Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie przekazane dnia 07.08.2014 r. do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy/wykonawców usług hotelowych i restauracyjnych na potrzeby organizowanych w Krakowie warsztatów/zajęć procesu weryfikacji oraz szkolenia osób do prowadzenia coachingu skierowanego do dyrektorów weryfikujących model kształcenia, w ramach projektu pn.: „Przywództwo i zarządzanie w oświacie – opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół/placówek”, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1 Modernizacja systemu zarządzania i nadzoru w oświacie, Poddziałanie 3.1.2 (nr umowy UDA.POKL.03.01.02-00-002/13), nr sprawy CRZP/UJ/407/2014

 •  Do Pobrania: Treść ogłoszenia o zamówieniu przekazanego do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

   Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 25.08.2014r., godz. 09:00

  Opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej ogłoszenie (2014/S 153-275169) z dnia 12.08.2014r. o zamówieniu

  Wyjaśnienia treści Specyfikacji Isotnych Warunków Zamówienia, odpowiedzi na zadane zapytania

  Informacja o wyniku (rozstrzygnięciu) postępowania

  Informacja o nie udzieleniu zamówienia w CZĘŚCI II, z uwagi na odstąpienie Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą od podpisania umowy

  Ogłoszenie (2014/S 184-325163) z dnia 25.09.2014 r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03