Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 28.10.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu wysokosprawnego chromatografu cieczowego z detektorami diode array i fluorescencyjnym wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem, dotycząca projektu Atomin, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla Wydziału Chemii UJ, przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/673/2010.

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 06.12.2010, godz. 12:00

     Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

     Ogłoszenie z dnia 10.12.2010r. o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03