Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 09.09.2014 r. o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu prowadzonym w trybie z wolnej ręki na ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie w sposób ciągły wody z urządzeń wodociągowych do wszystkich nieruchomości Uniwersytetu Jagiellońskiego włącznie z Collegium Medicum, ujętych w ewidencji Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie oraz odprowadzanie i oczyszczanie w sposób ciągły ścieków bytowych i przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych, zgodnie z warunkami przyłączenia danej nieruchomości oraz dokumentacją projektową, na podstawie obowiązujących w tym zakresie aktów prawnych, a w szczególności na mocy ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r., Nr 123, poz. 853, z 2007 r., Nr 147, poz. 1033 oraz z 2009 r., Nr 18, poz. 97 z późn. zm.) oraz towarzyszących jej aktów wykonawczych, w tym na mocy Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r., Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) i Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kraków, uchwalonego przez Radę Miasta Krakowa, nr sprawy CRZP/UJ/324/2014

  •  Do Pobrania: Przekazane dnia 09.09.2014 r. do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

    Opublikowane dnia 13.09.2014 r. w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

     Ogłoszenie z dnia 07.10.2014 r. o udzieleniu zamówienia

     Opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej ogłoszenie (2014/S 198-350487) z dnia 15.10.2014 r. o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03