Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 24.01.2017 r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę nowej macierzy dyskowej o parametrach technicznych nie gorszych niż zawarte w załączniku A do SIWZ, dla Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Znak sprawy 80.272.21.2017

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (pełna wersja wraz ze wzorem umowy)

  Do pobrania:FORMULARZ OFERTY WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI - WERSJA EDYTOWALNA

  Do pobrania:OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ (POWIĄZANIA KAPITAŁOWE) - WERSJA EDYTOWALNA

   Termin składania ofert: 01.02.2017 r., godz. 09:00

  Do pobrania:Protokół z otwarcia ofert

   Do pobrania:Informacja o wyniku (rozstrzygnięciu) postępowania

   Ogłoszenie z dnia 14.02.2017 r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03