Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 14.06.2010 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę wielodetekcyjnego czytnika mikropłytek luminescencyjno/fluorescencyjnego z modułem i oprogramowaniem sterującym oraz komputera do analizy obrazu przeprowadzanego w ramach projektu „Zastosowanie pochodnych poliizoprenoidów jako nośników leków i regulatorów metabolizmu” nr UDA-POIG.01.03.01-14-036/09-00 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013 dla Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 •  Do Pobrania: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

   Termin składania ofert: 22.06.2010 r., godz. 10.00 24.06.2010 r., godz. 10.00

  Odpowiedzi na pytania do SIWZ

   Uwaga: Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert )

  Odpowiedzi na pytania do SIWZ wraz z przedłużeniem terminu składania ofert

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

  Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03