Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 28.11.2012r. o zmiarze zawarcia umowy w postępowaniu prowadzonym w trybie z wolnej ręki na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy koncentratu płynu odkwaszającego w postaci zawiesiny tlenku magnezu (MgO) w perfluoroheptanie, przeznaczonego do masowego odkwaszania papieru metodą Bookkeeper, na potrzeby Kliniki Papieru Biblioteki Jagiellońskiej. Zamówienie w części finansowane jest z projektu Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa, współfinansowanego przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013, Priorytet XI. Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działanie 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym (nr projektu POIS.11.01.00-00-057/09, nr umowy: POIS.11.01.00-00-057/09-00), nr sprawy CRZP/UJ/653/2012

  •  Ogłoszenie z dnia 19.03.2013r. o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03