Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 09.11.2010 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę 2 zestawów komputerowych na potrzeby projektu MPD współfinansowanego przez Unię Europejską i realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, zwanego dalej PO IG, Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.2 Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki - Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

  •  Do Pobrania: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

     Termin składania ofert: 17.11.2010 r., godz. 10.00

    Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

    Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03