Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 30.09.2011 o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę aparatury naukowo-badawczej w ramach dla Wydziału Chemii UJ, przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie w ramach projektu Kompleksy wanadu - innowacyjne metalofarmaceutyki w leczeniu cukrzycy, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Oś priorytetowa 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.3. Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, Pod działanie 1.3.1 Projekty Rozwojowe. Nr sprawy CRZP/UJ/540,521,542,543,544/2011

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 11.10.2011 r. godz 09:00

   Uwaga: Pytania, odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

   Uwaga: Pytania, odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03