Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 21.11.2016 r. o przetargu nieograniczonym na zakup i sukcesywną dostawę wód mineralnych w butelkach typu PET dla potrzeb wszystkich jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, zlokalizowanych na terenie miasta Krakowa (z wyłączeniem Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum), zgodnie z zestawieniem tabelarycznym zawartym w załączniku A do SIWZ, Znak sprawy 80.272.227.2016 (Nr CRZP/UJ/227/2016)

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (pełna wersja wraz ze wzorem umowy)

   Do Pobrania: Załącznik A do SIWZ - Szczegółowe zestawienie zamawianych wód mineralnych w butelkach typu PET wraz z podaniem ich ilości i danych asortymentowych (wersja do sporządzenia kalkulacji cenowej oferty);

   Termin składania ofert: 01.12.2016 r., godz. 09:00, 05.12.2016 r., godz. 09:00

  Do pobrania:FORMULARZ OFERTY WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI - WERSJA EDYTOWALNA

  Do pobrania:OŚWIADCZENIE O PRZYNALEZNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ (POWIĄZANIA KAPITAŁOWE) - WERSJA EDYTOWALNA

   Do pobrania:Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z informacją o zmianie warunków udziału w postępowaniu oraz o przedłużeniu terminu składania i otwarcia ofert

  Ogłoszenie z dnia 30.11.2016 r. o zmianie ogłoszenia o zamówieniu wraz z informacją o przedłużeniu terminu składania i otwarcia ofert

  Do pobrania:Protokół z otwarcia ofert

   Informacja o wyniku (rozstrzygnięciu) postępowania

   Ogłoszenie z dnia 09.01.2017 r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03