Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 17.03.2017 r. o przetargu nieograniczonym na zakup paliw silnikowych, tj. benzyn bezołowiowych i oleju napędowego oraz płynów do spryskiwaczy (letnich i zimowych) do pojazdów służbowych użytkowanych przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Znak sprawy 80.272.65.2017

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (pełna wersja wraz ze wzorem umowy)

   Do Pobrania: FORMULARZ OFERTY WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI - WERSJA EDYTOWALNA

  Do pobrania:OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ (POWIĄZANIA KAPITAŁOWE) - WERSJA EDYTOWALNA

   Termin składania ofert: 27.03.2017 r., godz. 09:00

   Uwaga: Do pobrania:Zmiana treści SIWZ (a ściślej postanowień wzoru umowy)

  Do pobrania:Protokół z otwarcia ofert

  Do pobrania:Informacja o wyniku (rozstrzygnięciu) postępowania

   Ogłoszenie z dnia 10.04.2017 r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03