Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 01.04.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy mebli laboratoryjnych w odniesieniu od jednej do czterech części zamówienia, dotycząca projektu ATOMIN, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla Wydziału Chemii UJ, przy ul.R.Ingardena 3 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/223/2010

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 12.04.2010, godz. 11:00

     Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania w częściach 1, 2, 3 i 4

     Ogłoszenie z dnia 20.04.2010r. o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03