Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie (2017/S 170-348793) z dnia 06.09.2017 r. o przetargu nieograniczonym na obsługę przejazdów w zagranicznych podróżach służbowych pracowników, studentów, doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz gości i zleceniobiorców, obejmująca w szczególności rezerwację, sprzedaż i dostawę biletów lotniczych (linie regularne i tanie), kolejowych i autokarowych w okresie dwóch lat, licząc od dnia udzielenia zamówienia tj. zawarcia umowy lub do czasu wyczerpania kwoty wynagrodzenia brutto należnego wykonawcy, na którą zawarto umowę, w zależności od tego które ze zdarzeń nastąpi wcześniej, Znak sprawy 80.272.209.2017

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (pełna wersja wraz ze wzorem umowy)

  Do pobrania:FORMULARZ OFERTY WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI - WERSJA EDYTOWALNA

  Do pobrania:JEDZ

  Do pobrania:Załącznik A do SIWZ - KALKULACJA CENY OFERTY wraz z danymi niezbędnymi do jej sporządzenia

  Do pobrania:OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ (POWIĄZANIA KAPITAŁOWE) - WERSJA EDYTOWALNA

   Termin składania ofert: 16.10.2017 r., godz. 10:00

  Do pobrania:Protokół z otwarcia ofert

   Do pobrania:Informacja o wyniku (rozstrzygnięciu) postępowania

    Do pobrania:Ogłoszenie (2017/S 249-525510) z dnia 29.12.2017 r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03