonawców uczestnicz?cych w post?powaniu przekazuj?c jego kopi?, a je?eli protest dotyczy tre?ci og?oszenia lub postanowie? SIWZ, zamieszcza j? równie? na stronie internetowej, na której jest udost?pniana specyfikacja, wzywaj?c Wykonawców do wzi?cia udzia?u w post?powaniu tocz?cym si? w wyniku wniesienia protestu.
13. Uczestnikami post?powania protestacyjnego staj? si? tak?e Wykonawcy uczestnicz?cy w post?powaniu, którzy przyst?pi? do protestu po stronie Zamawiaj?cego b?d? Wykonawcy wnosz?cego protest w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.
14. Zamawiaj?cy w dowolnym czasie, jednak nie pó?niej ni? na 7 dni przed up?ywem wa?no?ci wadiów, wzywa Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z post?powania, do przed?u?enia wa?no?ci wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezb?dny do zabezpieczenia post?powania do zawarcia umowy, po ostatecznym rozstrzygni?ciu protestu.
15. Wykonawca, który nie przyst?pi? do protestu, nie mo?e nast?pnie wnie?? protestu powo?uj?c si? na te same okoliczno?ci.
16. Do czasu ostatecznego rozstrzygni?cia protestu Zamawiaj?cy nie zawrze umowy.
17. Protest jest ostatecznie rozstrzygni?ty: a) je?eli nie przys?uguje odwo?anie wraz z rozstrzygni?ciem przez Zamawiaj?cego protestu lub z up?ywem terminu na jego rozstrzygni?cie; b) je?eli nie wniesiono odwo?ania z up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania; c) w przypadku wniesienia odwo?ania z dniem wydania postanowienia ko?cz?cego post?powanie odwo?awcze albo wyroku Izby.
18. Zamawiaj?cy mo?e z?o?y? do Izby wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy przed ostatecznym rozstrzygni?ciem protestu. Izba mo?e uchyli? zakaz zawarcia umowy, je?eli niezawarcie umowy mog?oby spowodowa? negatywne skutki dla interesu publicznego przewy?szaj?ce korzy?ci zwi?zane z konieczno?ci? ochrony wszystkich interesów, w odniesieniu do których zachodzi prawdopodobie?stwo doznania uszczerbku w wyniku czynno?ci podj?tych przez Zamawiaj?cego w post?powaniu o udzielenie zamówienia. Izba rozpoznaje wniosek na posiedzeniu niejawnym, w drodze postanowienia, nie pó?niej ni? w terminie 5 dni od dnia jego z?o?enia. Przepis art. 186 ust. 2 PZP stosuje si? odpowiednio.
19. Zamawiaj?cy rozstrzyga równocze?nie protesty, jednak nie pó?niej ni? w terminie 10 dni od up?ywu ostatniego z terminów na wniesienie protestów w przypadkach okre?lonych w art. 183 ust. 1 pkt 1 - 4 PZP, lub 10 dni od jego wniesienia. Brak rozstrzygni?cia protestu w tych terminach uznaje si? za jego oddalenie.
20. Rozstrzygni?cie protestu wraz z jego uzasadnieniem oraz pouczeniem o sposobie i terminie wniesienia odwo?ania Zamawiaj?cy przekazuje podmiotowi, który wniós? protest, oraz Wykonawcom, którzy przy??czyli si? do protestu po stronie Zamawiaj?cego lub Wykonawcy wnosz?cego protest.
21. W przypadku uwzgl?dnienia protestu b?d? jego cz??ci Zamawiaj?cy powtarza oprotestowan? czynno?? lub dokonuje czynno?ci bezprawnie zaniechanej.
22. O powtórzeniu lub dokonaniu czynno?ci Zamawiaj?cy informuje niezw?ocznie wszystkich Wykonawców.
23. Od rozstrzygni?cia protestu przys?uguje odwo?anie.
24. W post?powaniu o warto?ci mniejszej ni? kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8,, tzw. „progi unijne" odwo?anie przys?uguje wy??cznie od rozstrzygni?cia protestu dotycz?cego: a) wyboru trybu negocjacji bez og?oszenia, zamówienia z wolnej r?ki i zapytania o cen?; b) opisu sposobu oceny spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu; c) wykluczenia Wykonawcy z post?powania o udzielenie zamówienia; d) odrzucenia oferty.
25. Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Urz?du w terminie 10 dni od dnia dor?czenia rozstrzygni?cia protestu lub up?ywu terminu rozstrzygni?cia protestu, a je?eli warto?? zamówienia jest mniejsza ni? kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, tzw. „progi unijne", w terminie 5 dni, jednocze?nie przekazuj?c kopi? tre?ci odwo?ania Zamawiaj?cemu. Z?o?enie odwo?ania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jego wniesieniem do Prezesa Urz?du.
26. Kopi? odwo?ania Zamawiaj?cy przekazuje jednocze?nie wszystkim uczestnikom post?powania tocz?cego si? w wyniku wniesienia protestu, nie pó?niej jednak ni? w terminie 2 dni od dnia jej otrzymania, wzywaj?c ich do wzi?cia udzia?u w post?powaniu odwo?awczym po stronie Zamawiaj?cego lub Wykonawcy wnosz?cego odwo?anie.
27. Zg?oszenie przyst?pienia do post?powania odwo?awczego winno nast?pi? najpó?niej do czasu otwarcia posiedzenia sk?adu orzekaj?cego Izby, wskazywa? na interes prawny w przyst?pieniu i stron?, do której przyst?puje, a zg?oszenie nale?y dor?czy? Prezesowi UZP, przekazuj?c kopi? Zamawiaj?cemu i Wykonawcy wnosz?cemu protest.
28. Do post?powania odwo?awczego stosuje si? odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks post?powania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296, z pó?n. zm.) o s?dzie polubownym, je?eli ustawa PZP i wydane na jej podstawie akty wykonawcze nie stanowi? inaczej.
29. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du, któr? wnosi si? do w?a?ciwego dla siedziby albo jego miejsca zamieszkania Zamawiaj?cego s?du okr?gowego, za po?rednictwem Prezesa UZP w terminie do 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby, przesy?aj?c jednoczenie jej odpis przeciwnikowi skargi.
30. Zamawiaj?cy informuje, i? szczegó?owe uregulowanie ?rodków ochrony prawnej zawarte jest w dziale VI ustawy, tj. art. 179 - 198 PZP.

VI.4.3)
?ród?o, gdzie mo?na uzyska? informacje na temat sk?adania odwo?a?:

Urz?d Zamówie? Publicznych Departament Odwo?a?, ul.Post?pu 17a, PL-02-676 Warszawa. E-mail odwolania@uzp.gov.pl. Tel. +48 224587801. URL: http://www.uzp.gov.pl. Faks +48 224587700.

VI.5)
DATA WYS?ANIA NINIEJSZEGO OG?OSZENIA:

9.11.2009.

 

Strona główna Uniwersytetu Jagiellońskiego   Strona główna Administracji Centralnej UJ