Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 17.02.2017r. o przetargu nieograniczonym na Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i instalacji sprzętów komputerowych dla potrzeb Biblioteki Jagiellońskiej zlokalizowanej przy Al. Mickiewicza 22 w Krakowie, w ramach realizacji zadań projektu „Patrimonium - digitalizacja i udostępnienie polskiego dziedzictwa narodowego ze zbiorów Biblioteki Narodowej oraz Biblioteki Jagiellońskiej" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020, odpowiednio w odniesieniu od jednej do czterech części zamówienia. Numer sprawy: 80.272.37.2017

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Formularz oferty- wersja edytowalna

  Załącznik nr 1b do formularza oferty (wykaz dostaw) - wersja edytowalna

  Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - wersja edytowalna

  27.02.2017r., godzina: 11:00 Termin składania ofert 28.02.2017r., godzina: 11:00

   Uwaga: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 22.02.2017r. )

   Do Pobrania: Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ z dnia 22.02.2017r.

  Załacznik nr 1a do formularza oferty- wersja edytowalna

  Załacznik nr 2 do formularza oferty- wersja edytowalna

  Modyfikacja SIWZ z dnia 24.02.2017r.

  Poprawiona wersja Formularza oferty- wersja edytowalna

  Informacja z otwarcia ofert z dnia 28.02.2017r.

  Zawiadomienie o wyniku (rozstrzygnięciu) postępowania w zakresie części nr 1

  Zawiadomienie o wyniku postępowania w zakresie cześci nr 3

  Zawiadomienie o wyniku postępowania w zakresie cześci nr 4

  Zawiadomienie o wyniku postępowania w zakresie części nr 2

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03