Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 17.08.2017 r. o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę urządzenia do transmisji danych cyfrowych – firewalla klasy NG IPS wraz z usługą wdrożenia, na potrzeby Działu Infrastruktury Sieciowej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, nr sprawy: 80.272.194.2017.

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Formularz oferty wraz z załącznikami - wersja edytowalna

   Do Pobrania: Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (powiązania kapitałowe) - wersja edytowalna

  Do pobrania: Załącznik nr 1 do formularza oferty - JEDZ

   Termin składania ofert: 27.09.2017 r., godz. 10:00


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03