Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 18.11.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu spektrometru FT-ATR-IR z wyposażeniem i oprogramowaniem, dotycząca projektu JCET, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla JCRL, przy ul. Bobrzyńskiego 14 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/698/2010.

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 27.12.2010, godz. 13:00

     Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

     Ogłoszenie z dnia 27.01.2011r. o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03