Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 30.09.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia do rozbudowy superkomputera (klastra), tj. urządzeń i elementów komputerowych wraz z oprogramowaniem, dotyczące projektu ATOMIN, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla WFAiIS UJ, przy ul. Reymonta 4 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/565/2010.

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 10.11.2010, godz. 11:30

     Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

     Ogłoszenie z dnia 10.12.2010r. o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03