Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie (2017/S 080-153893) z dnia 25.04.2017 r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę urządzeń komputerowych niezbędnych do rozbudowy posiadanej przez zamawiającego infrastruktury sieciowej /tj. infrastruktury CISCO UNIFIED COMPUTING SYSTEMS (UCS) wraz z dostawą serwera plików FAS8040 stanowiącego element zwirtualizowanego systemu CISCO UNIFIED COMPUTING SYSTEMS, przewidzianego do sklastrowania z serwerem istniejącym/, o parametrach technicznych i ilościowych opisanych w załączniku A do SIWZ, na potrzeby Działu Infrastruktury Sieciowej Uniwersytetu Jagiellońskiego, w Krakowie, Znak sprawy 80.272.77.2017

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (pełna wersja wraz ze wzorem umowy)

   Do Pobrania: FORMULARZ OFERTY WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI - WERSJA EDYTOWALNA

  Do pobrania:OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ (POWIĄZANIA KAPITAŁOWE) - WERSJA EDYTOWALNA

   Termin składania ofert: 02.06.2017 r., godz. 10:00

  Do pobrania:ZAŁĄCZNIK NR 1 DO FORMULARZA OFERTY - JEDZ

  Do pobrania:Ogłoszenie (2017/S 082-158475) z dnia 27.04.2017 r. - Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu

  Do pobrania:Zmiana treści SIWZ

   Do Pobrania: SIWZ wraz z załącznikami po zmianie z dnia 10.05.2017 r. (WERSJA EDYTOWALNA)

  Do pobrania:Ogłoszenie (2017/S 090-177003) z dnia 11.05.2017 r. - Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu/zmiana treści SIWZ

  Do pobrania:Zmiana treści SIWZ oraz postanowień załączonego do niej wzoru umowy

  Do pobrania:Protokół z otwarcia ofert

  Do pobrania:Informacja o wyniku (rozstrzygnięciu) postępowania

  Do pobrania:Ogłoszenie (2017/S 128-260875) z dnia 07.07.2017 r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03