Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 01.10.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy czasowo-rozdzielczego spektrometru FT-IR z akcesoriami, dotyczące projektu ATOMIN, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla Wydziału Chemii UJ, przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/595/2010.

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 10.11.2010, godz. 12:00

     Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

     Ogłoszenie z dnia 04.12.2010r. o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03