Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 14.10.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie wykonania badań laboratoryjnych metodą wysokorozdzielczej mikroskopii elektronowej nanostruktury katalizatorów dla potrzeb projektu pt.

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 22.10.2010r. godz. 11:00

     Uwaga: Unieważnienie postępowania  )


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03