Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dna 28.06.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sterownika zaworu impulsowego z wyposażeniem dodatkowym o parametrach technicznych i ilościach wskazanych w załączniku A do SIWZ na potrzeby realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński projektu Narodowe Laboratorium Technologii Kwantowych (NLTK), Nr sprawy CRZP/UJ/290/2010

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 09.07.2010r., godz. 11:0014.07.2010r., godz. 11:00

   Uwaga: Zawiadomienie o oczywistej omyłce pisarskiej Zamawiającego widniejącej w treści załącznika A do SIWZ )

   Uwaga: Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz informacja o przedłużeniu terminu składania i otwarcia ofert )

   Uwaga: Ogłoszenie z dnia 07.07.2010r. o zmianie ogłoszenia o zamówieniu )

   Informacja o wyniku (rozstrzygnięciu) postępowania

   Ogłoszenie z dnia 23.08.2010r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03