Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie przekazane dnia 12.12.2014 r. do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy usług hotelowych i innych wchodzących w zakres działalności hotelu (tj. restauracyjnych, cateringowych, wynajem zaplecza konferencyjnego oraz rejestracji video przebiegu sesji plenarnych i eksperckich) na potrzeby konferencji upowszechniającej rezultaty projektu, organizowanej w Krakowie w dniach 8-11.04.2015 r., dla przedstawicieli instytucji kształcących i doskonalących dyrektorów szkół/placówek oraz osób wchodzących w skład Zespołu Projektu, w ramach projektu pn.: „Przywództwo i zarządzanie w oświacie – opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół/placówek”, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1 Modernizacja systemu zarządzania i nadzoru w oświacie, Poddziałanie 3.1.2 (nr umowy UDA.POKL.03.01.02-00-002/13), nr sprawy CRZP/UJ/648/2014

 •  Do Pobrania: Treść ogłoszenia o zamówieniu przekazanego do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

   Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 22.12.2014 r., godz. 09:00

  Do pobrania: Opublikowane dnia 17.12.2014 r. w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej ogłoszenie (2014/S 243-428436) o zamówieniu

  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz o unieważnieniu postępowania

   Ogłoszenie (2015/S 015-022919) z dnia 22.01.2015 z informacją o unieważnieniu postępowania


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03