Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie przekazane dnia 11.09.2013r. do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy/wykonawców usług hotelowych oraz innych wchodzących w zakres działalności hotelu (tj. usług restauracyjnych, cateringowych, wynajem zaplecza konferencyjnego) na potrzeby organizowanych w Krakowie, w dniach 09-11.10.2013r, 27-29.10.2013r. oraz 11-13.12.2013r. seminariów Grupy Eksperckiej oraz osób wchodzących w skład Zespołu Projektu, w ramach projektu pn.: „Przywództwo i zarządzanie w oświacie – opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół/placówek”, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1 Modernizacja systemu zarządzania i nadzoru w oświacie, Poddziałanie 3.1.2 (nr umowy UDA.POKL.03.01.02-00-002/13), nr sprawy CRZP/UJ/566/2013


 •  Do Pobrania: Treść ogłoszenia o zamówieniu przekazanego do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

   Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 23.09.2013r., godz. 09:00

   Do Pobrania: Treść opublikowanego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej ogłoszenia o zamówieniu (2013/S 178-307297) z dnia 13.09.2013r.

  Informacja o wyniku (rozstrzygnięciu) postępowania  

   Uwaga: Ogłoszenie (2013/S 206-357354) z dnia 23.10.2013r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03