Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie przekazane dnia 19.09.2014 r. do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy usług cateringowych na potrzeby organizowanych w Krakowie warsztatów/zjazdów weryfikacyjnych dla uczestników oraz prowadzących szkolenia, w ramach projektu pn.: „Przywództwo i zarządzanie w oświacie – opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół/placówek”, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1 Modernizacja systemu zarządzania i nadzoru w oświacie, Poddziałanie 3.1.2 (nr umowy UDA.POKL.03.01.02-00-002/13), nr sprawy CRZP/UJ/458/2014

 •  Do Pobrania: Treść ogłoszenia o zamówieniu przekazanego do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

   Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 29.09.2014 r., godz. 10:00

  Opublikowane dnia 24.09.2014 r. w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej ogłoszenie o zamówieniu (2014/S 183-323399)

  Informacja o unieważnieniu postępowania oraz o niezwłocznym jego powtórzeniu

  Załącznik do Informacji o unieważnieniu postępowania

   Ogłoszenie (2014/S 198-349946) z dnia 15.10.2014 r. o unieważnieniu postępowania


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03