Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 03.07.2014r. o przetargu nieograniczonym którego przedmiotem jest zakup i dostawa materiałów informacyjno-szkoleniowych upowszechniających rezultaty projektu na potrzeby Programu wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły, etap III, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Erą Ewaluacji Sp. z o.o., w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (numer umowy: POKL.03.01.02-00-001/11-01). Nr sprawy CRZP/UJ/321/2014

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Materiały poglądowe do SIWZ

   Termin składania ofert: 11.07.2014r. godz. 09:00

  PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ

  ZAWIADOMIENIE o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03