Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Zaproszenie z dnia 20 lutego 2017 r. do złożenia oferty na wyłonienie wykonawcy w zakresie Wykonawcy w zakresie przeprowadzenia szkolenia z języków programowania w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia. Szkolenia realizowane są w ramach projektu Uniwersytetu Jagiellońskiego „StartUJ – program zwiększania szans na rynku pracy studentów nauk ścisłych i przyrodniczych UJ”, nr umowy o dofinansowanie projektu: POWR.03.01.00-00-K166/15, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, III Oś priorytetowa „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”, Działanie 3.1 „Kompetencje w szkolnictwie wyższym”. Nr sprawy 80.272.29.2017

  •  Do Pobrania: Zaproszenie do składnia ofert

     Do Pobrania: Zaproszenie do składnia ofert - wersja edytowalna

     Termin składania ofert: 28.02.2017 r., godz. 10:00

    Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 5.04.2017


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03