Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 15.09.2011r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu spektrometrów z wyposażeniem i oprogramowaniem, w odniesieniu od jednej do 3 części zamówienia, dotycząca projektu ATOMIN, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla Wydziału Chemii UJ, przy ul.R.Ingardena 3 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/495/2011.

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 26.10.2011r., godz. 11:00

     Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania w częściach 1, 2 i 3

     Ogłoszenie z dnia 03.11.2011r. o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03