Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 06.04.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy komputera z monitorem o parametrach technicznych wskazanych w załączniku A do SIWZ oraz oprogramowaniem na potrzeby Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Nr sprawy: CRZP/UJ/161/2010

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 16.04.2010r., godz. 10:30

  ( Uwaga: Zmiana treści postanowień wzoru umowy wynikająca z oczywistej omyłki pisarskiej Zamawiającego )

   Do Pobrania: Informacja o wyniku (rozstrzygnięciu) postępowania 

   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03