Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie przekazane dnia 02.12.2013r. do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy usług hotelowych i innych wchodzących w zakres działalności hotelu (tj. restauracyjnych, cateringowych, wynajem zaplecza konferencyjnego, rejestracji video wraz z transmisją on-line przebiegu sesji plenarnych i eksperckich) na potrzeby organizowanej konferencji dla wizytatorów ds. ewaluacji i dyrektorów szkół lub placówek oraz osób wchodzących w skład Zespołu Projektu, w ramach projektu „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły, etap III”, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Erą Ewaluacji Sp. z o.o., w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (nr umowy POKL.03.01.02-00-001/11-00), nr sprawy CRZP/UJ/614/2013

 • Do pobrania: Treść ogłoszenia o zamówieniu przekazanego do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

   Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  Termin składania ofert: 13.12.2013r., godz. 09:00, 18.12.2013r., godz. 09:00

  Do pobrania: Treść ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

  Do pobrania: Wyjaśnienia treści SIWZ wraz ze zmianą w zakresie opisu przedmiotu zamówienia i informacją o przedłużeniu terminu składania i otwarcia ofert (!)

   Uwaga: Ogłoszenie (2013/S 243-422784) z dnia 14.12.2013r. o zmianie ogłoszenia o zamówieniu )

  Do pobrania: Informacja o wyniku (rozstrzygnięciu) postępowania

  Ogłoszenie (2014/S 038-063303) z dnia 22.02.2014r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03