Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 22.07.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, informacji BIOZ, STWiOR, przedmiaru prac, kosztorysu inwestorskiego i sprawowanie nadzoru autorskiego, dla potrzeb związanych z rozbudową i przebudową budynku UJ w Krakowie przy ul.Ingardena 6. Nr sprawy: CRZP/UJ/470/2010

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Załącznik A do SIWZ

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia i modyfikacje do SIWZ )

   Uwaga: Ogłoszenie z dnia 02.08.2010r. o zmianie ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w BZP nr 196503 - 2010 data 22.07.2010 r.  )

   Termin składania ofert: 04.08.2010, godz. 10:00 09.08.2010, godz. 10:00

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

   Ogłoszenie z dnia 05.11.2010r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03