Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 06.10.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie wykonania badań laboratoryjnych powierzchni właściwej i porowatości katalizatorów metodą niskotemperaturowej adsorpcji azotu dla potrzeb projektu pt. „Innowacyjny katalizator do bezpośredniego rozkładu NO na bazie tlenkowych brązów” realizowanego przez Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. R. Ingardena 3, 30-060 Kraków. Nr sprawy CRZP/UJ/627/2010 Zamówienie finansowane jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO IG 1.1.2.

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 15.10.2010r. godz. 11:00

    Informacja o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

    Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03