Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie (2016/S 243-443086) z dnia 16.12.2016 r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę energii elektrycznej, w okresie od dnia 1 kwietnia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., do obiektów Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum, zlokalizowanych na terenie miasta Krakowa, województwa małopolskiego oraz śląskiego, Znak sprawy 80.272.490.2016 (NR CRZP/UJ/490/2016)

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (pełna wersja wraz ze wzorem umowy)

  Do pobrania:Załącznik A do SIWZ - Szczegółowy wykaz obiektów (tj. punktów poboru) Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum, wraz z podstawowymi parametrami technicznymi i planowanym szacunkowym zużyciem (plik w formacie Excel)

  Do pobrania:FORMULARZ OFERTY WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI - WERSJA EDYTOWALNA

  Do pobrania:OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ (POWIĄZANIA KAPITAŁOWE) - WERSJA EDYTOWALNA

  Termin składania ofert:25.01.2017 r., godz. 10:00

  ZAŁĄCZNIK NR 1 DO FORMULARZA OFERTY - JEDZ

   Uwaga: Do pobrania:Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz postanowień wzoru umowy

  Do pobrania:Protokół z otwarcia ofert

   Uwaga: Do pobrania:Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej zamawiającego

   Do pobrania:Informacja o wyniku (rozstrzygnięciu) postępowania

   Ogłoszenie z dnia 14.03.2017 r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03