Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 10.12.2012 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy odczynników do hodowli komórkowych, odczynników do badań oraz materiałów laboratoryjnych dla Wydziału Chemii UJ, przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie w ramach projektu „Kompleksy wanadu – innowacyjne metalofarmaceutyki w leczeniu cukrzycy”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Oś priorytetowa 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.3. Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, Poddziałanie 1.3.1 Projekty Rozwojowe, o następujących parametrach minimalnych określonych w załączniku A do SIWZ. Nr sprawy CRZP/UJ/681/2012

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Załącznik A do SIWZ

  18.12.2012 r. godz. 09:00 19.12.2012 r. godz 09:00

   Uwaga: PYTANIA I ODPOWIEDZI, MODYFIKACJA ZAŁĄCZNIKA A DO SIWZ ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT )

  Załącznik A do SIWZ po modyfikacji 13.12.2012 r.

  OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03