Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 10.06.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, informacji BIOZ, STWiOR, przedmiaru, kosztorysu i sprawowanie nadzoru autorskiego, dla potrzeb związanych z planowaną budową obiektu Wydziału Chemii UJ w Krakowie. nr sprawy: CRZP/UJ/307/2010.

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Załącznik A do SIWZ

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi do SIWZ )

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi do SIWZ )

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi do SIWZ )

   Termin składania ofert: 26.07.2010, godz. 10:00

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

   Zawiadomienie o odwołaniu

   Do Pobrania: Treść odwołania z uzasadnieniem

   Do Pobrania: Treść odwołania z uzasadnieniem ciąg dalszy

   Ogłoszenie z dnia 24.09.2010r. o udzieleniu zamówienia

   Do Pobrania: Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 13 września 2010r.

   Uwaga: Informacja o sprostowaniu omyłki w zawiadomieniu o rozstrzygnięciu postępowania )


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03