Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 13.11.2013 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy odczynników chemicznych i materiałów laboratoryjnych do badań uzupełniających dla Wydziału Chemii UJ, przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie w ramach projektu „Kompleksy wanadu – innowacyjne metalofarmaceutyki w leczeniu cukrzycy”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Oś priorytetowa 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.3. Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, Poddziałanie 1.3.1 Projekty Rozwojowe – http://www.poig.gov.pl, o parametrach minimalnych określonych w załączniku A do SIWZ. Nr sprawy CRZP/UJ/692/2013 r.

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Załacznik A do SIWZ

   Termin składania ofert: 22.11.2013 r. godz. 09:00

  PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03