Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 11.03.2017 r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę cytometru obrazowego nowej generacji wraz z modułem do wstępnej analizy komórek o parametrach technicznych i ilościowych opisanych w załączniku A do SIWZ, na potrzeby Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieszczącego się w Krakowie, kod: 30-387, przy ul. Gronostajowej 7, realizującego projekt pt.: „Zakup infrastruktury badawczej o wysokiej czułości do wieloparametrowego obrazowania komórek macierzystych oraz ich nanopochodnych”, Znak sprawy 80.272.57.2017

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (pełna wersja wraz ze wzorem umowy)

  Do pobrania:FORMULARZ OFERTY WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI - WERSJA EDYTOWALNA

  Do pobrania:OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ (POWIĄZANIA KAPITAŁOWE) - WERSJA EDYTOWALNA

  Termin składnia ofert:21.04.2017 r., godz. 10:00

  Do pobrania:ZAŁĄCZNIK NR 1 DO FORMULARZA OFERTY - JEDZ

  Do pobrania:Wyjaśnienie oraz zmiana SIWZ

  Do pobrania:Wyjaśnienia oraz zmiana postanowień wzoru umowy stanowiącego załącznik do SIWZ

  Do pobrania:Wyjaśnienia treści SIWZ wraz z jej zmianą

  Do pobrania:Protokół z otwarcia ofert

  Do pobrania:Informacja o wyniku (rozstrzygnięciu) postępowania

    Do pobrania:Ogłoszenie (2017/S 108-216949) z dnia 8.06.2017 o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03