Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Zaproszenie z dnia 22.02.2017 do złożenia oferty na wyłonienie Wykonawcy wyłonienie Wykonawcy w zakresie przygotowania i przeprowadzenia szkolenia IngenLab (NIR) oraz przygotowania i przeprowadzenia szkolenia SpectroLab wraz z egzaminem w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia. 3. Szkolenia realizowane są w ramach projektu Uniwersytetu Jagiellońskiego „StartUJ – program zwiększania szans na rynku pracy studentów nauk ścisłych i przyrodniczych UJ”, nr umowy o dofinansowanie projektu: POWR.03.01.00-00-K166/15, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, III Oś priorytetowa „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”, Działanie 3.1 „Kompetencje w szkolnictwie wyższym”. Nr sprawy 80.272.41.2017

  •  Do Pobrania: Zaproszenie do składania ofert

     Do Pobrania: Zaproszenie do składania ofert - wersja edytowalna

     Termin składania ofert: 02.03.2017, godz. 10:00

    Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 5.04.2017


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03