Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 24.12.2010 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy wyposażenia dla celów dydaktycznych: aparatury stopped-flow, wirówki laboratoryjnej, lodówko-zamrażarki,wagi analitycznej i wagi technicznej, pHmetru oraz stereoskopowego mikroskopu polaryzacyjnego z zestawemdo rejestracji obrazu, a także spektrofotometru diode arry, spektrofotometru UV-Vis dwuwiązkowego zprzystawką kinetyczną, tj. nowych, kompletnych urządzeń i elementów, przyrządów aparatury kontrolneji badawczej, w odniesieniu od jednej do ośmiu części zamówienia, w ramach projektu pn. „Rozbudowa imodernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ”, współfinansowanegoprzez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, dla Pracowni Chemii Biologicznej, Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego,zlokalizowanego przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/866/2010

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 31.01.2011 r. godz.12:15

   Uwaga: Pytania i wyjaśnienia treści siwz )

   Uwaga: Pytania i wyjaśnienia, modyfikacja treści siwz - zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 01.02.2011 r. miejsce i godziny bez zmian )

   Do Pobrania: Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 24.12.2010, 2010/S 250-383702 Uwaga:  )

   Uwaga: Pytania i wyjaśnienia treści siwz )

   Uwaga: Pytania i wyjaśnienia - zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 07.02.2011 r. miejsce i godziny bez zmian )

   Uwaga: Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 24.12.2010, 2010/S 250-383702 )

   Uwaga: Pytania i wyjaśnienia treści siwz )

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania, odrzuceniu oferty oraz unieważnieniu postępowania w części 2 i 5

   Do Pobrania: Załącznik 1 i 2 do zawiadomienia o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

   OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (2011/S 45-073471)

   Inne dodatkowe informacje - dotyczy części 2 i części 5 przedmiotu zamówienia (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 24.12.2010, 2010/S 250-383702)


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03