Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie (2013/S 178-307465) z dnia 13.09.2013r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie 9 ekspertów (tj. dyrektorów szkół/placówek oświatowych i/lub nauczycieli i/lub naukowców i/lub nauczycieli akademickich i/lub badaczy i/lub szkoleniowców/trenerów), którym zostanie powierzone zadanie opracowania pakietów (wstępnych oraz finalnych) założeń programowych i materiałów dydaktycznych zawierających: cele, metody kształcenia, lektury, materiały merytoryczne i ćwiczeniowe, scenariusze zajęć oraz dyspozycje do nauki własnej, w poszczególnych obszarach z zakresu oświaty, na potrzeby projektu pn.: „Przywództwo i zarządzanie w oświacie – opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół/placówek”, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1 Modernizacja systemu zarządzania i nadzoru w oświacie, Poddziałanie 3.1.2 (nr umowy UDA.POKL.03.01.02-00-002/13), nr sprawy CRZP/UJ/567/2013

 •  Do Pobrania: Treść opublikowanego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej ogłoszenia o zamówieniu (2013/S 178-307465) z dnia 13.09.2013r.

   Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 22.10.2013r., godz. 09:00

   Uwaga: Opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej ogłoszenie (2013/S 180-310775) z dnia 17.09.2013r. ze sprostowaniem i informacjami dodatkowymi )

  Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, odpowiedzi na zadane zapytania Uwaga: 

  Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, odpowiedzi na zadane zapytania Uwaga: 

  Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, odpowiedzi na zadane zapytania Uwaga: 

  Informacja o wyniku (rozstrzygnięciu) postępowania w odniesieniu do CZĘŚCI I-II, IV-VI, VIII-IX oraz o unieważnieniu postępowania w CZĘŚCI III i VII 

  Ogłoszenie (2013/S 224-390450) z dnia 19.11.2013r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03