Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 22.06.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy oscyloskopu (część I przedmiotu zamówienia), wzmacniacza fazoczułego (część II przedmiotu zamówienia), generatora (część III przedmiotu zamówienia) oraz zasilacza prądu stałego (część IV przedmiotu zamówienia) o parametrach technicznych i ilościach wskazanych w załączniku A do SIWZ na potrzeby realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński projektu Narodowe Laboratorium Technologii Kwantowych (NLTK), Nr sprawy: CRZP/UJ/371,374,376-377/2010

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert:  02.07.2010r., godz. 11:00 05.07.2010r., godz. 11:00

   Uwaga: Wyjaśnienia treści Specyfikacji Isotnych Warunków Zamówienia, jej zmiana oraz informacja o przedłużeniu terminu składania i otwarcia ofert )

   Uwaga: Ogłoszenie z dnia 25.06.2010r. o zmianie ogłoszenia o zamówieniu )

   Informacja o wyniku (rozstrzygnięciu) postępowania

   Informacja o ponownym wyniku (rozstrzygnięciu) postępowania w części II

   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03