Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 6 września 2016 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót remontowo-budowalnych i instalacyjnych w budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieszczącym się w Krakowie, kod: 31-110, przy ul. Czapskich 4. Nr sprawy: CRZP/UJ/326/2016

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  Załącznik A do SIWZ

  Do pobrania: Formularz oferty-wersja edytowalna

  Do pobrania: Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - wersja edytowalna

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do treści SIWZ z dnia 15.09.2016r. )

  21.09.2016r., godz. 10:00

   Do Pobrania: Protokół z otwarcia ofert

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

   Sprostowanie omyłki Zamawiającego w Zawiadomieniu o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03